Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 29. 1. 2019

Rada kraje

55/4856 29. 1. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2019

Rada kraje

55/4857 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

a.    zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 54. schůze rady kraje, konané dne 8. 1. 2019

55/4857 29. 1. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 55. schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2019:

-        Jana Krkošku

-        Ing. Víta Slováčka

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

55/4858 29. 1. 2019
1. schvaluje

realizaci investiční akce „Rekonstrukce čistírny odpadních vod“ obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3913 ze dne 28. 8. 2018

55/4859 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace expozic v rámci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““ účastníka:

„M plus“, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7
IČO: 43001432

za cenu nejvýše přípustnou 17.876.934,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4289 ze dne 23. 10. 2018

55/4860 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ účastníka:

MH – STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČO: 27776506

za cenu nejvýše přípustnou 20.402.750,09 Kč bez DPH

Rada kraje

55/4861 29. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády – Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

55/4861 29. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády – Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

55/4861 29. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády – Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

55/4861 29. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády – Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4683 ze dne 11. 12. 2018

č. 39/3373 ze dne 29. 5. 2018

55/4862 29. 1. 2019
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

4. STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 60838744

a

5. KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4394 ze dne 6. 11. 2018

55/4863 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019“ účastníka:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava
IČO: 25884646

za cenu nejvýše přípustnou 924.705,60 Kč bez DPH

Rada kraje

55/4864 29. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

55/4864 29. 1. 2019
2. prohlašuje

že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

55/4864 29. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

55/4864 29. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje“, a to:

členové:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
MUDr. Lukáš Stejskal, Slezská nemocnice v Opavě, p.o. – pouze pro část 1 VZ
Ing. Jan Vaněk, Ph.D., Slezská nemocnice v Opavě, p.o. – pouze pro část 2 VZ
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
Ing. Pavlína Volná, odbor kancelář hejtmana kraje
MUDr. Daniel Janek, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. – pouze pro část 1 VZ
Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví – pouze pro část 2 VZ
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví
PhDr. Miroslava Chlebounová, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Tomáš Walach, odbor zdravotnictví
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

55/4865 29. 1. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

55/4865 29. 1. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

55/4865 29. 1. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

55/4865 29. 1. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Dis. Daniel Cinař, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4211 ze dne 9. 10. 2018

55/4866 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.“ účastníka:

STAPROM CZ, spol. s r.o.
Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník
IČO: 26799375

za cenu nejvýše přípustnou 6.488.981 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4290 ze dne 23. 10. 2018

55/4867 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě výsledku jednání, podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"“ dodavatele:

Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Kopečná 387/58, 602 00 Brno
IČO: 27738027

za cenu nejvýše přípustnou 41.612.000,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4812 ze dne 8. 1. 2019

55/4868 29. 1. 2019
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČ 61989231, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

55/4868 29. 1. 2019
2. svěřuje

krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při nákupu energií, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

55/4869 29. 1. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr dražebníka pro realizaci veřejných dobrovolných dražeb majetku kraje“

55/4869 29. 1. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.       GAVLAS, spol. s r.o.
          se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00
          IČO: 60472049

za cenu nejvýše přípustnou určenou  2,23% z ceny dosažené vydražením a 1 Kč bez DPH jako maximální náklady na přípravu a provedení dražby

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4870 29. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout Nadaci OKD, IČO 27832813, finanční dar ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pomoc postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever z 20. prosince 2018, dle předloženého materiálu

55/4870 29. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít s Nadací OKD, IČO 27832813, darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4870 29. 1. 2019
3. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Mimořádné dary v důsledku nepříznivých životních a jiných situací“ ve výši 100 tis. Kč

55/4870 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na §  6113 -

 Zastupitelstva krajů

pol.   5901 -

 Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím a ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4871 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4871 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, na výdaje související s pořádáním konference „Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019“ v maximální výši 50 tis. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, dle předloženého materiálu

55/4871 29. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4872 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4872 29. 1. 2019
2. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

55/4872 29. 1. 2019
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, ve výši 200 tis. Kč na pořízení nového dopravního automobilu, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, dle předloženého materiálu

55/4872 29. 1. 2019
4. rozhodla

uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

55/4872 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol.  6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

55/4873 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

předložené Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019

55/4873 29. 1. 2019
2. souhlasí

s předložením Žádosti Moravskoslezského kraje do Programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení na realizaci projektu „Bezpečný úřad 2019“ dle předloženého materiálu

55/4873 29. 1. 2019
3. souhlasí

s předložením Žádosti Moravskoslezského kraje do Programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení na realizaci projektu „Bezpečná škola 2019“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4874 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Marek Zlý, dle přílohy č. 1 přílohy předloženého materiálu

55/4874 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Marek Zlý, IČO 76193411, v maximální výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „9. reprezentační Duhový ples Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 12. 4. 2019

55/4874 29. 1. 2019
3. rozhodla

 uzavřít se subjektem Marek Zlý, IČO 76193411, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4874 29. 1. 2019
4. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“ ve výši 80 tis. Kč

