Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 11. 2018

Rada kraje

51/4454 27. 11. 2018
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2018

Rada kraje

51/4455 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 50. schůze rady kraje, konané dne 6. 11. 2018

51/4455 27. 11. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu z 51. schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2018:

- Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

- Jana Krkošku

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1935 ze dne 10. 10. 2017

51/4456 27. 11. 2018
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu

51/4456 27. 11. 2018
2. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu

51/4456 27. 11. 2018
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

51/4457 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, za období leden – září roku 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

51/4458 27. 11. 2018
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018 a výroční zprávy za rok 2018 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČO 25874705, se sídlem Třebovická 5505/48, Třebovice, 722 00 Ostrava

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 47/4131 ze dne 25. 9. 2018

51/4459 27. 11. 2018
1. schvaluje

návrh smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 63/4971 ze dne 5. 3. 2015

51/4460 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

odstoupení Mgr. Pavla Mrvy, nar. **********, z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, nejpozději ke dni 27. 12. 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o  obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

51/4461 27. 11. 2018
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018 a výroční zprávy za rok 2018 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, auditorskou společnost WARIDO Audit s.r.o., IČO 26844257, se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

51/4462 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, za období leden – září 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4212 ze dne 9. 10. 2018

51/4463 27. 11. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec II.“, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3633 ze dne 26. 6. 2018

51/4464 27. 11. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ účastníka: 

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
za cenu nejvýše přípustnou 12.893.037 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4286 ze dne 23. 10. 2018

č. 41/3636 ze dne 26. 6. 2018

51/4465 27. 11. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4064 ze dne 11. 9. 2018

č. 42/3720 ze dne 17. 7. 2018

51/4466 27. 11. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3801 ze dne 7. 8. 2018

51/4467 27. 11. 2018
1. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup zásahových automobilů pro řídícího důstojníka HZS MSK“ účastníka:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava
Vrchlického 18/31, 150 00 Praha 5 – Košíře
IČO: 47124652

za cenu nejvýše přípustnou 2.510.000 Kč bez DPH

Rada kraje

51/4468 27. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit otevřené podlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

51/4468 27. 11. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

51/4468 27. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

plk. Ing. Jiří Němčík, HZS MSK  

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Igor Hendrych, Ph.Dr., člen zastupitelstva kraje

Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů

Ing. Martina Guřanová, odbor evropských projektů

Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

51/4469 27. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

51/4469 27. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

51/4469 27. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“, a to:

 

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

51/4469 27. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále“, a to:

 

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/856 ze dne 14.6.2018

51/4470 27. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

51/4470 27. 11. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

51/4470 27. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví

Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

51/4471 27. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“

51/4471 27. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

FENBAU s.r.o.

Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25815458

za cenu nejvýše přípustnou 3 988 090 Kč bez DPH

Rada kraje

51/4472 27. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Servis vozidel VW group na rok 2019“

51/4472 27. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.            Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava
          se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha
          sídlo odštěpného závodu: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
          IČO: 47124652

za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

51/4473 27. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup tonerů 2019"

51/4473 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Nákup tonerů 2019“, níže uvedené účastníky výběrového řízení:

KK-tech s.r.o.
se sídlem: Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava
IČO: 05728541


Z + M Partner, spol. s r.o.
se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
IČO: 26843935

51/4473 27. 11. 2018
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

1.       TEKO TECHNOLOGY s.r.o.
se sídlem: Petřkovická 251/10, 725 28 Ostrava
IČO: 25399527

2.       TONERSYSTEM s.r.o.
se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava
IČO: 26842548

3.       CARTOUCHE PLUS s.r.o.
se sídlem: Těrlická 1202/22a, 735 35 Horní Suchá
IČO: 27840409

za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami č. 3, 4 a 5 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4474 27. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění systémové podpory SW produktů ARCGIS pro rok 2019“

51/4474 27. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                              

1.       ARCDATA PRAHA, s.r.o.
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00
IČO: 14889749

za cenu nejvýše přípustnou 645.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3662 ze dne 26. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4475 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o změnu termínu čerpání dotace společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., ze dne 29. 10. 2018, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu

51/4475 27. 11. 2018
2. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 41/3662 termín použitelnosti dotace společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním 3. ročníku Ostrava Fashion Weekend ve výši 200 tis. Kč, z „od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019“

51/4475 27. 11. 2018
3. rozhodla

uzavřít se společností Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06710/2018/KH ze dne 18. 7. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4146 ze dne 25. 9. 2018

51/4476 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 2018

51/4476 27. 11. 2018
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4477 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    1390 ks hlásiče požáru

b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

51/4477 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    1390 ks hlásiče požáru

b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

51/4477 27. 11. 2018
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4478 27. 11. 2018
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4478 27. 11. 2018
2. stanoví

u usnesení č. 37/3211 bod 3. ze dne 24. 4. 2018 termín další kontroly plnění na červen 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008

č. 110/8496 ze dne 22. 9. 2016

51/4479 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ev. č. 01865/2008/KH mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČ 27773035, a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské kraje, IČ 70884561, jímž se mění celkový roční příspěvek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4480 27. 11. 2018
1. rozhodla

ocenit sportovce Moravskoslezského kraje za reprezentaci a umístění na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, kteří se umístili na prvním až pátém místě, celkem 30 kusy dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč za jednu poukázku, tj. v maximální celkové výši 15 tis. Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

51/4481 27. 11. 2018
1. rozhodla

vyhlásit 2. ročník ankety Osobnost Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4482 27. 11. 2018
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 180 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“

51/4482 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

 50 tis. Kč

pol.  5163 -

Služby peněžních ústavů

o

   3 tis. Kč

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

 10 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

 180 tis. Kč

Celkem

o

 243 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5164 -

Nájemné

o

  33 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  30 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

180 tis. Kč

Celkem

o

243 tis. Kč

51/4482 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

  44,7 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

 205,0 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 328,0 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

 410,0 tis. Kč

pol.  5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

 

   33,7 tis. Kč

Celkem

o

  1.021,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

 242,0 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

 779,4 tis. Kč

Celkem

o

 1.021,4 tis. Kč

51/4482 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

 1.822 tis. Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

    771 tis. Kč

Celkem

o

  2.593 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

     200 tis. Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  2.393 tis. Kč

Celkem

o

  2.593 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4142 ze dne 25. 9. 2018

č. 44/3808 ze dne 7. 8. 2018

č. 32/2754 ze dne 27. 2. 2018

51/4483 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat 10 ks vysavačů Kärcher NT 611 Mwf vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy na darování 10 ks vysavačů Kärcher NT 611 Mwf vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    8 ks ochranných obleků Dräger CPS 7900

b)   movitý majetek, jenž byl pořízen za účelem obnovy a doplnění audiovizuálních technologií v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    8 ks ochranných obleků Dräger CPS 7900

b)   movitého majetku, jenž byl pořízen za účelem obnovy a doplnění audiovizuálních technologií v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout darovat

a)    2 ks detektorů kovu s příslušenstvím

b)   5 ks svítilen MAG-CHARGER LED s výstražným kuželem

c)    1 ks dlouhé laserové zbraně

d)   2 ks skleněných produktových skříní s osvětlením

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    2 ks detektorů kovu s příslušenstvím

b)   5 ks svítilen MAG-CHARGER LED s výstražným kuželem

c)    1 ks dlouhé laserové zbraně

d)   2 ks skleněných produktových skříní s osvětlením

s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4483 27. 11. 2018
7. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 6. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018

51/4484 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4484 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2 písm. a) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

b)   o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2 písm. d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

c)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2 písm. f) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

51/4484 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    číslo smlouvy 03400/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   číslo smlouvy 03398/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    číslo smlouvy 03390/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4484 27. 11. 2018
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4485 27. 11. 2018
1. souhlasí

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, ve variantě A dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4485 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4485 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

51/4485 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje

51/4485 27. 11. 2018
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4239 ze dne 9. 10. 2018

51/4486 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 7. 2018 do 12. 11. 2018, dle předloženého materiálu

51/4486 27. 11. 2018
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4487 27. 11. 2018
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4487 27. 11. 2018
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4488 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

51/4488 27. 11. 2018
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4489 27. 11. 2018
1. schvaluje

návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2680 ze dne 6. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4490 27. 11. 2018
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

51/4490 27. 11. 2018
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

51/4491 27. 11. 2018
1. rozhodla

předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4492 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4492 27. 11. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 60.000 Kč s účelovým určením na propagaci, pořízení a zapůjčení notového materiálu, fotodokumentaci, video dokumentaci, honoráře, zajištění vystoupení účinkujících na Novoročních koncertech, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019

51/4492 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3813 ze dne 7. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 13. 12. 2018

51/4493 27. 11. 2018
1. schvaluje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 07290/2018/KŘ ze dne 15. 8. 2018 na výrobu a dodávku nábytku pro interiér v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se společností

První KEY-STAV, a.s.
Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada
IČO 25385127

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2022 ze dne 24. 10. 2017

č. 25/2226 ze dne 21. 11. 2017

č. 95/7465 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017

č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4494 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o prodloužení doby časové použitelnosti poskytnutých finančních prostředků spojených s realizací projektu „Toulky údolím Olše“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4494 27. 11. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.595.000 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu "Toulky údolím Olše" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4494 27. 11. 2018
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky pro organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 poskytnuté formou dotace v rámci Regionálního operačního programu v maximální výši 49.375 €, tj. 1.283.750 Kč na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18. 9. 2017, které je přílohou č. 2 a za podmínek změnového rozhodnutí, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

51/4494 27. 11. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 1.276,47 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4494 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

přijaté neinvestiční transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1,30 tis. Kč

a

zvyšuje

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1,30 tis. Kč

51/4494 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

13.614 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5651-

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.614 tis. Kč

51/4494 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol.  2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

23,20 tis. Kč

a

zvyšuje

financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

23,20 tis. Kč

51/4494 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 výši a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „1.000.000 €“ na „1.170.000 €“ a v letech „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

51/4494 27. 11. 2018
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 31. 12. 2019“ na „nejpozději do 30. 11. 2020“

51/4494 27. 11. 2018
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 8. a 9. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/820 ze dne 14. 6. 2018

č. 7/676 ze dne 14. 3. 2018

č. 7/677 ze dne 14. 3. 2018

č. 6/538 ze dne 14. 12. 2017

č. 2/39 ze dne 22. 12. 2016

51/4495 27. 11. 2018
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4495 27. 11. 2018
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

51/4495 27. 11. 2018
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

51/4495 27. 11. 2018
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

51/4495 27. 11. 2018
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

51/4495 27. 11. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2451 ze dne 12. 12. 2017

č. 45/3936 ze dne 28. 8. 2018

č. 32/2791 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/956 ze dne 13. 9. 2018

č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4496 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ v letech „2017 – 2018“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

51/4496 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.400.000 Kč z rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020

