Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 1. 2019

Rada kraje

54/4799 8. 1. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 8. 1. 2019

Rada kraje

54/4800 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 52. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2018

b.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018

54/4800 8. 1. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 54. schůze rady kraje, konané dne 8. 1. 2019:

-        MUDr. Martina Gebauera

-        Jarmilu Uvírovou

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 51/4460 ze dne 27. 11. 2018

54/4801 8. 1. 2019
1. volí

Mgr. Renatu Mikolašovou, nar. **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, ke dni 8. 1. 2019

54/4801 8. 1. 2019
2. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, uzavíranou s Mgr. Renatou Mikolašovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

54/4802 8. 1. 2019
1. souhlasí

s realizací stavby „Úpravy zpevněných ploch, přemístění zastávky BUS a dobudování autobusového zálivu“, která bude provedena na pozemcích parcelní č. 822/124, 822/16, 822/26, 902/5, 902/9, 902/10 a 902/1 v k. ú. Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem do 2 mil. Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku

54/4802 8. 1. 2019
2. schvaluje

dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a.s. čl. 8 bodu 2) písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1074 ze dne 13.12.2018

54/4803 8. 1. 2019
1. rozhodla

za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s., ze stávajících 526.147.000 Kč (slovy: pětsetdvacetšestmilionůjednostočtyřicetsedmtisíckorunčeských) o 103.973.000 Kč (slovy: stotřimilionůdevětsetsedmdesáttřitisícekorunčeských) na 422.174.000 Kč (slovy: čtyřistadvacetdvamilionůjednostosedmdesátčtyřitisícekorunčeských)

54/4803 8. 1. 2019
2. rozhodla

že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let

54/4803 8. 1. 2019
3. rozhodla

že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři
na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie:

a)    1.039 kusů (slovy: jedentisíctřicetdevět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) každá

b)   7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) každá

c)    3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) každá

54/4803 8. 1. 2019
4. rozhodla

o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku

54/4803 8. 1. 2019
5. schvaluje

veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 52/4680 ze dne 11.12.2018

č. 22/1934 ze dne 10.10.2017

54/4804 8. 1. 2019
1. schvaluje

dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 53/4794 ze dne 13. 12. 2018

č. 53/4793 ze dne 13. 12. 2018

54/4805 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., o udělení pokynu ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k uzavření smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited

54/4805 8. 1. 2019
2. uděluje

představenstvu společnosti

pokyn dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uzavřít smlouvu o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited na zajištění propagace letiště a Moravskoslezského kraje

Rada kraje

54/4806 8. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

54/4806 8. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

54/4806 8. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

54/4806 8. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

54/4807 8. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

54/4807 8. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

54/4807 8. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

54/4807 8. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

54/4808 8. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

54/4808 8. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

54/4808 8. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

54/4808 8. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

54/4809 8. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

54/4809 8. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

54/4809 8. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

54/4809 8. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Eva Žváčková, odbor sociálních věcí

Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

Ing. Dana Tvardková, odbor evropských projektů

Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

Mgr. Eva Hrbáčková, odbor sociálních věcí

Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

54/4810 8. 1. 2019
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění a realizaci výuky anglického jazyka, dodavateli:

Sanit, s.r.o.

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 26826909

za cenu nejvýše přípustnou 598.900 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

54/4811 8. 1. 2019
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje po přechodné období, dodavateli:

1. KORONERSKÁ s.r.o.

se sídlem: Benešova 141, Poříčí, 541 03 Trutnov

IČO: 01681486

za cenu nejvýše přípustnou 1.750.000 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

54/4812 8. 1. 2019
1. rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

54/4812 8. 1. 2019
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

54/4812 8. 1. 2019
3. rozhodla

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

54/4812 8. 1. 2019
4. svěřuje

krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup

Rada kraje

54/4813 8. 1. 2019
1. rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

54/4813 8. 1. 2019
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategoriích maloodběr a středoodběr pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

54/4813 8. 1. 2019
3. rozhodla

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

54/4813 8. 1. 2019
4. svěřuje

krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3381 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

54/4814 8. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít s Agenturou API s.r.o., IČO 25844091, dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo

č. 5977/2018/KŘ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

54/4815 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018

54/4815 8. 1. 2019
2. pověřuje

náměstkyni hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

54/4815 8. 1. 2019
3. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

54/4815 8. 1. 2019
4. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4816 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 00533874, na realizaci projektu „Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4816 8. 1. 2019
2. rozhodla

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko“, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

54/4816 8. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na §  - 3319

Ostatní záležitosti kultury

pol.   - 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § - 3311

Divadelní činnost

pol.  - 5321

Neinvestiční transfery obcím

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4708 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4817 8. 1. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 1.600 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – restaurování a obnova“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

č. 45/3911 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 9/967 ze dne 13.9.2018

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

54/4818 8. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko / Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

54/4818 8. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

54/4818 8. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

54/4818 8. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

2.118 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje          

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.118 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4522 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22.12.2016

54/4819 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 63. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 2/22 ze dne 22.11.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1084 ze dne 13.12.2018

54/4820 8. 1. 2019
1. pověřuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, Ing. Jaroslava Kaniu, Ing. Tomáše Kotyzu, Ing. Annu Klimšovou, Ing Lenku Kašičkovou a Ing. Iva Konkolského podepisováním žádostí o čerpání střednědobého úvěru a žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru či jiných dokumentů vztahujících se k čerpání a splácení úvěru či jimi nahrazených dokumentů v elektronické podobě na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 1088/18-120 mezi Moravskoslezským krajem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vždy v libovolné kombinaci dvou osob

Rada kraje

54/4821 8. 1. 2019
1. souhlasí

s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2019 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4821 8. 1. 2019
2. souhlasí

se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2019 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

54/4821 8. 1. 2019
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje“ o částku 7.400 tis. Kč

54/4821 8. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 2251 -

Letiště

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

7.400 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

7.400 tis. Kč

Rada kraje

54/4822 8. 1. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Český Těšín 3006/58, MSK, VNk“ na pozemku parc. č. 3006/58 orná půda v k. ú. a obci Český Těšín, dle předloženého materiálu

54/4822 8. 1. 2019
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3006/58 orná půda v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Český Těšín 3006/58, MSK, VNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/5378 ze dne 16.6.2011

54/4823 8. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 01471/2011/IM ze dne 12. 7. 2011, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

54/4824 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti JS Trade s.r.o., Meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26871955, o prodej části pozemku parc. č. 822/16 v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4824 8. 1. 2019
2. rozhodla

že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 822/16 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 3/140 ze dne 16.3.2017

54/4825 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010837, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_070/0006144 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010837, ze dne 5. 12. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010973, ze dne 29. 3. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené Klíček v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006343 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010973, ze dne 20. 11. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
3. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010975, ze dne 29. 3. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené Klíček v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006344 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010975, ze dne 20. 11. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
4. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010883, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006247 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010883, ze dne 15. 11. 2018, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
5. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010885, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006248 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010885, ze dne 15. 11. 2018, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
6. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010870, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006139 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 115D316010870, ze dne 16. 11. 2018, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

54/4825 8. 1. 2019
7. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010873, ze dne 9. 11. 2018, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

54/4826 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci, že bez schváleného rozpočtového opatření byly ke konci roku zaslány:

a)    dotace ve výši 460 tis. Kč konečným příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení účelově určené na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním z kapitoly Ministerstva zdravotnictví

b)   dotace ve výši 97.954 Kč konečnému příjemci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí

54/4826 8. 1. 2019
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 460 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

54/4826 8. 1. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

54/4826 8. 1. 2019
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 97.954 Kč na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle Rozhodnutí čj. MPSV-2018/243711-231/13 uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

54/4826 8. 1. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 97.954 Kč na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí čj. MPSV-2018/243711-231/13

54/4826 8. 1. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

v rozpočtu kraje na rok 2018

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

557,96 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

460,00 tis. Kč

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

pol. 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

97,96 tis. Kč

54/4826 8. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

v rozpočtu kraje na rok 2018

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

97,71 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

1 169,26 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

1 266,97 tis. Kč

54/4826 8. 1. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

v rozpočtu kraje na rok 2018

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1 741,37 tis. Kč

pol.  4118 -

Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu

o

669,90 tis. Kč

Celkem

2 411,27 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 - 

Nákup ostatních služeb

o

1 701,79 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

709,48 tis. Kč

54/4826 8. 1. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

v rozpočtu kraje na rok 2018

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5 090,93 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