55/4874 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

80 tis. Kč

a

 zvyšují

běžné výdaje            

na § 3399 -

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

 o

80 tis. Kč

Rada kraje

55/4875 29. 1. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

55/4875 29. 1. 2019
2. stanoví

a.    u usnesení č. 180/6422 bod 2. ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2020

b.    u usnesení č. 32/1522 bod 4. ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2020

c.    u usnesení č. 38/1942 bod 2. ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2020

d.    u usnesení č. 50/2582 bod 6. ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2020

e.    u usnesení č. 56/3131 bod 2. ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2020

f.     u usnesení č. 76/4594 bod 19. ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2020

g.    u usnesení č. 77/4686 bod 2. ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2020

h.    u usnesení č. 98/6283 bod 2. ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2020

i.     u usnesení č. 118/7750 bod 16. ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2020

j.     u usnesení č. 25/2284 bod 3. ze dne 21. 11. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2019

k.    u usnesení č. 25/2284 bod 4. ze dne 21. 11. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4876 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Media Services s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 07458126, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4876 29. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít se společností FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČO 26849976, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4876 29. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25859838, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

55/4876 29. 1. 2019
4. rozhodla

uzavřít se společností Radio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava-Plesná, IČO 25817183, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Radiu Čas, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

55/4876 29. 1. 2019
5. rozhodla

uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 26765586, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Hitrádiu Orion, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

55/4876 29. 1. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 677,6 tis. Kč

55/4876 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol.  5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

  677,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

 677,6 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4877 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, smlouvu o spolupráci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

55/4877 29. 1. 2019
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akcích:

a)    „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 400 tis. Kč

b)    „Podpora akcí celokrajského významu“ o částku 300 tis. Kč

c)     „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ o částku 100 tis. Kč

d)    „Platby daní“ o částku 168 tis. Kč

55/4877 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

484 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

363 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

121 tis. Kč

Celkem

o

968 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

400 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

  37 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

100 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  150 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

    13 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

38 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

5 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

42 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

15 tis. Kč

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

168 tis. Kč

Celkem

968 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4878 29. 1. 2019
1. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

55/4879 29. 1. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4880 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,-- Kč na realizaci projektu „Velký koncert pro velká srdce“

55/4880 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, na realizaci projektu „Velký koncert pro velká srdce“ ve výši 60.000,-- Kč s časovou použitelnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu

55/4880 29. 1. 2019
3. rozhodla

navýšit akci z rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 60.000,‑‑ Kč

55/4880 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

60,0 tis. Kč

Celkem

o

60,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

60,0 tis. Kč

Celkem

o

60,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4881 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

900 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

1 100 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500 tis. Kč

Celkem

2 500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

1 300 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

700 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

185 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

65 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

250 tis. Kč

Celkem

2 500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4882 29. 1. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, v celkové výši 242 tis. Kč včetně DPH za plnění spojené s konáním akce „Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 2018 pro umělce s handicapem“, na základě Smlouvy o spolupráci č. 02800/2018/KH uzavřené dne 19. 3. 2018

55/4882 29. 1. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

a)    příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 300.000 Kč

b)    úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 1.000.000 Kč

55/4882 29. 1. 2019
3. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

55/4882 29. 1. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Zlepšení návštěvnického komfortu pobočky Hrad Hukvaldy“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4882 29. 1. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 1.000.000 Kč
s účelovým určením na realizaci projektu „Oprava části fasády zámku – III. etapa“
s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4882 29. 1. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 3.160.000 Kč s účelovým určením na realizaci archeologického výzkumu, na zajištění TDI, BOZP a autorského dozoru projektanta s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4882 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 2111 -

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

o

242 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

46 tis. Kč

pol. 2229

Ostatní přijaté vratky transferů

o

12 tis. Kč

Celkem

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300 tis. Kč

Celkem

300 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4883 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

55/4883 29. 1. 2019
2. souhlasí

s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2019, dle předloženého materiálu

55/4883 29. 1. 2019
3. pověřuje

státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2019, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4884 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na umístění parní lokomotivy a rekonstrukci modelové železnice v muzeu

55/4884 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČO 29452228, na projekt „Umístění parní lokomotivy a rekonstrukce modelové železnice v muzeu“, ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4884 29. 1. 2019
3. rozhodla

55/4884 29. 1. 2019
4.

55/4884 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4524 ze dne 27. 11. 2018

č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

55/4885 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 2 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci marketingové kampaně projektu Zaměstnanecká mobilita za cenu nejvýše přípustnou 254.100 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

55/4886 29. 1. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

55/4886 29. 1. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

55/4886 29. 1. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

55/4886 29. 1. 2019
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

55/4887 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, Ostrava-Mariánské Hory bude realizovat stavbu:

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti

55/4887 29. 1. 2019
2. souhlasí

s realizací stavebních úprav silnic č. III/4581, III/4583 a III/4585

55/4887 29. 1. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4887 29. 1. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

55/4888 29. 1. 2019
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4527 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/822 ze dne 14. 6. 2018

55/4889 29. 1. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4889 29. 1. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4890 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o potřebě zvýšené intenzity běžné údržby silnic v oblastech kůrovcové kalamity spočívající zejména v provádění vysprávek vozovek a provizorních oprav silnic a jejich součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

55/4890 29. 1. 2019
2. schvaluje

 