51/4496 27. 11. 2018
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Regionálního operačního programu v maximální výši 5.656.875,3 Kč na financování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001694 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu a za podmínek změnového rozhodnutí, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

51/4496 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol.  2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

5.400 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

5.400 tis. Kč

51/4496 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/957 ze dne 13. 9. 2018

51/4497 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

51/4497 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona z vlastního podnětu

51/4497 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4498 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Akviziční fond“ v celkové výši 2.320.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na výkup specifikovaných děl, dle příloh č. 1 až 10 předloženého materiálu:

a.    Lukáš Jasanský, Martin Polák, Jan Merta, 2011, Č/B fotografie, ve výši 175.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b.    Kateřina Šedá, Bedřichovice nad Temží, 2011-2016, pět Společenských her Kateřiny Šedé, papírové krabice s potiskem, ve výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c.    Ján Mančuška, I Turn Towards the Corner Guided by the Walls / Veden zdmi, otočil jsem se do rohu, 2007, A Middle - Aged Woman, 2009, ve výši 805.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d.    Josef Bolf, V noci, 2014, Z lesa, 2006, ze série Temný les, Bez názvu (dvojice), 2006, Bez názvu (pes), 2006, Bez názvu (love), 2006, Bez názvu (chlapec), 2006, Těžká planeta, ve výši 340.000 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e.    Markéta Othová, Návrat, 2000, 12 černobílých fotografií, E.A., Edice 5, ve výši 175.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f.     Jiří Thýn, Proužková zkouška z cyklu 50% šedá, 2009, Portrét v červené z cyklu 50% šedá, 2009, ve výši 105.000 Kč, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

g.    Michal Kalhous, Bez názvu (lampa), 2002, Bez názvu ze série Nemaluju (stůl), 2004, Bez názvu (mísy pod skříní) ze série Rýč, míč, klíč, Bez názvu (Sudek), 2006, ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

h.    Jan Šerých, Zrcadlo, 2013, Zrcadlo, 2013, Ne, 2013, En, 2013, ve výši 150.000 Kč, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

i.     Alena Kotzmannová, Někdo ti volá, 1999, Gas Station, 1999, ve výši 70.000 Kč, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

j.     Pavla Sceranková, Up ! 2007, Obrázek z kuchyně, 2010, Výzkum, 2015, ve výši 110.000 Kč, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

51/4498 27. 11. 2018
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 2.320.000 Kč účelově určený na výkup specifikovaných děl v rámci programu „Akviziční fond“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4498 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 –

Ostatní investiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

2 320 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje       

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

          2 320 tis. Kč

Rada kraje

51/4499 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

51/4499 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona

51/4499 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy podle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2018

51/4500 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2019, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

51/4500 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, příp. do 31. 1. 2020 v souladu s výjimkou uvedenou v čl. VIII odst. 1 písm. b) Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4500 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4501 27. 11. 2018
1. rozhodla

o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: dřevo – zpracování dlabáním

51/4501 27. 11. 2018
2. rozhodla

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 23.000 Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********

51/4501 27. 11. 2018
3. rozhodla

o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: textil – zpracování textilního odpadu

51/4501 27. 11. 2018
4. rozhodla

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 23.000 Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********

51/4501 27. 11. 2018
5. rozhodla

o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: tradiční poživatina–pečení hnětek

51/4501 27. 11. 2018
6. rozhodla

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 23.000 Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to **********

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 7/679 ze dne 14. 3. 2018

č. 9/958 ze dne 13. 9. 2018

51/4502 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Římskokatolické farnosti Slavkov u Opavy, IČ 47815795, na realizaci projektu „Havarijní stav oken v kostele sv. Anny ve Slavkově u Opavy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Slavkov u Opavy, IČ 47815795, ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu „Havarijní stav oken v kostele sv. Anny ve Slavkově u Opavy“ s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, IČ 44938802, na realizaci projektu „Restaurování 4 ks malovaných vitráží a 3 ks ornamentálních vitráží Kristova evangelického kostela v Ostravě 2“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, IČ 44938802, ve výši 347.500 Kč na realizaci projektu „Restaurování 4 ks malovaných vitráží a 3 ks ornamentálních vitráží Kristova evangelického kostela v Ostravě 2“, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019, dle uvedeného odůvodnění

51/4502 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Bolatice, IČ 47810378, na realizaci projektu „Restaurování hlavních vchodových dveří a dvou bočních dveří“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Bolatice, IČ 47810378, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Restaurování hlavních vchodových dveří a dvou bočních dveří“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle uvedeného odůvodnění

51/4502 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

žádost města Klimkovice, IČ 00298051, o prodloužení termínu na dokončení projektu „Restaurování obrazu sv. Barbory a restaurovaní 11 obrazů křížové cesty“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 04632/2018/KPP ze dne 11. 6. 2018 s městem Klimkovice, IČ 00298051, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
9. bere na vědomí

žádost Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, IČ 00318574, o změnu dotace na realizaci projektu „Modernizace elektrické požární signalizace (EPS), objekt Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.“ z neinvestiční dotace na investiční dotaci a o prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit charakter poskytnuté dotace na realizaci projektu „Modernizace elektrické požární signalizace (EPS), objekt Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.“, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 9/958 ze dne 13. 9. 2018, z neinvestiční dotace na investiční dotaci a prodloužit časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019“, dle předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, IČ 00318574, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4502 27. 11. 2018
12. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 500 tis. Kč

51/4502 27. 11. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

500 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5321 -

Neinvestiční transfer obcím

o

241 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6341 -

Investiční transfer obcím

o

241 tis. Kč

51/4502 27. 11. 2018
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 4., 6., 8., 10. a 11. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4503 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 2 – 17 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost subjektu Ostravské centrum nové hudby, z. s., IČ 70631531, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Ostravské dny 2019: Institut a Festival nové a experimentální hudby“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Ostravské centrum nové hudby, z. s., IČ 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2019: Institut a Festival nové a experimentální hudby“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

žádost subjektu Svatováclavský hudební festival, z. s., IČ 26632578, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Hudební výlety“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Svatováclavský hudební festival, z. s., IČ 26632578, na realizaci projektu „Hudební výlety“ ve výši 800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

51/4503 27. 11. 2018
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ pro rok 2018 o částku 1.800 tis. Kč

51/4503 27. 11. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.500 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901-

Nespecifikované rezervy

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 1.800 tis. Kč

51/4503 27. 11. 2018
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3730 ze dne 17. 7. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/821 ze dne 14. 6. 2018

51/4504 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1-3 a 8-10 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje roku 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12-13 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
3. rozhodla

navýšit akci z rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ na rok 2018 o částku 195.000 Kč

51/4504 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

195 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

45 tis. Kč

Celkem

195 tis. Kč

51/4504 27. 11. 2018
5. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

51/4504 27. 11. 2018
6. bere na vědomí

žádost o prodloužení časové použitelnosti smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2018 na projekt 2. ročník celostátního happeningu ZUŠ Open – propagační roll-upy“, subjektu MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
7. rozhodla

změnit v usnesení č. 42/ 3730 bod 2) ze dne 17. 7. 2018 text „s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018“ na text „s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018“ a nahradit přílohu č. 18 materiálu k usnesení č. 42/ 3730 bod 2)  novým zněním dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
9. bere na vědomí

žádost subjektu Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, o změnu ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07183/2018/KPP dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

51/4504 27. 11. 2018
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Cirkus trochu jinak, z.s., IČO 22878670, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07183/2018/KPP dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

 

51/4504 27. 11. 2018
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 8. a 10. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/959 ze dne 13. 9. 2018

51/4505 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO 48804533, ze dne 24. 9. 2018, o změnu názvu projektu „Koncert Od Janáčka k Nohavicovi“ na „Leoš Janáček a Tři tygři“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4505 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07707/2018/KPP ze dne 19. 10. 2018 se subjektem Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO 48804533, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4505 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4506 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Ropice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Studie proveditelnosti vč. Dopravního řešení – dokumentace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4506 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Ropice, IČO 70305587, s odůvodněním dle předloženého materiálu

51/4506 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4507 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích „BESIP“ v Moravskoslezském kraji

51/4507 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 850.000 Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4507 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018

51/4508 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4508 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nezvýšit dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutou městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu

51/4508 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

51/4508 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4508 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4509 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat speciální požární vozidlo Mercedes-Benz 930.18 Actros 3358 AS s karosérií Rosenbauer typ „FLF 3.000/800/250 BUFFALO“, registrační značka 4T08121, VIN: WDB9301831L115488, rok výroby 2006, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje do vlastnictví společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, č.p. 401, Mošnov 742 51

51/4509 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3367 ze dne 29. 5. 2018

51/4510 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s. z minulých let, dle předloženého materiálu

51/4510 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu

51/4510 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4511 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši
34.516.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

51/4511 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v hodnotě Kč 20.265.000 dle znaleckého posudku uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

51/4511 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu
dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

51/4511 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017

č. 6/541 ze dne 14. 12. 2017

51/4512 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

51/4512 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4512 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4513 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

51/4513 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 53.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 20. 1. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4513 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

51/4514 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

51/4514 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci podle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3955 ze dne 28. 8. 2018

č. 46/4083 ze dne 11. 9. 2018

51/4515 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu pro oblast Bílovecko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786, a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Bílovecko“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/548 ze dne 14. 12. 2017

č. 19/1951 ze dne 21. 4. 2016

č. 9/764 ze dne 24. 4. 2014

51/4516 27. 11. 2018
1. souhlasí

s dodatkem č. 3 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4516 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatek č. 3 dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4517 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Ostrava veřejnou linkovou osobní dopravou společností
ČSAD Havířov a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4518 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,3 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3110 ze dne 10. 4. 2018

51/4519 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb evidenční číslo 04158/2018/DSH, se subjektem CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO 48118753, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

51/4520 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

51/4520 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4520 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 24 mil. Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Zlínského kraje vybranými přeshraničními linkami, a to na období od 9. 12. 2018 do 31. 12. 2028, dle předloženého materiálu

51/4520 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2592 ze dne 23. 1. 2018

51/4521 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 7. 11. 2018, TQM-holding, s.r.o. ze dne 12. 11. 2018, ČSAD Frýdek-Místek a.s. ze dne 12. 11. 2018, ČSAD Karviná a.s. ze dne 13. 11. 2018, ČSAD Havířov a.s. ze dne 13. 11. 2018, České dráhy a.s. ze dne 19. 11. 2018 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu

51/4521 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f)     České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

51/4522 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o konání 63. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4522 27. 11. 2018
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 63. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 17. 12. 2018 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2200 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/545 ze dne 14. 12. 2017

51/4523 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období, dle předloženého materiálu

51/4523 27. 11. 2018
2. souhlasí

s návrhem rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4523 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

stanovit podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje s platností od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4523 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

51/4524 27. 11. 2018
1. souhlasí

s realizací projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle předloženého materiálu