30,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5 010,93 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,00 tis. Kč

Celkem

o

5 090,93 tis. Kč

54/4826 8. 1. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

v rozpočtu kraje na rok 2018

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1 400,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

1 400,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4827 8. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 360,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

400,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 960,58 tis. Kč

Celkem

o

2 360,58 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

30 428,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

1 768,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

28 660,24 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

244,55 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

244,55 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

77,41 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

57,41 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

66,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

66,60 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

307,22 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

307,22 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 244,44 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

626,57 tis. Kč

Celkem

2 871,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

20,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

10,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

20,00 tis. Kč

Celkem

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

741,01 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

2 080,00 tis. Kč

Celkem

o

2 821,01 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

364,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

364,28 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

575,38 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

6,30 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

45,70 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

2,90 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,30 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,60 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

15,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

377,58 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

96,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

30,00 tis. Kč

Celkem

o

575,38 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 562,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

944,62 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

618,21 tis. Kč

Celkem

o

1 562,83 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 211,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 211,55 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 885,73 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

30,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

750,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

90,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

559,73 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

56,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

400,00 tis. Kč

pol.  5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

1 000,00 tis. Kč

Celkem

o

2 885,73 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 274,43 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

12,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,21 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

1 207,22 tis. Kč

Celkem

o

1 274,43 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 034,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 016,32 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

7,80 tis. Kč

Celkem

o

1 034,12 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 842,48 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 052,59 tis. Kč

Celkem

o

3 895,07 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

110,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

27,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,90 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,48 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

32,00 tis. Kč

Celkem

o

179,88 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 715,19 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1 000,00 tis. Kč

Celkem

o

3 715,19 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

28,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

28,32 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

194,29 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

194,29 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 351,74 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

450,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

450,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

230,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

100,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

5,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 021,44 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

150,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

3 700,00 tis. Kč

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

195,30 tis. Kč

Celkem

o

6 351,74 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 246,98 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

150,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

37,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

30,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

940,53 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

40,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

34,45 tis. Kč

Celkem

o

1 246,98 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 206,16 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

140,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

70,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

40,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

4,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

18,20 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

200,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

3,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 580,96 tis. Kč

Celkem

o

2 206,16 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 777,16 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

75,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

18,75 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

6,75 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,32 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

350,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

2,00 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

195,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3 979,34 tis. Kč

Celkem

o

4 777,16 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 059,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

250,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

809,28 tis. Kč

Celkem

o

1 059,28 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 173,69 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

120,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

160,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

30,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

14,40 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

5,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

1,60 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

26,00 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

71,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

440,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 210,69 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

20,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

24,00 tis. Kč

Celkem

o

3 173,69 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

834,68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

11,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

2,75 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,05 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

719,88 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

834,68 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 075,48 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5164 -

Nájemné

o

50,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

100,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

605,48 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

300,00 tis. Kč

Celkem

o

1 075,48 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 099,61 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

20,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,80 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,09 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

135,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

30,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

10,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

20,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

480,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 347,72 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

3 099,61 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 696,07 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

62,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

22,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,50 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

82,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

6,30 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

270,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

330,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

191,27 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

280,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

100,00 tis. Kč

Celkem

o

1 696,07 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100 968,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5164 -

Nájemné

o

5,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 100 938,01 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

25,00 tis. Kč

Celkem

o

100 968,01 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

44 910,62 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

10,00 tis. Kč

na § 4344 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1 539,00 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

997,50 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

7 226,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

15 321,79 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

13 532,62 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

6 283,71 tis. Kč

Celkem

o

44 910,62 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8 383,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

20,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8 333,78 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

20,00 tis. Kč

Celkem

o

8 383,78 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 333,46 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4229 -

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

245,80 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

60,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

76,45 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

27,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,80 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

30,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

332,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,91 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

20,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

4 617,35 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

o

1 190,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

372,65 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200,00 tis.