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
6.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Zvýšená intenzita běžné údržby silnic v oblastech kůrovcové kalamity“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4890 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

6.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/688 ze dne 14. 3. 2018

55/4891 29. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 Kč společnosti miomove s.r.o., IČO 04437365, a to v návaznosti na udělení zvláštní ceny poroty v rámci akceleračního programu „Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje“, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4891 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

Rada kraje

55/4892 29. 1. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce mezi příspěvkovými organizacemi kraje uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu a společností ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., se sídlem 1. máje 670/128, Ostrava - Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 27788695, dle předloženého materiálu

55/4892 29. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji se společností ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., IČO 27788695, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4893 29. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

55/4893 29. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

a)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

e)    České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4894 29. 1. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí technické úpravy schváleného rozpočtu na rok 2019 vyplývající ze změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4894 29. 1. 2019
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 500 tis. Kč účelově určené na akci „Rezerva na řešení krizových situací“

55/4894 29. 1. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

55/4895 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti BÍLÁ KOTVA, obecně prospěšná společnost, Miroslavská 353, 533 74 Horní Jelení, IČO 26011816, o darování sanitního vozidla Volkswagen Transporter, RZ 5T3 2754, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4895 29. 1. 2019
2. rozhodla

že nemá záměr darovat movitou věc specifikovanou v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

55/4896 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Pržno, č. p. 201, 739 11 Pržno, IČO 00494216, o darování pozemku parc. č. 812/75 ostatní plocha v k. ú. a obci Pržno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4896 29. 1. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to:

pozemek parc. č. 812/23 ostatní plocha,
pozemek parc. č. 812/75 ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,
vše v k. ú. a obci Pržno

Rada kraje

k usnesení rady kraje        

č. 6/365 ze dne 24. 1. 2017

č. 51/4547 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2130 ze dne 23. 6. 2016

55/4897 29. 1. 2019
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3435/2 ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV‑Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Karviná U Bažantnice, překl. NNk, MS kraj“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5735-665/2018 ze dne 29. 10. 2018, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2113 ostatní plocha v k. ú. Jaktař, obec Opava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku STL plynovod v rámci stavby „Přípojka plynu a domovní rozvod plynu pro objekt ZZS v Opavě“, a v právu vstupovat na služebný pozemek za účelem údržby a oprav STL plynovodu, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1863-38/2016 ze dne 12. 7. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč; kraj dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 813/4, parc. č. 813/11 a parc. č. 813/123, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 671 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Mošnov, nyní ve vlastnictví společnosti ARCgroup s.r.o., č.p. 421, 742 51 Mošnov, IČO 02634619, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků vodovodní přípojku a přípojku NN, a v právu vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky a přípojky NN, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1266-161/2018 ze dne 2. 11. 2018, za jednorázovou úplatu ve výši  12.900 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Sjezd z ul. Průmyslová“ na pozemcích parc. č. 813/4 a parc. č. 813/6, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

55/4897 29. 1. 2019
5. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 813/4 a parc. č. 813/6, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 813/136 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, nyní ve vlastnictví společnosti ARCgroup s.r.o., č.p. 421, 742 51 Mošnov, IČO 02634619, spočívající v právu zřídit, opravovat, udržovat a užívat na částech služebných pozemků sjezd včetně propustku, a v právu vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti se zřízením, opravami, údržbou a užíváním sjezdu včetně propustku, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení

55/4897 29. 1. 2019
6. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 6389 ostatní plocha v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, ve vlastnictví města Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČO 00297593, ve prospěch každého vlastníka podzemního kabelového vedení VN, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní kabelové vedení VNv rámci stavby „Podzemní VN vedení, kiosková trafostanice VN/NN, přípojky NN k objektu Domov Březiny“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

55/4897 29. 1. 2019
7. souhlasí

s umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 558/35 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, v rámci stavby „Samoobslužná myčka automobilů“, dle předloženého materiálu

55/4897 29. 1. 2019
8. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 558/35 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 558/40 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, nyní ve vlastnictví ********** spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku vodovodní přípojku, a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 8 písm. a) tohoto usnesení

55/4897 29. 1. 2019
9. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 1244/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 763/8 orná půda, parc. č. 763/41 orná půda, vše v k. ú. a obci Nošovice, v současné době ve vlastnictví **********, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
10. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 1244/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 763/4 orná půda, parc. č. 763/6 zahrada, parc. č. 763/10 orná půda, vše v k. ú. a obci Nošovice, v současné době ve vlastnictví**********, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
11. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 1244/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 763/9 orná půda, k. ú. a obec Nošovice, v současné době v podílovém spoluvlastnictví **********, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujícího pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
12. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemkům parc. č. 761/10 orná půda, parc. č. 763/33 orná půda, parc. č. 1238/35 vodní plocha, parc. č. 1238/50 ostatní plocha, parc. č. 1244/3 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 757 orná půda, parc. č. 758 orná půda, parc. č. 760 orná půda, parc. č. 761/11 orná půda, parc. č. 761/14 orná půda, parc. č. 763/34 orná půda, parc. č. 763/37 orná půda, parc. č. 1238/28 vodní plocha, parc. č. 1238/30 vodní plocha, parc. č. 1238/45 ostatní plocha, parc. č. 1238/47 ostatní plocha, parc. č. 1244/6 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, v současné době v podílovém spoluvlastnictví **********, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebné pozemky za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávnění z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