51/4524 27. 11. 2018
2. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 2 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, uzavřít se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., dílčí smlouvu na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ za cenu nejvýše přípustnou 1.065.151,78 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4525 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4525 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3832 ze dne 7. 8. 2018

č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

51/4526 27. 11. 2018
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 374.600 Kč, dle předloženého materiálu

51/4526 27. 11. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

51/4526 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 800 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

 800 tis. Kč

Rada kraje

51/4527 27. 11. 2018
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4313 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/822 ze dne 14. 6. 2018

51/4528 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4528 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4528 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4528 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4528 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4528 27. 11. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4529 27. 11. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

51/4529 27. 11. 2018
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

51/4529 27. 11. 2018
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

51/4529 27. 11. 2018
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/833 ze dne 14. 6. 2018

51/4530 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko, se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 usnesením č. 8/833, dle předloženého materiálu

51/4530 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka

Termín: 27. 11. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14.3.2018

č. 9/969 ze dne 13.9.2018

51/4531 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

51/4531 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II, tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 10.000.000 Kč a neinvestiční část dotace 10.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

51/4531 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle předloženého materiálu

51/4531 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.300 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.300 tis. Kč

51/4531 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4316 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4532 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4532 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC v maximální výši 1 mil. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2018 do dne 31. 3. 2019 a uhrazených do dne 15. 4. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4532 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

51/4532 27. 11. 2018
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o částku 1 mil. Kč

51/4532 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4244 ze dne 9. 10. 2018

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

51/4533 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 4. Provozní soubor, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2016/S 132-237867 s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

51/4533 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem GW Train Regio a.s., dle předloženého materiálu

51/4533 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 64.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – 4. provozní soubor, dle předloženého materiálu

51/4533 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4235 ze dne 9.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4534 27. 11. 2018
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 7.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“

51/4534 27. 11. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
7.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“

51/4534 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

7.000 tis. Kč

Rada kraje

51/4535 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o záměru rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s., za účelem zajištění požární ochrany k. ú. Mošnov, Albrechtičky, Skotnice, Sedlnice a Petřvald   

51/4535 27. 11. 2018
2. rozhodla

zahájit přípravu realizace záměru dle bodu 1. tohoto usnesení

51/4535 27. 11. 2018
3. žádá

představenstvo společnosti Letiště Ostrava a.s.

o přípravu časového a finančního harmonogramu k realizaci záměru dle bodu 1. tohoto usnesení

51/4535 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje realizaci záměru dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

51/4536 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evid. č. 04989/2018/IM ze dne 19. 7. 2018 v rámci realizace stavby „Celková rekonstrukce střechy školy“ s příkazníkem, kterým je Ing. Milan Baláž, se sídlem Spálov 340, 742 37 Odry, IČ 73066567, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4537 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4537 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, ve výši 650 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020

51/4537 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4537 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

51/4538 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016, ev. č. 02694/2016/IM, se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

51/4538 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti ze dne 20. 6. 2016, ev. č. 02695/2016/IM, se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

51/4538 27. 11. 2018
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1903560217 ze dne 21. 6. 2016, ev. č. 02696/2016/IM, se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

51/4538 27. 11. 2018
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 20818551-37 o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání ze dne 18. 6. 2018, ev. č. 05699/2018/IM, se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4539 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 6. 11. 2018

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2018

51/4539 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4416 ze dne 6.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4540 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v přílohách č. 3 až 8 předloženého materiálu

51/4540 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2019 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.444.977 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.284.570 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2019

51/4540 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

51/4540 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2019

51/4540 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2019 pro rok 2020 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4540 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

51/4540 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

51/4540 27. 11. 2018
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 6. tohoto usnesení a informaci dle bodu 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011

č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4541 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky, alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na akci „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“, do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 163.404 tis. Kč

51/4541 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje            

na §  4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

118.394 tis. Kč

na §  4350 -

Domov pro seniory

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

45.010 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

163.404 tis. Kč

51/4541 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4541 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít, dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, prostředky fondu v celkové výši 80.030 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2019 pro financování výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4541 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4541 27. 11. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 3. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4542 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361-

Správní poplatky

o

102,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

13,89 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

10,00 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

568,36 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

18,00 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

20,00 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

2,13 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,31 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

10,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

120,75 tis. Kč

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

360,70 tis. Kč

pol. 2131 -

Příjmy z pronájmu pozemků

o

0,18 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

100,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2123 -

Ostatní odvody příspěvkových organizací

o

10,00 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

31,47 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,34 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

31,34 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,21 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

393,56 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

264,78 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

101,45 tis. Kč

Celkem

o

2 162,47 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2 162,47 tis. Kč

51/4542 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

29.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

24.000 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

23.000 tis. Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

16.000 tis. Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

40.000 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

17.000 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

34.000 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

26.000 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

24.000 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

14.000 tis. Kč

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

11.000 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

14.000 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

18.000 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

160.000 tis. Kč

Celkem

o

450.000 tis. Kč

a

zvyšuje financování

pol. 8118 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

o

450.000 tis. Kč

51/4542 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

700.000 tis. Kč

a

zvyšuje

financování

pol. 8118 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

o

700.000 tis. Kč

51/4542 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

44.900 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

45.031 Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

21.718 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

98.689 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.144.852 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

35 Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2.154.221 Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

139.000 Kč

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

828.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

996.000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

72.000 Kč

na § 3391 -

Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a  sdělovacích prostředcích

pol. 5175 -

Pohoštění

o

5.270 Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.676.000 Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200.000 Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

307.310 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

217.800 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.233.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.681.900 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

184.244 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

37.158 Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

40.000 Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

2.602.191 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.000 Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

253.000 Kč

na § 5591 -

Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a  integrovaného záchranného systému

pol. 5164 -

Nájemné

o

20.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

30.000 Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5164 -

Nájemné

o

180.000 Kč

Celkem

o

16.242.319 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

150 Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

11.000 Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

13.300 Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.527.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

 229.480 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.698.370 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

325.050 Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

3.827.508 Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

7.521 Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

5.789.554 Kč

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

30.000 Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

97.000 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

533.760 Kč

Celkem

o

  17.089.693 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů   

o

33.332.012 Kč

51/4542 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnosti regionální správy

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

300,00 tis. Kč

51/4542 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

653,00 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

653,00 Kč

Rada kraje

51/4543 27. 11. 2018
1. rozhodla

o záměru pronajmout část budovy č. p. 2824 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v rozsahu dle zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

č. 39/3457 ze dne 29. 5. 2018

č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

č. 39/3436 ze dne 29. 5. 2018

51/4544 27. 11. 2018
1. rozhodla

snížit výdaje na akci z rozpočtu kraje „Rekonstrukce restaurace Zelený jelen“ o částku 11.407,78 tis. Kč

51/4544 27. 11. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce restaurace Zelený jelen“ organizace Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, ve výši 10.500 tis. Kč

51/4544 27. 11. 2018
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje:

a.    ve výši 1.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Sportovní areál na ul. Komenského, Opava“ realizovanou pro organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113

b.    ve výši 2.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava“ realizovanou pro organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455

51/4544 27. 11. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 7.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

51/4544 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

11.407,78 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121-

Budovy, haly a stavby

o

1.500,00 tis. Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  6121-

Budovy, haly a stavby

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351-

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.000,00 tis. kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901-

Rezervy kapitálových výdajů

o

907,78 tis. Kč

Celkem

o

11.407,78 tis. Kč

51/4544 27. 11. 2018
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 9.000.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor" s časovou použitelností do 31. 12. 2019

51/4544 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

 Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

 Rezervy kapitálových výdajů

o

9.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.000,00 tis. Kč

51/4544 27. 11. 2018
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, o částku 935.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce školní jídelny“

51/4544 27. 11. 2018
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, o částku 935.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce školní jídelny“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

51/4544 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

935,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

935,00 tis. Kč

51/4544 27. 11. 2018
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizacím:

a.    Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, o částku 148.729,76 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy - část A, budova č. p. 1258“

b.    Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331574, o částku 7.831,83 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy“

51/4544 27. 11. 2018
12. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

a.    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, o částku 128.224,02 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Sanace střední zdi objektu bazénu“

b.    Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03531/2014/SOC, o částku 622.291,54 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Kanalizační přípojka RMP Frýdek-Místek“

c.    Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, o částku 2.264.711,74 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín“

51/4544 27. 11. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

148,72 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7,83 tis. Kč

Celkem

o

156,55 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeny příspěvkovým organizacím

o

128,22 tis. Kč

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

622,29 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.264,71 tis. Kč

Celkem

o

3.015,22 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

 Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901-

 Rezervy kapitálových výdajů

o

3.171,77 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/960 ze dne 18.5.2017

51/4545 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02883/2017/IM ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

STRABAG a.s.,

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

IČO: 60838744,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4546 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3112 -

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

504,38 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3111 -

Příjmy z prodeje pozemků

o

5.739,62 tis. Kč

pol. 3113 -

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

o

309,76 tis. Kč

Celkem

o

6.049,38 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.545,00 tis. Kč

Rada kraje

51/4547 27. 11. 2018
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Frýdek-Místek, K Hájku+2“ na pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

51/4547 27. 11. 2018
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Frýdek-Místek, K Hájku+2“, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

51/4547 27. 11. 2018
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava Airport Multimodal Park – IO 22.6 Elektroohřev výhybek“ na pozemku parc. č. 1505/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

51/4547 27. 11. 2018
4. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2242/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Třinec, ve vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1544/6 ostatní plocha, k. ú. a obec Třinec, v současné době ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřízení, provozování, udržování, oprav a odstraňování dešťové kanalizace DN 100 na části služebného pozemku a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním dešťové kanalizace DN 100, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2254-185/2018 ze dne 26. 9. 2018 na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

51/4547 27. 11. 2018
5. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost stavby k části pozemku parc. č. 1777/1 ostatní plocha, k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch kraje, spočívající v umístění zemnícího pásku a betonových dlaždic kolem trafostanice, v rámci stavby „Trafostanice pro integrované výjezdové centrum“, v rozsahu dle situačního zákresu, a v souladu s podmínkami vydanými městem Český Těšín, odborem místního hospodářství ze dne 5. 11. 2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 50  Kč za m2 navýšené o DPH v zákonné výši, minimálně ve výši 1.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

51/4547 27. 11. 2018
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „INSCZ FTTH Jablunkov“ na pozemku parc. č. 492/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Jablunkov, dle předloženého materiálu

51/4547 27. 11. 2018
7. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 492/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Jablunkov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha, Chodov, IČO 64949681, spočívající v právu zřídit, provozovat, modernizovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku podzemní komunikační vedení a v povinnosti zdržet se činností bránicích běžnému provozu nebo ohrožujících funkčnost podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „INSCZ FTTH Jablunkov“, a v právu vstupu a vjezdu motorovými vozidly na služebný pozemek za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, oprav, modernizace a rozvoje podzemního komunikačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