Celkem

o

7 333,46 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 094,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

278,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

42,35 tis. Kč

Celkem

o

320,35 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

 774,15 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 486,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

3 486,55 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 173,11 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

15 947,57 tis. Kč

Celkem

o

20 120,68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1 460,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

11 296,12 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

5 800,00 tis. Kč

pol.  6123 -

Dopravní prostředky

o

1 564,56 tis. Kč

Celkem

o

18 668,68 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

924,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

924,80 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 2 801,51 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

12 989,89 tis. Kč

Celkem

o

15 791,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

300,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

30,00 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

117,00 tis. Kč

Celkem

o

447,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

416,00 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

50,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

14 178,40 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

700,00 tis. Kč

Celkem

o

15 344,40 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 752,14 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

14 872,04 tis. Kč

Celkem

o

17 624,18 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2 900,00 tis. Kč

pol.  5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

9,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

30,00 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

130,00 tis. Kč

Celkem

o

3.069,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

470,00 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 681,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

10 400,00 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

2 004,18 tis. Kč

Celkem

o

14 555,18 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

239,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

55,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

184,99 tis. Kč

Celkem

o

239,99 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 513,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

600,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

175,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

63,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

300,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

3,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

150,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

260,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

309,28 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

400,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

2 513,28 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 885,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

4 885,13 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

819,85 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

30,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

5,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

549,85 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

100,00 tis. Kč

Celkem

o

819,85 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300,00 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 27 486,49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2 500,00 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

400,00 tis. Kč

Celkem

o

2 900,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

3 200,00 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9 186,49 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

9 100,00 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

3 100,00 tis. Kč

Celkem

o

24 586,49 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8 636,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3113 -

Základní školy

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

195,13 tis. Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

4,92 tis. Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

16,13 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

52,13 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

8 175,52 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

192,28 tis. Kč

Celkem

o

8 636,11 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10 967,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

450,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

112,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

40,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,89 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

100,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

50,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

54,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5 609,01 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

300,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1 000,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1 000,00 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 000,00 tis. Kč

Celkem

o

10 967,90 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

338,33 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 129,22 tis. Kč

Celkem

o

1 467,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

976,88 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

490,67 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 754,65 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 667,87 tis. Kč

Celkem

o

3 422,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

213,67 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2 028,45 tis. Kč

Celkem

o

2 242,12 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

168,20 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1 012,20 tis. Kč

Celkem

o

1 180,40 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 5 745,58 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

446,73 tis. Kč

Celkem

o

6 192,31 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6 192,31 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 1 327,22 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

179,56 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 147,66 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 193,70 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

181,42 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 2 668,74 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

78,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 590,33 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

452,35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

295,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

157,35 tis. Kč

Celkem

o

452,35 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

275,29 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

140,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

35,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

12,60 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,59 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

20,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

17,10 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

275,29 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

160,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

 40,00 tis. Kč

Celkem

o

300,00 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

686,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

686,70 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200,00 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

90,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

90,75 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

 38 973,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 438,61 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

36 535,17 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

548,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

457,57 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

90,75 tis. Kč

Celkem

o

548,32 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 090,93 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

30,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5 010,93 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,00 tis. Kč

Celkem

o

5 090,93 tis. Kč

54/4827 8. 1. 2019
61. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 60802561 ve výši 30.154,32 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000024 s časovou použitelností do 30. 6. 2019

54/4827 8. 1. 2019
62. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

54/4827 8. 1. 2019
63. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

54/4827 8. 1. 2019
64. schvaluje

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 2.697,10 tis. Kč z 328.512,00 tis. Kč na 331.209,10 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

54/4828 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

„Petici za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj na pracovišti Orlová", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4828 8. 1. 2019
2. schvaluje

obsah odpovědi na „Petici za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj na pracovišti Orlová", dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009

č. 111/8590 ze dne 4. 10. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

54/4829 8. 1. 2019
1. zrušuje

usnesení č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009, s účinností k 31. 1. 2019

54/4829 8. 1. 2019
2. zrušuje

usnesení č. 111/8590 ze dne 4. 10. 2016, s účinností k 31. 1. 2019

54/4829 8. 1. 2019
3. souhlasí

se způsobem podpory stabilizace zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji, realizované příspěvkovými organizacemi kraje z odvětví zdravotnictví, dle předloženého materiálu, s účinností od 1. 2. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2854 ze dne 27. 2. 2018