55/4897 29. 1. 2019
13. rozhodla

zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 51/4547 ze dne 27. 11. 2018

55/4897 29. 1. 2019
14. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Frýdek-Místek, K Hájku+2“, a v právu vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 14 písm. a) tohoto usnesení

55/4897 29. 1. 2019
15. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zrušení věcného břemene mezi krajem a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077, v souvislosti s částečným zrušením věcného břemene spočívajícího v právu chůze, jízdy a parkování, vzniklého na základě Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 03118/2016/IM ze dne 7. 7. 2016, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

55/4897 29. 1. 2019
16. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 5263/3 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Frýdek-Místek, Lískovecká + 1“, a v právu vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku, to vše navýšené o DPH, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 16. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3805 ze dne 7. 8. 2018

55/4898 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 07847/2018/IM ze dne 10. 10. 2018 na realizaci stavby „Stavební část – Laboratoře virtuální reality – Karviná“ se společností HAMPR a.s., se sídlem Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČO 61859362, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4690 ze dne 11. 12. 2018

55/4899 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o dílo č. 08497/2018/KŘ ze dne 10. 1. 2019 na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, vč. OZ“, s příkazníkem – společností  Arrano Group s.r.o., se sídlem Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ 26792303, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4900 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.295,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.295,40 tis. Kč

55/4900 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.098,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6122-

Stroje, přístroje a zařízení

o

3.974,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.072,00 tis. Kč

55/4900 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.170,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

4.170,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4901 29. 1. 2019
1. rozhodla

snížit finanční prostředky na akci Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem o částku 229,9 tis. Kč a o tuto částku navýšit akci „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“

55/4901 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

229,90 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

35,09 tis. Kč

Celkem

o

264,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

229,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

35,09 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4902 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

56,95 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

56,95 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 552,44 tis. Kč

pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

 156,11 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

12 171,44 tis. Kč

Celkem

o

14 879,99 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

14 879,99 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

23 476,69 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

0,42 tis. Kč

Celkem

o

23 477,11 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

23 477,11 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

57,96 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

57,96 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

58,41 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

58,41 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

58,41 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

58,41 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

240,49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,07 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

66,00 tis. Kč

Celkem

o

240,49 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 591,02 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

16 402,70 tis. Kč

Celkem

o

20 993,72 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

325,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

20 668,72 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

900,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

400,83 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

40,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,71 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

406,76 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

322,36 tis. Kč

Celkem

729,12 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

369,84 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

359,28 tis. Kč

Celkem

o

729,12 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 

 

 

18,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,11 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,11 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

387,53 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

 

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

90,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

22,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

8,10 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,38 tis. Kč

Celkem

120,98 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

 

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

266,55 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

840,19 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

6 563,09 tis. Kč

Celkem

7 403,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

146,04 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

36,52 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,16 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,64 tis. Kč

Celkem

196,36 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7 206,92 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

489,95 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

705,51 tis. Kč

Celkem

1 195,46 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

38,67 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

9,68 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

3,49 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,17 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

529,14 tis. Kč

Celkem

o

681,15 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

514,31 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

418,94 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 170,22 tis. Kč

Celkem

1 589,16 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

125,11 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

31,29 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

11,27 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,55 tis. Kč

Celkem

o

168,22 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 420,94 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

89,87 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

89,87 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.545,28 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

821,28 tis. Kč

Celkem

2 366,56 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

11,51 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

3,12 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,08 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,40 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5,30 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

6,30 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 327,80 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

11,05 tis. Kč

Celkem

2 366,56 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

28,68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

28,68 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

139,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

139,57 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

45,47 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

33,79 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

8,46 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

3,06 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,16 tis. Kč

Celkem

o

45,47 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

154,22 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

101,13 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

18,26 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,29 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,11 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,43 tis. Kč

Celkem

o

154,22 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

214,66 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

196,56 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18,10 tis. Kč

Celkem

214,66 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

303,49 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

303,49 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

176,24 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

176,24 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 057,54 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

25,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 032,13 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

631,61 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

25,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

606,20 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

90,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

25,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

65,30 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 433,86 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 433,86 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

38,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

38,71 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.764,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

900,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

64,71 tis. Kč

Celkem

964,71 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 800,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

425,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

425,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

134,85 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v  oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

134,85 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

224,31 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

224,31 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

19,47 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1,89 tis. Kč

Celkem

o

21,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

9,70 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

1,90 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

1,90 tis. Kč

Celkem

o

13,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7,86 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 098,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 098,80 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

145,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

145,68 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

273,76 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

60,00 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

213,76 tis. Kč

Celkem

o

273,76 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

74,97 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

74,97 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

164,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

86,00 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

78,80 tis. Kč

Celkem

o

164,80 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

60,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

60,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 448,76 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

4,90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5 156,66 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

287,20 tis. Kč

Celkem

o

5 443,86 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

30,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

30,00 tis. Kč

Celkem

o

60,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

52,48 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

52,48 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 135,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3 135,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 101,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