51/4547 27. 11. 2018
8. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, IČO 00562262, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní optické vedení v rámci stavby „UPC FTTS Frýdek Místek FMIPP“, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění podzemního optického vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5777-533/2018 ze dne 3. 10. 2018, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

51/4548 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ z „2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 38.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu

51/4548 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2756 ze dne 27.2.2018

51/4549 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 03871/2018/IM ze dne 16. 4. 2018 na stavbu „Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“ se subjektem Ing. Štěpán Šňupárek, IČO 72978325, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8139 ze dne 19. 7. 2016

51/4550 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 6/2765/16 ze dne 22. 7. 2017, mezi Moravskoslezským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 48804525, a společností DEA energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO 41539656, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4550 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 6/2715/16 ze dne 22. 7. 2017, mezi Moravskoslezským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 48804525, a Miroslavem Šimůnkem, Seifertova 702/5, 75701 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO 11174412, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4333 ze dne 23. 10. 2018

č. 50/4415 ze dne 06. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/773 ze dne 18. 11. 2009

51/4551 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

nabídku paní ********** k využití předkupního práva k pozemku parc. č. 714 orná půda, v k. ú. a obci Otice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4551 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 714 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví paní**********, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

51/4551 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, o změnu užívání nemovité kulturní památky Knurrův dům, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4551 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02989/2009/IM ze dne 18. 12. 2009 uzavřené mezi krajem jako dárcem a městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, jako obdarovaným, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

51/4551 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

část pozemku parc. č. 2148/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2148/15 ostatní plocha, o výměře 274 m2 a

část pozemku parc. č. 2150/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2150/12 ostatní plocha, o výměře 232 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dolní Benešov,

do vlastnictví organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 70.840,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

51/4551 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

část pozemku parc. č. 2405/2 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2781–33/2017 ze dne 4. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2405/5 trvalý travní porost, o výměře 83 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti MV Elektrárna, spol. s r.o., U Rourovny 834/8, Svinov, Ostrava, IČO 26791501,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.000 bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kupující zřídí k převáděnému pozemku věcné břemeno – služebnost spočívající v právu vést v převáděném pozemku inženýrské sítě, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 2401/1 trvalý travní porost, parc. č. 2401/4 trvalý travní porost, parc. č. 2402 trvalý travní porost, parc. č. 2405/1 trvalý travní porost, 2405/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Svinov a obci Ostrava, nyní ve vlastnictví společnosti F O M I spol. s r. o., se sídlem Vendryně 407, Vendryně, IČO 13643932

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

51/4551 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2. a 4. až 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1158 ze dne 5.3.2015

č. 3/145 ze dne 16.3.2017

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

51/4552 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o projektech „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant, I. etapa“ a „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant (+ III/48425) II. etapa dle předloženého materiálu“

51/4552 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 41.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 41.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 101.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 101.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 88.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 102.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 102.000.000 Kč

51/4552 27. 11. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

66,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

66,66 tis. Kč

51/4552 27. 11. 2018
10. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodů 1. až 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4094 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

51/4553 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dohodu č. 1177/PR/NJ/2018 o úpravě vodního díla, v rámci stavby „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, s provozovatelem vodovodního řadu, kterým je společnost

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,

IČ 45193665,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6121 ze dne 18.8.2015

č. 84/6727 ze dne 24.11.2015

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 17/1752 ze dne 17.12.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č.3/140 ze dne 16.3.2017

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

51/4554 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1115D316010903, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006259 na základě rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010903, ze dne 16. 10. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

51/4554 27. 11. 2018
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010667, ze dne 8. 6. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004256 na základě rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010667, ze dne 5. 10.  2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

51/4554 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z původní výše „6.500.000,00 Kč“ na novou výši „8.500.000,00 Kč“ dle předloženého materiálu

51/4554 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000,00 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 – 2023

51/4554 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zahájení přípravy projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 59.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2022

51/4554 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2022 ve výši 59.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

51/4554 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“

51/4554 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“

51/4554 27. 11. 2018
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu názvu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“

51/4554 27. 11. 2018
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

51/4554 27. 11. 2018
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

51/4554 27. 11. 2018
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

51/4554 27. 11. 2018
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

51/4554 27. 11. 2018
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 3. až 13. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/902 ze dne 17. 2. 2010

č. 7/706 ze dne 14. 3. 2018

51/4555 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4555 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít dodatek č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   souhlasit s prodejem nemovité věci, a to:

pozemku parc. č. st. 597 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 545, Hrabůvka, občanská vybavenost,

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

do vlastnictví společnosti ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, Ostrava, IČO 25833812,

za podmínek uvedených v čl. II. a III. dodatku č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM

51/4555 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

část pozemku parc. č. 854/1 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 3451-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 854/12 o výměře 83 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

část pozemku parc. č. 614/1 orná půda označenou jako díl „a“ o výměře 289 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 936-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 616 orná půda o výměře 1166 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

********** za podmínky úhrady kupní ceny 23.870 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

51/4555 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4556 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

51/4556 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

51/4556 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

51/4556 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

51/4556 27. 11. 2018
5. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

a)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, ve výši 1.500,00 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019;

b)   Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, ve výši 1.000,00 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace„ s časovou použitelností do 31. 12. 2019;

c)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvkové organizaci, IČ 63024616, ve výši 1.500,00 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rozšíření a modernizace speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019;

d)   Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, ve výši 1.000,00 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019.

51/4556 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.500,00 tis. Kč

na § 3146

Zařízení výchovného poradenství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.500,00 tis. Kč

Celkem

o

5.000,00 tis. Kč

51/4556 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3018 ze dne 27.3.2018

51/4557 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 05688/2018/IM ze dne 4. 6. 2018 na realizaci stavby „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Sala Terrena“ se zhotovitelem, kterým je společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3061 ze dne 27. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/145 ze dne 20. 12. 2012

č. 23/1964 ze dne 29. 2. 2012

51/4558 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu

51/4558 27. 11. 2018
2. souhlasí

s návrhem reinvestice projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ ve výši 408,50 tis. Kč a s ponecháním generovaných nadúspor jednotlivým organizacím zapojených do projektu EPC za roky 2016 a 2017 dle předloženého materiálu

51/4558 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a  územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

408,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

408,50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4559 27. 11. 2018
1. rozhodla

změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce kotelny“ realizované pro organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, ve výši 17,24 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

17,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

17,24 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1,30 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

18,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

0,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

19,00 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.708,42 tis. Kč

a

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

52,34 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.964,08 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

Pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

308,00 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

308,00 tis. Kč

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

308,00 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

33,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

33,00 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.600,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.227,58 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.827,58 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.050,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.280,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

5.770,00 tis. Kč

51/4559 27. 11. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

900,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

900,00 tis. Kč

Rada kraje

51/4560 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti stavebnictví se subjektem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, krajská organizace v MSK, IČ 01541641, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2947 ze dne 12. 3. 2018

51/4561 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 05433/2018/IM ze dne 18. 6. 2018 na realizaci stavby Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost se společností TVARSTAV-REAL, s.r.o., se sídlem Císařská 68, 741 01 Nový Jičín, IČ 26815648, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3444 ze dne 29.5.2018

51/4562 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 01276/2018/IM ze dne 12. 2. 2017 na realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

BDSTAV MORAVA s.r.o.,

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice,

IČO: 26807947,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4247 ze dne 9. 10. 2018

51/4563 27. 11. 2018
1. rozhodla

na základě zápisu z vyhodnocení došlých nabídek a zápisu z vyhodnocení smluvní dokumentace vybrat nejvhodnější nabídku k poptávkovému řízení s názvem Úvěrový rámec ve výši 1,0 mld. Kč určený na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2019 – 2024, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí:

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle
IČO 64948242

za cenu 43.232.333,33 Kč dle zadaného modelového propočtu

2. Konsorcium bank
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782,
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 a

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054

za cenu 52.504.000,00 Kč dle zadaného modelového propočtu

51/4563 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle příloh č. 3 - 5 předloženého materiálu

51/4563 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4564 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku mezi krajem a městem Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4564 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4565 27. 11. 2018
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, v celkové výši 135.836 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4566 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019, dle předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
3. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
4. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019, dle předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
5. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
6. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019, dle předloženého materiálu

51/4566 27. 11. 2018
7. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro dotační programy v oblasti zdravotnictví na rok 2019 ve složení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1138 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/308 ze dne 15. 6. 2017

51/4567 27. 11. 2018
1. rozhodla

předat Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4568 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 131.234 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4568 27. 11. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 170.000 Kč na celkovou výši 4.191.571 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4568 27. 11. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

51/4568 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

131,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

131,24 tis. Kč

51/4568 27. 11. 2018
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o výši 221.300 Kč na celkovou výši 1.778.700 Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky pro gastroenterologickou ambulanci a centrální endoskopii v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“

51/4568 27. 11. 2018
6. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 100 tis. Kč, účelově určený na akci „Studie rekonstrukce dětského oddělení“

51/4568 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

321,3 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde neuvedené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

321,3 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1138 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/308 ze dne 15. 6. 2017

51/4569 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO 60193336, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4570 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4570 27. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 5 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Výstava s vernisáží v galerii Mlejn“, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4570 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost organizace Colliery SRDCEM z.s., IČO 06022839, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4570 27. 11. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Colliery SRDCEM z.s., IČO 06022839, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Podpora činnosti Colliery SRDCEM z.s.“, s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

51/4570 27. 11. 2018
5. rozhodla

navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o 5 tis. Kč a akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 50 tis. Kč.