54/4830 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 11. 12. 2018, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007372 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 11. 12. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

54/4831 8. 1. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Cyklotrasa povodí Morávky“ stavebníka Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, na částech pozemků parc. č. 556/2 orná půda, 412/16 a 412/21 oba ostatní plocha vše v k. ú. a obci Nižní Lhoty a na částech pozemků parc. č. 449/4, 449/1, 419/1, 449/26, 449/37 a 449/14 vše orná půda a parc. č. 1337/1, 449/16 a 1277/1 vše ostatní plocha vše v k. ú. a obci Nošovice, dle předloženého materiálu

54/4831 8. 1. 2019
2. souhlasí

s vynětím částí pozemku parc. č. 556/2 orná půda v k. ú. a obci Nižní Lhoty a částí pozemků parc. č. 449/4, 449/1, 419/1, 449/26, 449/37 a 449/14 vše orná půda v k. ú. a obci Nošovice ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa povodí Morávky“ stavebníka Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle předloženého materiálu

Rada kraje

54/4832 8. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout věcný dar v hodnotě 5.000 Kč (umělecké sklo) Ing. Alexanderovi Rozinovi, CSc., předsedovi představenstva společnosti Incheba, a.s., dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1121 ze dne 13. 12. 2018

54/4833 8. 1. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 12.727.315,68 Kč na financování projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-30/2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8556 ze dne 4. 10. 2016

54/4834 8. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o zániku závazků ze Smlouvy o poskytování služeb, se společností JINAK, o. p. s., se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice, IČO 01606085, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3802 ze dne 7. 8. 2018

č. 32/2758 ze dne 27. 2. 2018

54/4835 8. 1. 2019
1. rozhodla

podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0149/2018/VZ-33421/2018/321/OMaze ze dne 15. 11. 2018 v řízení o rozkladu, kterým bylo potvrzeno Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 8. 2018, ve věci přezkumu úkonu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Dodávka informačního systému ‚Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj’“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/5 ze dne 10. 11. 2016

54/4836 8. 1. 2019
1. jmenuje

za Moravskoslezský kraj na pozici místopředsedy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

č. 40/3590 ze dne 12. 6. 2018

č. 41/3686 ze dne 26. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

54/4837 8. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

54/4837 8. 1. 2019
4. bere na vědomí

informace žadatelů o odstoupení od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle příloh č. 5 - 7 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
5. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 9 až 18 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
6. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli smlouvy nebo dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
7. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
8. rozhodla

uzavřít s žadateli dle předchozího bodu usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

54/4837 8. 1. 2019
9. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatelky **********, nar. ********** bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** schválené usnesením rady kraje č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017

54/4837 8. 1. 2019
10. rozhodla

zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatelce dle bodu 9. tohoto usnesení

54/4837 8. 1. 2019
11. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, v rámci žádosti pořadové číslo ********** novému příjemci **********, nar. **********, bytem **********a uzavřít s tímto příjemcem dohodu o narovnání dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1903 ze dne 26. 9. 2017

č. 29/2555 ze dne 9. 1. 2018

č. 38/3320 ze dne 15. 5. 2018

č. 50/4425 ze dne 6. 11. 2018

54/4838 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000304 ze dne 7. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002194 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 6. 12. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

54/4838 8. 1. 2019
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20658/2018-55/2 ze dne 24. 9. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 20658/2018-55/3 ze dne 6. 12. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4839 8. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.163,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

52,50 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.746,23 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

364,40 tis. Kč

Celkem

o

4.163,13 tis. Kč

54/4839 8. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

84,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

84,70 tis. Kč

Rada kraje

54/4840 8. 1. 2019
1. schvaluje

návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4840 8. 1. 2019
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

k podání návrhu schváleného v bodě 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Rada kraje

54/4841 8. 1. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2019

platy ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4631 ze dne 27. 11. 2018

54/4842 8. 1. 2019
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4193 ze dne 25. 9. 2018

54/4843 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

a)    Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3890 ze dne 7. 8. 2018

54/4844 8. 1. 2019
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČO 00852732, na období do 30. 6. 2019 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4630 ze dne 27. 11. 2018