6 101,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

400,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

12,10 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

12,10 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

86,88 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

86,88 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

833,45 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

7,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

826,45 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 004,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 004,40 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.169,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5363 -

Úhrada sankcí jiným rozpočtům

o

8.169,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

157,51 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

157,51 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

489,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

489,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 042,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 042,34 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

12,41 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12,41 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

50,87 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,87 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 494,47 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

50,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

18,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

205,47 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1 900,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1 900,00 tis. Kč

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

1 900,00 tis. Kč

Celkem

o

6 494,47 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 636,04 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

1 591,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

44,71 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 693,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

3 317,08 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

376,26 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

285 302,03 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

7 000,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

466,90 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

1 867,44 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

672,95 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

138,30 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

40,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

47,25 tis. Kč

pol.  5424 -

Náhrady mezd v době nemoci

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

10 432,84 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

274 869,19 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

665,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6129 -

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

o

665,50 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

82,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

33,95 tis. Kč

pol. 5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

48,16 tis. Kč

Celkem

o

82,11 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6.365,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

408,50 tis. Kč

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

5.957,45 tis. Kč

Celkem

o

6.365,95 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

52,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

52,10 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 019,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

7 019,44 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 619,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

1 619,30 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

250,49 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

250,49 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

310,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

310,20 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 477,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5151 -

Studená voda

o

40,00 tis. Kč

pol.  5153 -

Plyn

o

340,00 tis. Kč

pol.  5154 -

Elektrická energie

o

460,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

800,00 tis. Kč

Celkem

o

1 640,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

837,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

985,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

985,30 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

370,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

370,44 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

463,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

463,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

404,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

404,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 411,67 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 411,67 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

57,75 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

57,75 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

223,17 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

223,17 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 551,32 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 551,32 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,10 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

648,01 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

648,01 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 349,43 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

52,18 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

1 297,25 tis. Kč

Celkem

o

1 349,43 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

726,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

726,20 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

307,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

307,33 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

87,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

87,10 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 535,43 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 535,43 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

475,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

475,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

20,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

450,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

450,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 135,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 135,21 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 700,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 700,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 281,58 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7 281,58 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

76,19 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

76,19 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

32.296,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

3.346,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

28.950,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 176,38 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

175,45 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5 000,93 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

35,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35,79 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.988,26 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.988,26 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

14.500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

14.500,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 282,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

240,65 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

431,35 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům

a obecně prospěšným společnostem

o

197,50 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

26,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

742,70 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

345,10 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

299,15 tis. Kč

Celkem

o

2 282,75 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

175,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

147,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

27,50 tis. Kč

Celkem

o

175,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 772,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

105,27 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

317,66 tis. Kč

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

0,97 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

38,64 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4 153,94 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

20,57 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

135,52 tis. Kč

Celkem

o

4 772,57 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 074,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

235,97 tis. Kč

pol. 5219 -

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

o

100,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

438,14 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

100,00 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

2 700,00 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

4 074,11 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

600,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

600,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.497,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2.226,40 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.270,90 tis. Kč

Celkem

o

3.497,30 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

36.600,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

36.600,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

27.981,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

2.300,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

25.681,90 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

17.258,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 6201 -

Nákup akcií

o

17.258,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.985,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.985,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

13.765,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

13.765,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4.236,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.581,10 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.944,50 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

481,10 tis. Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

229,80 tis. Kč

Celkem

o

4.236,50 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.420,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.420,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 800 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

300 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1 500 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 000 tis. Kč

Celkem

o

2 800 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

90,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

90,3 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

390,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

390,90 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

39,93 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

39,93 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

21 188,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3 688,60 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

17 500,00 tis. Kč

Celkem

o

21 188,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

23.774,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5.033,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

500,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

14.000,00 tis. Kč

Celkem

o

19.533,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

4.241,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

91,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

91,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5 400,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 400,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 023,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 023,30 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

96,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

96,60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 097,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

982,20 tis. Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.115,00 tis. Kč

Celkem

o

2 097,20 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

72,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6129 -

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

o

72,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 127,38 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

48,00 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

310,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2 768,78 tis. Kč

Celkem

o

3 127,38 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

143,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

143,70 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

900,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

700,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

2 100,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

114,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

36,98 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

62,16 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

15,00 tis. Kč

Celkem

o

114,14 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 624,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2 624,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

560,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

510,77 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

49,94 tis. Kč

Celkem

o

560,71 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.070,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5164 -

Nájemné

o

30,28 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

628,12 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

412,00 tis. Kč

Celkem

o

1.070,40 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

800,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

300,00 tis. Kč

Celkem

o

1.100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

700,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

700,00 tis Kč

55/4902 29. 1. 2019
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

750,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

750,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

696,09 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

696,09 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
165. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7.230,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

7.230,08 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
166. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

112,53 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

112,53 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
167. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

450,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

450,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
168. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.990,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

8.990,13 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
169. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

10.000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
170. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

58,57 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
171. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

35,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

35,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
172. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

235,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

235,83 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
173. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

199,98 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

199,98 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
174. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

452,54 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

452,54 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
175. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3744 -

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

pol. 6319 -

Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

o

3.000,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
176. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 868,65 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

15 430,06 tis. Kč

Celkem

o

21 298,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

21.298,71 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
177. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18.723,95 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