51/4570 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

5 tis. Kč

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/115 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

51/4571 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout kofinancovat projekt „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“ v letech 2019 – 2022 v maximální celkové výši 5.754.806 Kč

51/4571 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 51.793.250 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2019 – 2020 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 10. 2020

51/4571 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4572 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4572 27. 11. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, účelově určeného na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult a studenty nelékařských zdravotnických oborů, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

51/4572 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.404 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.404 tis. Kč

51/4572 27. 11. 2018
4. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4572 27. 11. 2018
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 6.000 tis. Kč, s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4572 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

6.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.000 tis. Kč

51/4572 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

51/4572 27. 11. 2018
8. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR ve výši 2.500 tis. Kč s účelovým určením na pořízení přístroje video řetězec a myček podložních mís v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019

51/4572 27. 11. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

2.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.500 tis. Kč

51/4572 27. 11. 2018
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o 27.000 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3758 ze dne 17. 7. 2018

č. 40/3584 ze dne 12. 6. 2018

51/4573 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a její stanoviska ze dne 13. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
2. bere na vědomí

informace o postupu implementace optimalizace poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

stanovisko Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 22. 11 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
4. rozhodla

zrušit termín plnění usnesení rady kraje č. 42/3758, bod 3., ze dne 17. 7. 2018, týkající se usnesení rady kraje č. 40/3584, bodu 7., ze dne 12. 6. 2018

51/4573 27. 11. 2018
5. ukládá

vedoucímu odboru zdravotnictví

informovat radu kraje o dalším detailním posouzení výsledků hospodaření a souvisejících dat za kompletní rok 2018 u zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: červen 2019

51/4573 27. 11. 2018
6. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

předložit radě kraje detailní a ucelený návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese, dle předloženého materiálu

Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

Termín: únor 2019

51/4573 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a její stanoviska ze dne 13. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o postupu implementace optimalizace poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí stanovisko Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 22. 11 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4573 27. 11. 2018
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodů 7. - 9. tohoto usnesení na vědomí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

č. 20/1827 ze dne 12. 9. 2017

51/4574 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1.033/0002923 ze dne 11. 12. 2016, v  aktuálním znění, vydaného Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 na základě Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002923 ze dne 11. 12. 2016., ze dne 29. 10. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3320 ze dne 15. 5. 2018

51/4575 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14746/2018-55/1 ze dne 20. 3. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Laboratoře technických měření“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 14746/2018-55/2 ze dne 24. 10. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

51/4575 27. 11. 2018
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 13464/2018-55/1 ze dne 6. 3. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 13464/2018-55/2 ze dne 2. 11. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/870 ze dne 14. 6. 2018

51/4576 27. 11. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci v maximální výši 180.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 Janě Stupárkové, se sídlem Sokolovská 530/50, Odry, IČO: 46161007, a s tímto subjektem uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4576 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci v maximální výši 360.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“,
reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 obchodní společnosti Kinclová s.r.o., se sídlem Skály 8, Horní Město, IČO 29452015 a s tímto subjektem uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4576 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit o 180.000 Kč dotaci obchodní společnosti STROMMY COMPANY s.r.o., IČO 01919652, účelově určenou na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2018, dle předloženého materiálu

51/4576 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08195/2018/EP, s příjemcem dotace STROMMY COMPANY s.r.o., IČO 01919652, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4576 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13.12.2018

Rada kraje

51/4577 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4577 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016

51/4578 27. 11. 2018
1. rozhodla

poskytnout věcné dary cílové skupině projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ v letech 2019 – 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3470 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/871 ze dne 14. 6. 2018

51/4579 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout navýšit neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít Dodatky ke Smlouvám o partnerství a zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci realizace aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 dle předloženého materiálu s následujícími subjekty:

a)    Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 60336251 – příloha č. 2 předloženého materiálu

b)   Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, Anenská 656, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75029774 – příloha č. 3 předloženého materiálu

c)    Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek–Místek, IČO: 68157797 – příloha č. 4 předloženého materiálu

d)   Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00848328 – příloha č. 5 předloženého materiálu

51/4579 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o partnerství a zpracování osobních údajů v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci realizace aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu s následujícími subjekty, jež jsou příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje:

a)    Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, Karasova 300/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 64628205 – příloha č. 6 předloženého materiálu

b)   Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, Školní náměstí 206/1, 795 01 Rýmařov, IČO: 60802561 – příloha č. 7 předloženého materiálu

51/4579 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016

51/4580 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ předloženého do operačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

51/4580 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8687 ze dne 18. 10. 2016

č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

č. 45/3992 ze dne 28. 8. 2018

č. 18/1560 ze dne 8. 8. 2017

č. 36/3125 ze dne 10. 4. 2018

č. 35/3068 ze dne 27. 3. 2018

č. 3/121 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4581 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.479,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky  zaměstnanosti

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

160,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

780,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

110,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

39,60 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

387,97 tis. Kč

Celkem

o

1.479,57 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

48,63 tis. Kč

Pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

0,52 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

194,58 tis. Kč

Pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

56,31 tis. Kč

Pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

0,43 tis. Kč

Pol.  5175 -

Pohoštění

o

14,17 tis. Kč

Pol.  5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

0,85 tis. Kč

Celkem

o

315,49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

235,60 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

41,41 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

14,90 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,69 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

17,90 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

4,99 tis. Kč

Celkem

o

315,49 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

154,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

149,20 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

5,00 tis. Kč

Celkem

o

154,20 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

147,47 tis. Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.935,93 tis. Kč

Celkem

o

2.083,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1,53 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

2.081,87 tis. Kč

Celkem

o

2.083,40 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

230,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5175 -

Pohoštění

o

30,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

230,00 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

54,34 tis. Kč

 a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

18,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

36,34 tis. Kč

Celkem

o

54,34 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

317,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

20,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,80 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,09 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

290,69 tis. Kč

Celkem

o

317,58 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

53,77 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

40,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

10,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

3,60 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,17 tis. Kč

Celkem

o

53,77 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

67,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

12,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,21 tis. Kč

Celkem

o

67,21 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5164 -

Nájemné

o

20,00 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

22.000,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.871,62 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.947,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.835,72 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.065,74 tis. Kč

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

134,50 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.337,50 tis. Kč

Celkem

o

21.192,08 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

15.362,89 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.551,59 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

731,01 tis. Kč

pol.  6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.888,88 tis. Kč

Celkem

o

16.171,48 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství na základě Smluv o partnerství s finančním příspěvkem s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 s časovou použitelností od 2. 7. 2018 – 31. 8. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

51/4581 27. 11. 2018
13. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství na základě Smluv o partnerství s finančním příspěvkem s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 s časovou použitelností od 2. 7. 2018 – 31. 8. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

51/4581 27. 11. 2018
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

410,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12,80 tis. Kč

Celkem

o

422,80 tis. Kč

a

snižují 

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

467,00 tis. Kč

a

zvyšují  

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

12,80 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

124,40 tis. Kč

Celkem

o

137,20 tis. Kč

a

zvyšují  

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

473,20 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

130,60 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika 

o

148,80 tis. Kč

Celkem

 

o

752,60 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

26,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

20,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,80 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,10 tis. Kč

Celkem

o

26,90 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

610,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

400,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

100,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

37,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

20,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

610,00 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5194 -

Věcné dary

o

2,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2,00 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

540,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

400,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

100,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

37,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

Celkem

o

540,00 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.762,36 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.175,39 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

507,27 tis. Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

259,69 tis. Kč

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.176,14 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

160,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

50,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

17,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

390,33 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.374,32 tis. Kč

Celkem

o

5.937,75 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

51/4581 27. 11. 2018
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.533,76 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

20.913,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

22.447,33 tis. Kč

51/4581 27. 11. 2018
22. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 2.415,60 tis. Kč z 338.473,74 tis. Kč na 340.889,34 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2987 ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/753 ze dne 14. 3. 2018

51/4582 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předloženého do programu Urban Innovative Actions v rámci 3. výzvy Air Quality od 1. 11. 2018 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

51/4582 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ v předpokládané výši 100.000 Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace

51/4582 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2263 ze dne 21. 11. 2017

51/4583 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu

51/4583 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/951 ze dne 13. 9. 2018

č. 21/2153 ze dne 22. 9. 2016

51/4584 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

51/4584 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ev. č. 01780/2015/RRC se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, za podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4584 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4584 27. 11. 2018
4. rozhodla

neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 135.369,13 Kč

51/4584 27. 11. 2018
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. - 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4585 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

20,57 tis. Kč

51/4585 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

200.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

200.000,00 tis. Kč

51/4585 27. 11. 2018
3.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.810,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

1.000,00 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

500,00 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

300,00 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

10,00 tis. Kč

Celkem

o

1.810,00 tis. Kč

Rada kraje

51/4586 27. 11. 2018
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4587 27. 11. 2018
1. rozhodla

přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4587 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

investiční přijaté transfery

pol. 4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

182,53 tis. Kč

a

zvyšují

investiční výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

182,53 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

51/4588 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4588 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 7.485 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.017 tis. Kč

51/4588 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4589 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 7.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4589 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 maximálně v celkové výši 7.000.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2019“, z toho investiční dotaci v maximální výši 4.500.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019 a uzavřít se subjektem Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu

51/4589 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/4367 ze dne 15. 12. 2010

51/4590 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o umístění doprovodné infrastruktury v rámci udržitelnosti projektu „Jesenická magistrála“ předloženého do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu s těmito subjekty na těchto pozemcích:

a.    Ing. Jiří Voškeruša, bytem Rezkova 14/417, Brno, 602 00 (pozemek parc. č. 1113/1, k.ú. Horní Václavov)

b.    PROPREMIA a.s., sídlem: Jarkovická 101/1c, Vlaštovičky, Opava 746 01, IČO 29460867 (pozemek parc. č 237/1, k.ú. Karlov pod Pradědem)

c.    Správa NA s.r.o., sídlem: Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, Praha 5, 155 00, IČO 01428225 (pozemek parc. č 957/2, k.ú. Dolní Moravice)

d.    Správa silnic Moravskoslezského kraje, sídlem: Úprkova 795/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 (pozemek parc. č. 1430/1, k.ú. Dolní Moravice)

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

8/882 ze dne 14. 6. 2018

51/4591 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, o prodloužení termínu realizace projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4591 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/D1/2018/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4591 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2623 ze dne 23. 1. 2018

51/4592 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Lázně Darkov, a.s., IČ 61974935, o prodloužení termínu realizace projektu „Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích“ z 30. 11. 2018 na 31. 5. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

51/4592 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02156/2018/RRC se subjektem Lázně Darkov, a.s., IČ 61974935, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4593 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s. ze dne 12. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4593 27. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, na realizaci projektu Kreativní Akademie - start ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 1. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4593 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4594 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 na projektové záměry žadatelů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

51/4594 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat z rozpočtu kraje na rok 2020 dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 ve výši 2.542,5 tis. Kč

51/4594 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3903 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4595 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4595 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4596 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4596 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

51/4597 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4597 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

51/4598 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4598 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

51/4599 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4599 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

51/4600 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení doby realizace projektu

a)    obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obce Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   obce Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

51/4600 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05226/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06784/2018/RRC s obcí Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07033/2018/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06675/2018/RRC s obcí Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07014/2018/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

51/4600 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2259 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/600 ze dne 14. 12. 2017

51/4601 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v maximální výši 59.528,7 € na financování projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2018 – 2020“, registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001574 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt technické pomoci ze dne 14. 9. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 19. 9. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1631 ze dne 25. 9. 2015

51/4602 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia s předpokládanými náklady 65.000 EUR

51/4602 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ předkládaný v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v letech 2019 – 2021 ve výši 65.000 EUR dle předloženého materiálu

51/4602 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

51/4602 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Gastroturistika“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

51/4602 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Přeshraniční lyžařské běžecké trasy“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

51/4602 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „Historické poznání kraje - folklór a tradice“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

51/4602 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu „TECHNO TRASA“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

51/4602 27. 11. 2018
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/141 ze dne 16. 3. 2017

51/4603 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

51/4603 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

51/4603 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2022 - 2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč

51/4603 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b)   zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