54/4845 8. 1. 2019
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4750 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4846 8. 1. 2019
1. schvaluje

kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4846 8. 1. 2019
2. svěřuje

hejtmanovi kraje

uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

54/4846 8. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

54/4847 8. 1. 2019
1. rozhodla

s účinností od 9. 1. 2019

povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v tomto oddělení, nejdéle však pro školní rok 2018/2019

54/4847 8. 1. 2019
2. rozhodla

s účinností od 9. 1. 2019

povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v tomto oddělení, nejdéle však pro školní rok 2018/2019

54/4847 8. 1. 2019
3. rozhodla

s účinností od 9. 1. 2019

povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, a to v místě poskytovaného vzdělávání Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5 a v místě poskytovaného vzdělávání Havířov-Město, Dělnická 1132/24; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků v těchto odděleních, nejdéle však pro školní rok 2018/2019

Rada kraje

54/4848 8. 1. 2019
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace laboratoře chemie“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 2632, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2894 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 00842737, dle předloženého materiálu

54/4848 8. 1. 2019
2. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, ve výši 450.000 Kč na akci „Modernizace laboratoře chemie“

Rada kraje

54/4849 8. 1. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ u organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

54/4849 8. 1. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, a přeshraničním partnerem Spojená škola Nižná, IČO 17050448

54/4849 8. 1. 2019
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601292, a předkladatelem projektu Základní škola Krnov, Janáčovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00852546

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

54/4850 8. 1. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

a)    Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 131.160 Kč s účelovým určením na malování prostor krajského úřadu v rozsahu dle tohoto materiálu s časovou použitelností do 31. 5. 2019

b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na celoroční zajištění dopravce pro přepravu dětí MŠ Krajánek s časovou použitelností do 31. 12. 2019

54/4850 8. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  40.000 Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

131.160 Kč

Celkem

171.160 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

40.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

131.160 Kč

Celkem

 

171.160 Kč

54/4850 8. 1. 2019
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
ve výši 191.416.309 Kč dle předloženého materiálu

54/4850 8. 1. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

54/4850 8. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

191.416.309 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111-

Mateřské školy

 

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

643.435 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

10.010.721 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

396.861 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

1.219.154 Kč

na § 3113 -

Základní školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

9.797.635 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

14.397.066 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.571.114 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

3.923.064 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

13.574.855 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

60.764.089 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.550.594 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

36.268.574 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

 

4.930.971 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

223.672 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

855.176 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

26.001 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

3.110.952 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

116.131 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

17.553 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

314.534 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

2.787.180 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

566.273 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

432.708 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

212.420 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

 

 

2.178.743 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

9.034.535 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

         50.170 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

7.953.281 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

 

3.270.315 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

218.532 Kč

Celkem

191.416.309 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2409 ze dne 5. 12. 2017

54/4851 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti IPO – STAR s. r. o. o úpravu smluvní ceny ze dne 18. 12. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

54/4851 8. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

54/4852 8. 1. 2019
1. souhlasí

s postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu ve věci vymáhané pohledávky vůči společnosti Ateliér T – plan, s.r.o., IČO 26483734, Sezimova 380/13, Nusle, 140 00 Praha 4

54/4852 8. 1. 2019
2. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 645.244,60 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti Atelier T – plan, s.r.o., IČO 26483734, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2157 ze dne 21. 11. 2017

č. 94/7383 ze dne 22. 3. 2016

54/4853 8. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o průběhu soudního sporu ve věci nároků společnosti Ridera Stavební a.s. vzniklých při provádění díla – stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, dle předloženého materiálu

54/4853 8. 1. 2019
2. rozhodla

o mimosoudním vyřešení sporu uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení a o uzavření dohody o mimosoudním vypořádání, dle předloženého materiálu

Rada kraje

54/4854 8. 1. 2019
1. jmenuje

na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 8. 1. 2019 včetně Ing. arch. Beatu Vinklárkovou vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4074 ze dne 11. 9. 2018

54/4855 8. 1. 2019
1. schvaluje

termín konání výjezdní schůze rady kraje:

12. 2. 2019 - Klimkovice

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.