18.723,95 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
178. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.207,85 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

444,85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

763,00 tis. Kč

Celkem

o

1.207,85 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
179. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.907,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

100,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.807,00 tis. Kč

Celkem

o

1.907,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
180. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 369,01 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

6 369,01 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
181. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

72,52 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

72,52 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
182. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

48,41 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

10,17 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

38,24 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
183. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.600,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.600,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
184. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

191,97 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

191,97 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
185. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 039,23 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4 039,23 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
186. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200,00 tis. Kč

 

55/4902 29. 1. 2019
187. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 700,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

2 700,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
188. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

20,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
189. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100,00 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
190. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 070,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

36,66 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1 033,67 tis. Kč

Celkem

o

1 070,33 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
191. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
192. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.420 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.420 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
193. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

60 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
194. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

558,94 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

558,94 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
195. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 318,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

1 318,80 tis. Kč

55/4902 29. 1. 2019
196. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

55/4902 29. 1. 2019
197. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

55/4902 29. 1. 2019
198. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

55/4902 29. 1. 2019
199. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 7.848,84 tis. Kč z 331.209,10 tis. Kč na 339.057,94 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/3010 ze dne 14. 3. 2018

55/4903 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06045/2018/IM ze dne 13. 6. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“, se zhotovitelem stavby – společností SILNICE.CZ s. r. o. se sídlem Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 26792711, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4903 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.600 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.600 tis. Kč

Rada kraje

55/4904 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, o prodej části pozemku parc. č. 3185/1 ostatní plocha, v k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4904 29. 1. 2019
2. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3185/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1089-78/2018 ze dne 6. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3185/6 ostatní plocha, o výměře 102 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

55/4904 29. 1. 2019
3. bere na vědomí

žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, o prodej částí pozemků parc. č. 2967/1 ostatní plocha a parc. č. 2967/2 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Čeladná, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

55/4904 29. 1. 2019
4. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2967/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2167/6 ostatní plocha, o výměře 34 m2 a

část pozemku parc. č. 2967/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2167/5 ostatní plocha, o výměře 78 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Čeladná

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

55/4904 29. 1. 2019
5. bere na vědomí

žádost manželů **********manželů **********paní **********a pana**********, o prodej pozemku parc. č. 4507/41 ostatní plocha, v k. ú. a obci Hlučín, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

55/4904 29. 1. 2019
6. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4507/41 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Hlučín

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

55/4904 29. 1. 2019
7. bere na vědomí

žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 3242/17 ostatní plocha, v k. ú. a obci Český Těšín, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

55/4904 29. 1. 2019
8. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3242/17 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/70 ostatní plocha, o výměře 176 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Český Těšín

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

55/4904 29. 1. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělené dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 3764/53 ostatní plocha, o výměře 4 m2 a parc. č. 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, IČO 65993390

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení, a to část pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2 do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

55/4904 29. 1. 2019
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje
předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 9. tohoto usnesení
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3634 ze dne 26. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

55/4905 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 07238/2018/IM ze dne 9. 8. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ se zhotovitelem, kterým je společnost

MH - STAVBY, s.r.o.
se sídlem: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 277 76 506,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4905 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

700 tis. Kč

Rada kraje

55/4906 29. 1. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

část pozemku parc. č. 4555 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4555/1 ostatní plocha o výměře 1118 m2,

část pozemku parc. č. 4556 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4556/1 ostatní plocha o výměře 923 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

55/4906 29. 1. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4838 ostatní plocha o výměře 179 m2,

část pozemku parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4836 ostatní plocha o výměře 1026 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

55/4906 29. 1. 2019
3. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2283/1 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/10 orná půda o výměře 1 m2,

část pozemku parc. č. 2283/7 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/11 zahrada o výměře 154 m2,

pozemek parc. č. 4346/7 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 4376/17 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 0,11 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha o výměře 1587 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

55/4906 29. 1. 2019
4. bere na vědomí

žádost pana **********, o odkoupení pozemku parc. č. 4346/8 v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

55/4906 29. 1. 2019
5. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4346/8 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 5. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3446 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

55/4907 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 03331/2017/IM ze dne 15. 9. 2017 na stavbu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ se společností

MR Design CZ s.r.o., IČ 25388606, se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4158 ze dne 25. 9. 2018

č. 45/3968 ze dne 28. 8. 2018

č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

č. 32/2819 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/980 ze dne 13. 9. 2018

č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

55/4908 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 114D244006001 ze dne 13. 7. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem vnitra České republiky k projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 18. 12. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

55/4908 29. 1. 2019
2. bere na vědomí

změnu registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000054  ze dne 15. 3. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001698 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 14. 11. 2018, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

55/4908 29. 1. 2019
3. bere na vědomí

změnu registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03G000356  ze dne 13. 9. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002708 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2) ze dne 23. 11. 2018, které je přílohou č. 8 předloženého materiálu

55/4908 29. 1. 2019
4. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 117D03J000034 ze dne 21. 2. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem vnitra České republiky k projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 13. 11. 2018, které je přílohou č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4418 ze dne 6. 11. 2018

55/4909 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 02062/2017/KŘ ze dne 30. 5. 2017 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/440 ze dne 14. 9. 2017