51/4603 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

51/4603 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit body 2. až 4. svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

51/4603 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4604 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 5.400.000 Kč

51/4604 27. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

400,00 tis. Kč

51/4604 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

č. 33/2992 ze dne 12.3.2018

č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

č. 41/3686 ze dne 26.6.2018

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

51/4605 27. 11. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

51/4605 27. 11. 2018
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

51/4605 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 35 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
4. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli smlouvy nebo dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

informaci žadatelů o odstoupení od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle příloh č. 41 - 44  předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
6. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle příloh č. 46 až 48 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
7. rozhodla

schválit výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 49 a uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
8. bere na vědomí

informaci o nemožnosti poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 52 s odůvodněním dle důvodové zprávy

51/4605 27. 11. 2018
9. rozhodla

zrušit v přílohách č. 1 usnesení č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017, usnesení č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017 a usnesení č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 53 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
10. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výměnu zdroje vytápění žadatelům, kterým nemůže být poskytnuta dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, a uzavřít s nimi smlouvu/dodatek ke smlouvě/dohodu o narovnání, vše dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
11. bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla žadatelky **********, nar. **********, bytem ********** v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 57 předloženého materiálu

51/4605 27. 11. 2018
12. rozhodla

schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla žadatelce dle předchozího bodu usnesení a uzavřít s žadatelkou dohodu o narovnání dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4606 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

51/4606 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Multidisciplinární spolupráce
v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

51/4606 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Na jedné vlně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 6.000.000 Kč

  

51/4606 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018

51/4607 27. 11. 2018
1. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

51/4607 27. 11. 2018
2. rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ do Integrovaného regionálního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne změnit výši profinancování a kofinancování projektu

51/4607 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč dle předloženého materiálu

51/4607 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč

51/4607 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/142 ze dne 6. 12. 2016

č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

č. 77/6268 ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016

č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015

č. 13/1158 ze dne 5. 3. 2015

51/4608 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Elektrolaboratoře“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015 dobu financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z „2015 – 2018“ na „2015 – 2020“ dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 s předpokládanými náklady 50.000.000,00 Kč, v letech 2015-2017 dle předloženého materiálu

51/4608 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. až 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4609 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „6. Hrčavský gastronomický festival a Beerfest“

51/4609 27. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, na projekt „6. Hrčavský gastronomický festival a Beerfest“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 14. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost subjektu Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., IČO 00549436, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 70.000 Kč na projekt „Konference AHR ČR v Ostravě“

51/4609 27. 11. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., IČO 00549436, na projekt „Konference AHR ČR v Ostravě“ ve výši 70.000 Kč s časovou použitelností od 14. 11. 2018 do 14. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

žádost subjektu Tatra Veteran Car Club Kopřivnice, z.s., IČO 05712289, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč na projekt „50. mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy 2019 a 36. ročník z.m.s. Josefa Veřmiřovského“

51/4609 27. 11. 2018
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Tatra Veteran Car Club Kopřivnice, z.s., IČO 05712289, na projekt „50. mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy 2019 a 36. ročník z.m.s. Josefa Veřmiřovského“ ve výši 190.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

žádost subjektu Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „Revitalizace a rozšíření dřevěné stezky na Pustevnách“

51/4609 27. 11. 2018
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Ski Park Grůň, z.s., IČO 18054412, na projekt „Revitalizace a rozšíření dřevěné stezky na Pustevnách“ ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
9. bere na vědomí

žádost subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 600.000 Kč na realizaci projektu „Obslužná technologie pro karavany (Stellplatz)“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 600.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Obslužná technologie pro karavany (Stellplatz)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

51/4609 27. 11. 2018
11. rozhodla

navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 390 tis. Kč a navýšit akci „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“ o částku 600 tis. Kč

51/4609 27. 11. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

 990,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

390,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

600,00 tis. Kč

51/4609 27. 11. 2018
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 9. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4610 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Sdružením místních samospráv České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4426 ze dne 6. 11. 2018

51/4611 27. 11. 2018
1. rozhodla

změnit v bodu 1. usnesení č. 50/4426 ze dne 6. 11. 2018 výši předpokládaných nákladů projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ z 3.300.000 Kč na 5.300.000 Kč dle předloženého materiálu

51/4611 27. 11. 2018
2. rozhodla

změnit v bodu 2. usnesení č. 50/4426 ze dne 6. 11. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ z 3.300.000 Kč na 5.300.000 Kč dle předloženého materiálu

51/4611 27. 11. 2018
3. rozhodla

změnit v bodu 3. usnesení č. 50/4426 ze dne 6. 11. 2018 výši zajištění udržitelnosti projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ z 1.000.000 Kč na 2.100.000 Kč dle předloženého materiálu

51/4611 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/750 ze dne 14. 3. 2018

51/4612 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4612 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí stav přípravy programu „Finanční nástroj JESSICA II“

51/4612 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmocnit radu kraje schvalováním podmínek a vyhlašováním programů poskytování úvěrů

51/4612 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyhovět žádosti společnosti CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., ze dne 27. 9. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, o předběžný souhlas s návrhy dodatků úvěrových smluv

51/4612 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

konstatovat svou vůli, že ani do budoucna nemá záměr vyhovovat případným žádostem, které by se týkaly možné úpravy splátkových kalendářů úvěrových smluv uzavřených v rámci finančního nástroje JESSICA

51/4612 27. 11. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. - 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

51/4613 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o záměru založení nového subjektu s názvem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., a to ke dni 1. 1. 2019 a o konání ustavující schůze dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4613 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o členství Moravskoslezského kraje v organizaci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

51/4613 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit znění stanov nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4613 27. 11. 2018
4. navrhuje

zastupitelstvu kraje

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Shromáždění členů nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

51/4613 27. 11. 2018
5. navrhuje

zastupitelstvu kraje

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

51/4613 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmocnit prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho, jako náhradníka, k hlasování na ustavující schůzi nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

51/4613 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. – 6. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4614 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Malá Morávka, IČO 00296201, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“

51/4614 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Malá Morávka, IČO 00296201, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ ve výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4614 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o. IČO 27775658, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“

51/4614 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu PUSTEVNY, s.r.o. IČO 27775658, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ ve výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4614 27. 11. 2018
5. rozhodla

navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 1.000 tis. Kč

51/4614 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

500         tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

500 tis. Kč

Celkem

o

1.000 tis. Kč

51/4614 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2959    ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/669       ze dne 14. 3. 2018

51/4615 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

změnu implementační struktury Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (Program RE:START) dle předloženého materiálu

51/4615 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci o změně implementační struktury dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4616 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 34.368 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

51/4616 27. 11. 2018
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 34.368 Kč

51/4616 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

34.368 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

34.368 Kč

Rada kraje

51/4617 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., ze dne 3. 10. 2018, ve věci poskytnutí dotace na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4617 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., IČO 07465866, ve výši 3.719.800 Kč na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

51/4617 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

51/4618 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018 -2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4618 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.500.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

51/4618 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

51/4619 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4619 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4619 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.730.800 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

51/4619 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

51/4620 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností ROCKWOOL, a.s., IČO 26165261, a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

51/4621 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností AL INVEST Břidličná, a.s., IČO 27376184, a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4622 27. 11. 2018
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) – příspěvkové organizace MSK“ v rozsahu a s časovým použitím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

51/4622 27. 11. 2018
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ o 581.300 Kč

51/4622 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

581,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

581,30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121 ze dne 30. 9. 2004

51/4623 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit 14. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4623 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3889 ze dne 7. 8. 2018

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

č. 50/4436 ze dne 6. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4624 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 9.928.290 Kč

51/4624 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4624 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 bodu 2 písm. b) statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 13.500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2019 pro financování akce „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a akce „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“

51/4624 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

378.125 Kč

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

9.550.165 Kč

Celkem

 

9.928.290 Kč

a

snižuje

financování

pol.  8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9.928.290 Kč

51/4624 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3503 ze dne 29. 5. 2018

51/4625 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., ze dne 17. 9. 2018 ve věci změny uznatelných nákladů dotace na projekt „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4625 27. 11. 2018
2. rozhodla

změnit uznatelné náklady poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje právnické osobě Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., IČO 68081766, na realizaci projektu „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“ a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06117/2018/ŽPZ ze dne 3. 7. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2571 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

51/4626 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít se společnostmi SUEZ Využití zdrojů a.s., IČO 25638955, a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. 03032/2018/ŽPZ, na odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého v lokalitě Vratimov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4626 27. 11. 2018
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ o částku 1.865.810 Kč

51/4626 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

1.865,81 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.865,81 tis. Kč

Rada kraje

51/4627 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4627 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3779 ze dne 17.7.2018

č. 40/3613 ze dne 12.6.2018

51/4628 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4628 27. 11. 2018
2. jmenuje

dnem 1. 12. 2018

Mgr. Josefa Hartoše, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977

51/4628 27. 11. 2018
3. stanoví

s účinností od 1. 12. 2018

plat Mgr. Josefu Hartošovi, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4437 ze dne 6.11.2018

51/4629 27. 11. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2018

plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3343 ze dne 15. 5. 2018

č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017

č. 49/4360 ze dne 23. 10. 2018

51/4630 27. 11. 2018
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace:

a)    Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace IČO 62331582, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4359 ze dne 23.10.2018

51/4631 27. 11. 2018
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

Mgr. Zdeněk Karásek - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

náhradník:

Ing. Lenka Fojtíková - členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, náhradník člena určeného radou kraje

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

Ing. Arnošt Klein, ředitel organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Ing. Radovan Maresz, ředitel organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava‑Poruba, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

RNDr. Libor Kubica – školní inspektor České školní inspekce

Ing. Pavla Davidová – pedagogický pracovník školy

Ing. Petr Hurt – člen školské rady

náhradník:

Ing. Martin Závodný – náhradník člena školské rady

v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

v případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

51/4632 27. 11. 2018
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4633 27. 11. 2018
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2018 a lednu 2019

Rada kraje

51/4634 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

51/4634 27. 11. 2018
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve škole a školském zařízení na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 99/3684 ze dne 4.12.2006

51/4635 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, vůči dlužníkovi Mgr. Bohumil Bican, se sídlem V. Jiříkovského 130/10, Ostrava-Dubina, IČO 63736683, v celkové výši 79 998 Kč

51/4635 27. 11. 2018
2. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, v celkové výši 182 917 Kč vůči dlužníkům:

a)    Mgr. Pavla Dřevjaná, bytem **********, IČO 42950287, v celkové výši 161 457 Kč

b)   Zelenina Ostrava a. s., se sídlem Polanecká 803/72, Ostrava-Svinov, IČO 47673745, v celkové výši 21 460 Kč

51/4635 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání souhrnné pohledávky organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČO 62330349, v celkové výši 174 948 Kč za neuhrazenou úplatu za vzdělávání, dle předloženého materiálu

