Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 13. 12. 2018

Rada kraje

53/4782 13. 12. 2018
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018

Rada kraje

53/4783 13. 12. 2018
1. volí

ověřovatele zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018:

-        Ing. Jakuba Unucku, MBA

-        Radomíru Vlčkovou

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

53/4784 13. 12. 2018
1. stanoví

na rok 2019 finanční limit na pohoštění

a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4785 13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost neziskové organizace „Kola pro Afriku, o.p.s.“ ze dne 30. 11. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4785 13. 12. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje neziskové organizaci „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, pro projekt „Kola pro Afriku – pomoc pro Gambii“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, dle předloženého materiálu

53/4785 13. 12. 2018
3. rozhodla

uzavřít s neziskovou organizací „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, dotační smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4785 13. 12. 2018
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Prezentace kraje v kultuře, sportu, inovacích a dalších oblastech v mezinárodní spolupráci“

53/4785 13. 12. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

  200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015

č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4786 13. 12. 2018
1. schvaluje

finanční plány pro rok 2019 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4786 13. 12. 2018
2. schvaluje

střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2020 ‑ 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4786 13. 12. 2018
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Rada kraje

53/4787 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočet na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4787 13. 12. 2018
2. stanoví

závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 171.213 tis. Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4787 13. 12. 2018
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4788 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2021 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4788 13. 12. 2018
2. stanoví

závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 9.270.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4788 13. 12. 2018
3. stanoví

závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2019“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4789 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2021 organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4789 13. 12. 2018
2. stanoví

závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 2.796.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4789 13. 12. 2018
3. stanoví

závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2019“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4790 13. 12. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 2.016,24 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy

53/4790 13. 12. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4211 -

Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

2.016,24 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.016,24 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361-

Správní poplatky

o

120,14 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

13,85 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

6,41 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

2 822,68 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

741,45 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

31,00 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,80 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

1,53 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,32 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

100,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,02 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

84,53 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

14,23 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,92 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,21 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

15,98 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

394,35 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

43,78 tis. Kč

Celkem

o

4.400,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.400,20 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnosti regionální správy

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

30,00 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.905,89 tis. Kč

a

snižují

investiční výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

3.905,89 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

3,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

3,08 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

22,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

22,00 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde zařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

29,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

29,55 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“ o částku 29.550 Kč

53/4790 13. 12. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

0,72 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

0,72 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 120.000 Kč na celkovou výši 4.188.710 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

53/4790 13. 12. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

120,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120,00 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
13. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 2.104.053,66 Kč dle předloženého materiálu

53/4790 13. 12. 2018
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006526), o částku 1.097.341,65 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

53/4790 13. 12. 2018
15. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006526), o částku 1.006.712,01 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

53/4790 13. 12. 2018
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.097.343 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.006.713 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.097.343 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.006.713 Kč

53/4790 13. 12. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

2.580.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.580.000 Kč

53/4790 13. 12. 2018
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.465,13 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.465,13 tis. Kč

53/4790 13. 12. 2018
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5164 -

Nájemné

o

20,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

53/4791 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočty (plány výnosů a nákladů) pro rok 2019, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2019 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4791 13. 12. 2018
2. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 organizacím Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, dle předloženého materiálu

53/4791 13. 12. 2018
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525

učinit taková opatření, která povedou k dosažení lepšího hospodaření organizace

Zodp.: ředitelé dotčených organizací

Termín: 31. 12. 2019

53/4791 13. 12. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje,

aby předložil průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2019

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 30. 4. 2019, 6. 8. 2019, 05. 11. 2019

53/4791 13. 12. 2018
5. ukládá

vedoucímu odboru zdravotnictví

stanovit hmotnou zainteresovanost ředitelů příspěvkových organizací kraje – nemocnic a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s motivací k lepšímu výsledku hospodaření organizace

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: 30. 4. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

53/4792 13. 12. 2018
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ o částku 390 tis. Kč

53/4792 13. 12. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

390 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

390 tis. Kč

Rada kraje

53/4793 13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., ze dne 9. 12. 2018, o prodloužení smlouvy na propagaci Moravskoslezského kraje na italském trhu uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Airport Marketing Services Limited dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

53/4794 13. 12. 2018
1. žádá

představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s.

o uzavření smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited, na dobu maximálně 3 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje

53/4795 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 v odvětví školství v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4795 13. 12. 2018
2. bere na vědomí

celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4795 13. 12. 2018
3. schvaluje

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 organizacím Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, a Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, IČO 07331533, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

53/4795 13. 12. 2018
4. schvaluje

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4048 ze dne 28. 8. 2018

č. 31/2744 ze dne 6. 2. 2018

53/4796 13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4796 13. 12. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2018 organizacím:

a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, o částku 655.240 Kč na částku ve výši maximálně 1.444.760 Kč

b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 2.198.240 Kč na částku ve výši maximálně 3.401.760 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4668 ze dne 27. 11. 2018

č. 51/4658 ze dne 27. 11. 2018

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018

č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

53/4797 13. 12. 2018
1. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 29 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4797 13. 12. 2018
2. rozhodla

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu reg. č. 4878366, poskytovanou organizací Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, z částky Kč 52.500.000 na částku Kč 53.300.000

53/4797 13. 12. 2018
3. mění

v usnesení rady kraje č. 51/4658 ze dne 27. 11. 2018 výdajový limit provozních nákladů u sociální služby reg. č. 6143880 poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, z částky Kč 331.100 na částku Kč 361.100

Rada kraje

53/4798 13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy na období let 2020 – 2021 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

53/4798 13. 12. 2018
2. bere na vědomí

celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2019 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

53/4798 13. 12. 2018
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

53/4798 13. 12. 2018
4. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25%

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.