51/4635 27. 11. 2018
4. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, v celkové výši 56 795 Kč

51/4635 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná – Nové Město, U Bažantnice 1794/1, příspěvková organizace, IČO 00847925, vůči dlužníkovi **********, bytem ********** **********, v celkové výši 303 574 Kč

51/4635 27. 11. 2018
6. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná – Nové Město, U Bažantnice 1794/1, příspěvková organizace, IČO 00847925, vůči dlužníkovi Ludmila Nikšová, se sídlem Aviatiků 1522/20, 703 00 Ostrava, IČO 74081713, v celkové výši 157 027 Kč a s jednorázovým odepsáním do nákladů organizace

Rada kraje

51/4636 27. 11. 2018
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4637 27. 11. 2018
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4638 27. 11. 2018
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborná škola Třineckých železáren, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4639 27. 11. 2018
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4640 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4640 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4641 27. 11. 2018
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4642 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

51/4642 27. 11. 2018
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“ s účinností ke dni 28. 11. 2018

51/4642 27. 11. 2018
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4643 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže dle příloh č. 1 – 11 předloženého materiálu

51/4643 27. 11. 2018
2. vyhlašuje

dotační program Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže s účinností ke dni 28. 11. 2018 dle předloženého materiálu

51/4643 27. 11. 2018
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3701 ze dne 26. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4644 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4644 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 církevní organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, ve výši 200.000 Kč na akci „Rekonstrukce hlavní školní budovy“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4644 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4644 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, ve výši 1.500.000 Kč k zajištění financování akce „Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“ se splatností do 30. 9. 2020, dle předloženého materiálu

51/4644 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.500 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200 tis. Kč

Celkem

1.700 tis. Kč

51/4644 27. 11. 2018
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 200.000 Kč

51/4644 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3., a 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/272 ze dne 15. 6. 2017

č. 4/274 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/571 ze dne 14. 12. 2017

51/4645 27. 11. 2018
1. souhlasí

a)    s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČO 00852732, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)    s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)     s dodatkem č. 20 ke zřizovací listině organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)   s dodatkem č. 23 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)   s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

51/4645 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3723 ze dne 17. 7. 2018

č. 37/3155 ze dne 24. 4. 2018

č. 40/3554 ze dne 12. 6. 2018

č. 37/3172 ze dne 24. 4. 2018

51/4646 27. 11. 2018
1. rozhodla

a)    předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

51/4646 27. 11. 2018
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Laboratoře technických měření“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3157 ze dne 24. 4. 2018

51/4647 27. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 06765/2018/ŠMS se společností TOKA a.s. se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČO 25518526, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4648 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

a)    činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 2.315.920 Kč

b)   program MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 82.280 Kč

dle předloženého materiálu

51/4648 27. 11. 2018
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4648 27. 11. 2018
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4648 27. 11. 2018
4. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4648 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.315.920 Kč

a

snižují

běžné výdaje

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

563.879 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.634.659 Kč

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.284.011 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

42.562 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

419.894 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.317 Kč

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

11.836.360 Kč

 

Celkem

15.789.682 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3111 -

Mateřské školy

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

338.496 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

170.000 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.872.597 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.018.693 Kč

 

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.346.055 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.214.549 Kč

 

na § 3126 -

Konzervatoře

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

325.416 Kč

 

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

70.000 Kč

 

na § 3147 -

Domovy mládeže

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.366.800 Kč

 

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

342.196 Kč

 

na § 3233 -

Střediska volného času

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

40.800 Kč

 

Celkem

18.105.602 Kč

 

51/4648 27. 11. 2018
6. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 82.280 Kč na akci „ZŠ Kopřivnice – pořízení schodolezu“ v rámci programu MŠMT 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4648 27. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

82.280 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

82.280 Kč

Rada kraje

51/4649 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2018 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

51/4649 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/ 935 ze dne  25. 4. 2017

č. 40/3618 ze dne 12. 6. 2018

č. 49/4366 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4650 27. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

a)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 10.559.323,00 Kč

b)   individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 7.649.622,81 Kč,

dle předloženého materiálu

51/4650 27. 11. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

51/4650 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

10.559.335 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

509.465 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.100.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.255.856 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.886.837 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.542.368 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.264.809 Kč

Celkem

  o

10.559.335 Kč

51/4650 27. 11. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím:

a)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, s účelovým určením na financování projektu „Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522), o částku 2.555.338,50 Kč

b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, s účelovým určením na financování projektu “Modernizace chemické laboratoře“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667), o částku 571.439,54 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

51/4650 27. 11. 2018
5. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím:

a)    Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, s účelovým určením na financování projektu „Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522), ve výši 1.367.815,62 Kč

b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, s účelovým určením na financování projektu “Modernizace chemické laboratoře“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005667), ve výši 3.155.029,15 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

51/4650 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.126.780 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.522.846 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.126.780 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.522.846 Kč

51/4650 27. 11. 2018
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizací Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 73.000 Kč, s účelovým určením na pilotní ověření programu „YES, I DO“

51/4650 27. 11. 2018
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendii ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

51/4650 27. 11. 2018
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na estetizaci vstupních prostor budov škol dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

51/4650 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

69.035 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.429.500 Kč

Celkem

4.498.535 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.785 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.306.750 Kč

Celkem

4.311.535 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

187.000 Kč

51/4650 27. 11. 2018
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, o částku 5.300 Kč s účelovým určením na surovinové a organizační zajištění soutěže „Vaříme z regionálních potravin“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

51/4650 27. 11. 2018
12. rozhodla

poskytnout peněžité ocenění pro účastníky finále soutěže „Vaříme z regionálních potravin“, tj. soutěžící, kteří se zúčastní finále soutěže kuchařů a kuchařek školních jídelen zřizovaných krajem v celkové hodnotě 6.000 Kč, a to za 1. místo 3.000 Kč, za 2. a 3. místo po 1.500 Kč

51/4650 27. 11. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.300 Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

6.000 Kč

Celkem

11.300 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.300 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

6.000 Kč

Celkem

11.300 Kč

51/4650 27. 11. 2018
14. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

51/4650 27. 11. 2018
15. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, ve výši 410.000 Kč s účelovým určením na pořízení vícemístného vozidla v rámci akce „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019

51/4650 27. 11. 2018
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

325.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

397.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

36.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

501.488 Kč

Celkem

1.259.488 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

471.900 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

177.588 Kč

Celkem

849.488 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

410.000 Kč

51/4650 27. 11. 2018
17. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 1.450.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

51/4650 27. 11. 2018
18. schvaluje

snížení závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 1.150.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

51/4650 27. 11. 2018
19. schvaluje

změnu časové použitelnosti účelového příspěvku na obnovu vybavení školy v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ ve výši 134.900 Kč organizace Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, IČO 70640696, do 31. 3. 2019

51/4650 27. 11. 2018
20. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

a)    Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 25.000 Kč na financování investiční akce „Nákup staršího pianina“

b)   Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 60045922, ve výši 110.000 Kč na vícepráce u investiční akce „Stavební úpravy suterénu“

Rada kraje

51/4651 27. 11. 2018
1. souhlasí

s předložením investičních projektů na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu u organizací

a)   Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, projekt „Elektrolaboratoř měření“

b)   Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, projekt „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava“ 

c)    Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, projekt „Gymnázium a OA Orlová – jazykové učebny“

d)   Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, projekt „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“

e)   Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, projekt „Modernizace jazykových učeben“ 

f)    Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 47813091, projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“

g)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, projekt „Modernizace multimediální učebny a učebny virtualizace počítačových sítí“

51/4651 27. 11. 2018
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav na základě čl. IX, bodu 2. 6. zřizovací listiny ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitých věcech, které jsou ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizací, dle předloženého materiálu

a)   Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava - Předměstí, IČO 18054455, na realizaci akce „Elektrolaboratoř měření", a to v budově č. p. 2309, část obce Předměstí, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 2704/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Předměstí, obec Opava

a)   Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 00098752, na realizaci akce „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava“, a to v budově bez čp/če zemědělská stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2550/10 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.  Opava-Předměstí, obec Opava

b)   Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO 62331540, na realizaci akce „Gymnázium a OA Orlová – jazykové učebny“, a to v budově č. p. 1313, část obce Lutyně, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3737/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

c)    Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO 00842745, na realizaci akce „Modernizace jazykových učeben“, a to v budově č. p. 1429, část obce Hrabůvka, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1322 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

d)   Gymnázium J. Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín, IČO 47813091, na realizaci akce „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“, a to v budově č. p. 586, část obce Hlučín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 268 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hlučín, obec Hlučín

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4652 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 16 předloženého materiálu

51/4652 27. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    Tělocvičná jednota Sokol Šenov, IČO 42868262, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světová gymnaestráda 2019 v Rakousku, Dornbirnu“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 7. 2019

b)   Markéta Baginská, IČO 06399568, ve výši 7.664 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „2018 Spartan Trifecta World Championship - Spartan Race“; s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

c)    Celé Česko čte dětem o.p.s., IČO 27767612, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Cyklus čtenářských dílen pro víceletá gymnázia“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2019

d)   Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace, IČO 70640271, ve výši 55.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „47. ZJAZD GWIAŹDZISTY – závody ve slalomu a běhu na lyžích pro žáky základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019

e)    Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zabezpečení činnosti univerzitního hokejového týmu BO Ostrava“; s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018

f)     Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostravské hokejové derby 2018“; s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018

51/4652 27. 11. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Tělocvičná jednota Sokol Šenov, IČO 42868262, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Markéta Baginská, IČO 06399568, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Celé Česko čte dětem o.p.s., IČO 27767612, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace, IČO 70640271, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

51/4652 27. 11. 2018
4. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Slovan Horní Žukov z.s., IČO 48004405, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ochranné sítě hrací plochy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

51/4652 27. 11. 2018
5. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Slovan Horní Žukov z.s., IČO 48004405, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

51/4652 27. 11. 2018
6. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Tennis Hill Havířov z. s., IČO 22767428, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní činnost družstva dospělých Tennis Hill Havířov z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

51/4652 27. 11. 2018
7. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, ve výši 780.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora aktivit žáků školy v oblasti požárního sportu“ v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2019

51/4652 27. 11. 2018
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „DP-Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“, ve výši 780 tis. Kč

51/4652 27. 11. 2018
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 492.670 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje-využití volného času dětí a mládeže“ o 150.000 Kč

51/4652 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde zařazené

pol. 5901 - 

Nespecifikované rezervy

o

362,67 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

80,00 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

780,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 - 

Neinvestiční transfery spolkům

o

280,00 tis. Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

7,67 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

55,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

o

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

150,00 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

780,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4653 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21 předloženého materiálu

51/4653 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)   FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, ve výši 262.340 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Architektonicko-urbanistická studie revitalizace areálu skokanských můstků ve Frenštátě p. R.“; s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 30. 3. 2019

51/4653 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)   Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva mužů v Poháru mistrů evropských zemí“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

a)   Combat Garda, z. s., IČO 01225073, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Enfusion 75 Czech Republic“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 694.900 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

51/4653 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

a)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz servisního centra sportu Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CISO pro talentovanou mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)   Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

51/4653 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

a)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Combat Garda, z. s., IČO 01225073, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

g)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

h)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

i)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

j)    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

51/4653 27. 11. 2018
6. bere na vědomí

žádost o změnu rozpočtu a časové použitelnosti dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

51/4653 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje evidenční číslo 04405/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

51/4653 27. 11. 2018
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3., 4., 5. a 7. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

51/4653 27. 11. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

123,60 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

71,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 - 

Neinvestiční transfery spolkům

194,90 tis. Kč

51/4653 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

912,34 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

612,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300,00 tis. Kč

51/4653 27. 11. 2018
11. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje „ o 912.340 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/187 ze dne 16. 3. 2017

51/4654 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 60 % ze stanoveného odvodu 150.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Top race agency, z.s., Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh na Moravě, IČO 27055680, na projekt „Rock Point – Horská výzva (2. závod – Beskydy)“, tj. v celkové výši 90.000 Kč

51/4654 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Top race agency, z.s., Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh na Moravě, IČO 27055680, na projekt „Rock Point – Horská výzva (2. závod – Beskydy)“

51/4654 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/912 ze dne 14. 6. 2018

51/4655 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků České unie sportu, z.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4655 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji, kód programu SPORT MSK 2019 – TJ/SK vyhlášeného Českou unií sportu, z.s., IČO 00469548, včetně výše příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4655 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4655 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4656 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

51/4656 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)   Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Davis Cup 2019 - Česko x Nizozemsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)     Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Fed Cup 2019 - Česká republika x Rumunsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

51/4656 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

a)   Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4656 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 6/626 ze dne 14. 12. 2017

51/4657 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4657 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

51/4657 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2019 ve výši 428.230 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4657 27. 11. 2018
4. rozhodla

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 360 tis. Kč

51/4657 27. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2420 -

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

o

360 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

180 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

180 tis. Kč

Celkem

o

360 tis. Kč

51/4657 27. 11. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018

č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4658 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výše účelových dotací u sociálních služeb a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4658 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4658 27. 11. 2018
3. rozhodla

schválit úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4658 27. 11. 2018
4. rozhodla

schválit úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

51/4658 27. 11. 2018
5. rozhodla

schválit změnu maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociálních služeb dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

51/4658 27. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

20 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 4351-

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

22 tis. Kč

na § 4357

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.000 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

339 tis. Kč

Celkem

o

1.681 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.000 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

339 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

76 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

266 tis. Kč

Celkem

o

1.681 tis. Kč

51/4658 27. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017

51/4659 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, na projekt „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, na projekt „Senior Point Třinec 2019“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Třinec 2019“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy 2019 (MPSV)“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, v maximální výši 600.000 Kč, maximálně však ve výši 75 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy 2019 (MPSV)“, vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy 2019 - nové pobočky (4) “ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 480.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy 2019 - nové pobočky (4)“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, na projekt „Senior Point Opava“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Opava“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

51/4659 27. 11. 2018
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1., 3., 5., 7. a 9. a návrhy dle bodů 2., 4., 6., 8. a 10. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4660 27. 11. 2018
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    s návrhem dodatku č. 26 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

51/4660 27. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2933 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

51/4661 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost o úpravu výše indikátorů a změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4661 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výši indikátorů a schválit změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01106/2017/SOC v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4661 27. 11. 2018
3. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů a oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

51/4661 27. 11. 2018
4. rozhodla

schválit změny oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby za rok 2018 u sociálních služeb v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení

51/4661 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

č. 5/327 ze dne 10. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 4/349 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/511 ze dne 14. 9. 2017

51/4662 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Nataša Laskovská, Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01352/2016/SOC)

b)   žádost organizace Nataša Laskovská, Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01447/2017/SOC)

c)    žádost organizace SDO Brontosauři, z.s. Ostrava, IČO 64628850, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování projektu „Učím se zodpovědnosti a soběstačnosti“ (č. smlouvy 02357/2017/SOC)

51/4662 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 601.252 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059, tj. prominutí v celkové výši 571.189 Kč

b)   povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 579.030 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059, tj. prominutí v celkové výši 550.078 Kč

c)  nepovolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 100.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava, IČO 64628850, na financování projektu „Učím se zodpovědnosti a soběstačnosti“

51/4662 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01352/2016/SOC)

b)   povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01447/2017/SOC)

c)    povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava, IČO 64628850, na financování projektu „Učím se zodpovědnosti a soběstačnosti“ (č. smlouvy 02357/2017/SOC)

51/4662 27. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4663 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku DomA - domácí asistence, IČO 27031012, na projekt „Dotace na dofinancování spoluúčasti na projektech IROP“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku DomA - domácí asistence, IČO 27031012, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dotace na dofinancování spoluúčasti na projektech IROP“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

žádost církevní organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA“ dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 800.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku Společenské centrum Věžička Rybí z. s., IČO 04387317, na projekt „Komunitní centrum Věžička“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku Společenské centrum Věžička Rybí z. s., IČO 04387317, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum Věžička“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 1. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
7. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Rekonstrukce koupelen v Domě pokojného stáří II“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 300.000 Kč na sociální službu domov pro seniory, identifikátor – 1668225, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce koupelen v Domě pokojného stáří II“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 11. 2018 do 30. 3. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 1.200.000 Kč

51/4663 27. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

341 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

59 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.200 tis. Kč

Celkem

o

1.600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

800 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

300 tis. Kč

Celkem

o

1.600 tis. Kč

51/4663 27. 11. 2018
11. bere na vědomí

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci obce Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 700.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, z Fondu sociálních služeb v roce 2019

51/4663 27. 11. 2018
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2019 příspěvkové organizaci obce Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 700.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 14. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

51/4663 27. 11. 2018
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1., 3., 5., 7., 11. a návrhy dle bodů 2., 4., 6., 8., 12., 13. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4664 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4664 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4664 27. 11. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 112.000 Kč

51/4664 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5175 -

Pohoštění

o

3,56 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

211,86 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

80,00 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

4,58 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

112,00 tis. Kč

Celkem

o

412,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

412,00 tis. Kč

51/4664 27. 11. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/789 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

51/4665 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Důstojné sociální zázemí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07844/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2018“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03306/2018/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Přístavba nového výtahu - Domov pro seniory ve Slavkově“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace organizaci Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, dle předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07226/2018/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4665 27. 11. 2018
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4051 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

51/4666 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 90.229 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“

51/4666 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 14. 6. 2019, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

51/4666 27. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

51/4667 27. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4667 27. 11. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4202 ze dne 25. 9. 2018

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

51/4668 27. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 a důvodové zprávy předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
8. rozhodla

schválit vstup sociální služby sociální rehabilitace, registrační číslo 4385424, poskytované organizací Tichý svět, o.p.s. IČO 26611716, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
9. rozhodla

schválit vstup sociální služby tísňová péče, registrační číslo 9509809, poskytované organizací Linnet eu s.r.o., IČO 26010585, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
10. rozhodla

schválit výstup sociální služby terénní programy, registrační číslo 3553396, poskytované organizací Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, z Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
11. rozhodla

uzavřít s poskytovatelem Česká unie neslyšících, z.ú., IČO 00675547, u služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, registrační číslo 1281600, Dodatek č. 2 Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
12. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 28 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
13. rozhodla

neschválit žádosti o změny parametrů v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 15 a důvodové zprávy předloženého materiálu

51/4668 27. 11. 2018
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4669 27. 11. 2018
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

51/4670 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

51/4670 27. 11. 2018
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nové přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

51/4670 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

51/4670 27. 11. 2018
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

51/4671 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o projednaných škodních událostech za uplynulé období měsíců červenec 2017 až srpen 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

51/4672 27. 11. 2018
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

51/4672 27. 11. 2018
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1412 ze dne 27. 6. 2017

51/4673 27. 11. 2018
1. rozhodla

o zrušení „Sazebníku úhrad za poskytování kopírovacích služeb“ dle usnesení rady kraje č. 16/1412 ze dne 27. 6. 2017

51/4673 27. 11. 2018
2. vydává

nový „Sazebník úhrad za poskytování kopírovacích služeb“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

51/4674 27. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5132 -

Ochranné pomůcky

o

          31,10 tis. Kč

pol.  5133 -

Léky a zdravotnický materiál

o

          24,70 tis. Kč

pol.  5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

          50,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

         214,00 tis. Kč

pol.  5152 -

Teplo

o

         700,00 tis. Kč

pol.  5154 -

Elektrická energie

o

         987,20 tis. Kč

Celkem

      2 007,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

         583,90 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

         123,10 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

      1 300,00 tis. Kč

Celkem

      2 007,00 tis. Kč

51/4674 27. 11. 2018
2. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 25 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

51/4674 27. 11. 2018
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 25 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související s užíváním nebytových prostor krajského úřadu cizími subjekty“

51/4674 27. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5152 -

Teplo

o

         25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj

jinde nezařazené

pol.  5152 -

Teplo

o

          25 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4279 ze dne 9. 10. 2018

č. 49/4378 ze dne 23. 10. 2018

51/4675 27. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o výsledku nabídkového řízení na prodej ojetých vozidel Hyundai dle podmínek, o kterých rozhodla svým usnesením č. 49/4378 ze dne 23. 10. 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

51/4675 27. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít kupní smlouvu na část přebytečného movitého majetku se **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

51/4675 27. 11. 2018
3. bere na vědomí

informaci o žádosti Správy silnic Moravskoslezského kraje o svěření pěti vyřazených vozidel Hyundai i40 k hospodaření vznesené prostřednictvím vedoucího odboru dopravy a chytrého regionu

51/4675 27. 11. 2018
4. rozhodla

na základě informací dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení změnit podmínky naložení s přebytečným movitým majetkem, na jehož koupi nebyly vzneseny nabídky a o němž rozhodla předchozím usnesením č. 49/4378 ze dne 23. 10. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou se nahrazuje příloha č. 1 podkladového materiálu č. 13/4 ze dne 23. 10. 2018

51/4675 27. 11. 2018
5. rozhodla

svěřit část přebytečného movitého majetku k hospodaření organizaci Správa silnic moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 0009571, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4676 27. 11. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2019

počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 na 706 zaměstnanců

51/4676 27. 11. 2018
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2019

objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 ve výši 328.512 tis. Kč

51/4676 27. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

51/4676 27. 11. 2018
4. mění

Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu schválený radou kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017 s účinností ode dne 1. 1. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

51/4677 27. 11. 2018
1. schvaluje

termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 13. 12. 2018, a to po skončení zasedání zastupitelstva kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.