55/4910 29. 1. 2019
1. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Jablunkov

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4911 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zapojení vybraných jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Moravskoslezským krajem

55/4911 29. 1. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 500 tis. Kč, účelově určený na akci „Plánovaná pomoc na vyžádání“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4911 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500 tis. Kč

Rada kraje

55/4912 29. 1. 2019
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky mezi „postupitelem“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a „postupníkem“ Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, uzavřenou v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

55/4913 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost Karvinské hornické nemocnice a.s., IČO 60793490, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4913 29. 1. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Karvinské hornické nemocnici a.s., IČO 60793490, ve výši 17.000.000 Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Obměna přístroje magnetické rezonance“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

55/4913 29. 1. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

55/4914 29. 1. 2019
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, MUDr. Zdeňkem Hrdličkou, primářem interního oddělení nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4827 ze dne 8. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4915 29. 1. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 147.305,50 Kč na celkovou výši 32.245,25 Kč, účelově určený na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

55/4915 29. 1. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 147.305,50 Kč na celkovou výši 1.294.955,96 Kč, účelově určený na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

55/4915 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

147.310 Kč

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.442.780 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

147.310 Kč

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.442.780 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4916 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, ze dne 30. 10. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice – Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, na podporu pořádání 19. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
3. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, ze dne 6. 12. 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč na akci Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví

55/4916 29. 1. 2019
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 18 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dovybavení Pavilonu péče o matku a dítě – zakoupení monitoru hluku pro Oddělení neonatologie“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
6. bere na vědomí

žádost společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Současné možnosti hospicové péče v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
8. bere na vědomí

žádost organizace Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
9. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, ve výši 40 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Diabetologický a podiatrický den 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

55/4916 29. 1. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

140 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

18 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3531 -

Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví

pol. 5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

50 tis. Kč

na § 3521 -

Fakultní nemocnice

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

18 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

40 tis. Kč

Rada kraje

55/4917 29. 1. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitních veřejných zakázek s názvem „ZZS Moravskoslezského kraje - vozidlo pro transport pacientů s VNN-2017“, „ZZS Moravskoslezského kraje - speciální vozidlo pro RLP-2018“ a „Dodání vozidel RV“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

55/4917 29. 1. 2019
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

55/4918 29. 1. 2019
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 10.500 tis. Kč, účelově určeného na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4918 29. 1. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 10.500 tis. Kč, účelově určeného na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4918 29. 1. 2019
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 10.500 tis. Kč, účelově určeného na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4918 29. 1. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 10.500 tis. Kč, účelově určeného na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4919 29. 1. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

55/4919 29. 1. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

55/4919 29. 1. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750

předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

55/4919 29. 1. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 23.100 tis. Kč s účelovým určením na pořízení hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4919 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

23.100 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

23.100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

3/142 ze dne 6. 12. 2016

21/1903 ze dne 26. 9. 2017

29/2555 ze dne 9. 1. 2018

51/4608 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

2/66 ze dne 22. 12. 2016

10/1119 ze dne 13. 12. 2018

55/4920 29. 1. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 26.246.591,94 Kč na financování projektu „Laboratoře virtuální reality“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17876/2018-55/1 ze dne 28. 3. 2018, ve znění změn č. 17876/2018-55/2 ze dne 19. 9. 2018 a č. 17876/2018-55/3 ze dne 28. 11. 2018 vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj, které jsou přílohou č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

55/4920 29. 1. 2019
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 21. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 11. 12. 2018, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

55/4920 29. 1. 2019
3. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000208, ze dne 30. 6. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002525 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 21. 12. 2018, které je přílohou č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/990 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4921 29. 1. 2019
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci pro projekt s názvem „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

55/4921 29. 1. 2019
2. rozhodla

stáhnout žádost o dotaci pro projekt s názvem „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

55/4921 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

900,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

600,00 tis. Kč

55/4921 29. 1. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podpogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letech 2019 - 2020 ve výši 7.000.000 Kč dle předloženého materiálu

55/4921 29. 1. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

55/4921 29. 1. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 62.501 Kč z vlastních zdrojů kraje v roce 2019 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

55/4921 29. 1. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem " Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji " dle předloženého materiálu

55/4921 29. 1. 2019
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 4. – 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

55/4922 29. 1. 2019
1. schvaluje

procesní postup u podmíněných pohledávek vzniklých v souvislosti se zhotovením projektových dokumentací u staveb „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih“ a „Integrované výjezdové centrum Třinec“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4923 29. 1. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4923 29. 1. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ ke dni 31. 1. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

55/4924 29. 1. 2019
1. souhlasí

s udělením pověření hejtmana kraje Bc. Pavlu Ballaschovi, vedoucímu oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k:

a)     podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

b)     podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

c)     podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

d)     podepisování smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/737 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4925 29. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 Richardovi Zakopalovi, Milotice nad Opavou 174, 792 01 Opava,  IČO 13607260, a s tímto subjektem uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4925 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“,
reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 organizaci FK montáže Elektro s.r.o., Seifertova 635/20, 794 01 Krnov, IČO 06872603, a s tímto subjektem uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4925 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4229 -

Aktivní politika zaměstnanosti j.n.

Pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

180,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4229 -

Aktivní politika zaměstnanosti j.n.

Pol   5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

180,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3868 ze dne 7. 8. 2018

55/4926 29. 1. 2019
1. rozhodla

poskytnout v letech 2019 – 2021 věcné dary cílové skupině projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ v maximální výši 100.000 Kč na jeden subjekt dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

55/4927 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství s Horskými lázněmi Karlova Studánka, státním podnikem, IČ 14450216, za účelem realizace 9. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4928 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost Společnosti pro orbu České republiky, z.s., IČO 17049954, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Příprava pro MISTROVSTVÍ EVROPY V ORBĚ“

55/4928 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Společnosti pro orbu České republiky, z.s., IČO 17049954, na projekt „Příprava pro MISTROVSTVÍ EVROPY V ORBĚ“ maximálně ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 200.000 Kč

55/4928 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a  potravinářská činnost a rozvoj

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

55/4928 29. 1. 2019
5. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí dotace v celkové výši 90.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá – úprava vody“

55/4928 29. 1. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou investiční individuální dotaci z rozpočtu kraje subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá – úprava vody“ maximálně ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 1. 6. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

90 tis. Kč

55/4928 29. 1. 2019
8. bere na vědomí

žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Ledové Pustevny – festival ledových soch“

55/4928 29. 1. 2019
9. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu kraje subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt „Ledové Pustevny – festival ledových soch“ maximálně ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 12. 1. 2019 do 28. 2. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
10. bere na vědomí

žádost subjektu BP Action s.r.o., IČO 02882591, o poskytnutí dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Urban Challenge“

55/4928 29. 1. 2019
11. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu kraje subjektu BP Action s.r.o., IČO 02882591, na projekt „Urban Challenge“ maximálně ve výši 150.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
12. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 150.000 Kč

55/4928 29. 1. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

150 tis. Kč

55/4928 29. 1. 2019
14. bere na vědomí

žádost subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 17. ročník“

55/4928 29. 1. 2019
15. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu kraje subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 17. ročník“ maximálně ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
16. bere na vědomí

žádost subjektu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bařiny Štramberk, IČO 64629481, o poskytnutí dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „Rozšíření a prohloubení vodní nádrže“

55/4928 29. 1. 2019
17. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu kraje subjektu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bařiny Štramberk, IČO 64629481, na projekt „Rozšíření a prohloubení vodní nádrže“ maximálně ve výši 80.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

55/4928 29. 1. 2019
18. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 80.000 Kč

55/4928 29. 1. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

80 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8696 ze dne 18. 10. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4929 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.340,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

20,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

300,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

500,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

1.000,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

2.340,00 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

127.818,84 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

4.721,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

6.222,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.412,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.696,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

394,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

441,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.353,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

680,00 tis. Kč

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

256,63 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.875,79 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

391,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

4.409,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

400,00 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.730,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

932,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

21.333,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

20.274,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.060,00 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

710,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.612,00 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.260,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

6.745,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.591,00 tis. Kč

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

931,08 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

17.690,43 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.690,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.921,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.451,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

81,85 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.555,06 tis. Kč

Celkem

o

127.818,84 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

55/4929 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

53,03 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

2,59 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

44,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

4,66 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,69 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,09 tis. Kč

Celkem

53,03 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5175 -

Pohoštění

o

12,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5173 -

Cestovné

o

12,00 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.416,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5131 -

Potraviny

o

200,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

1.500,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

300,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

416,20 tis. Kč

Celkem

o

2.416,20 tis. Kč

55/4929 29. 1. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.701,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

40,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

115,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

71,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

400,80 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.035,00 tis. Kč

Celkem

o

1.701,80 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010

č. 45/3442 ze dne 12. 6. 2014

55/4930 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním způsobu užívání předmětu výpůjčky přenechaného vypůjčiteli Josefu Figurovi, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664  v rámci projektu „Jesenická magistrála“, dle předloženého materiálu

55/4930 29. 1. 2019
2. rozhodla

a)    odstoupit od Smlouvy o partnerství ev. č. 02149/2011/RRC ze dne 12. 9. 2011, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, dle předloženého materiálu

b)   odstoupit od Smlouvy o výpůjčce ev. č. 00096/2015/RRC ze dne 6. 2. 2015, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, dle předloženého materiálu

c)    odstoupit od Smlouvy o výpůjčce ev. č. 02650/2014/RRC ze dne 3. 11. 2014, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka,  IČO 12089664, dle předloženého materiálu

d)   odstoupit od Smlouvy o úpravě určitých vzájemných právních vztahů ev. č. 00625/2015/RRC ze dne 3. 4. 2015, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, dle předloženého materiálu

55/4930 29. 1. 2019
3. rozhodla

a)    požadovat vrácení předmětu výpůjčky specifikovaného ve smlouvě o výpůjčce ev. č. 00096/2015/RRC ze dne 6. 2. 2015, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, dle předloženého materiálu

b)   požadovat vrácení předmětu výpůjčky specifikovaného ve smlouvě o výpůjčce ev. č. 02650/2014/RRC ze dne 3. 11. 2014, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s Josefem Figurou, se sídlem Malá Morávka č.p. 256, 793 36 Malá Morávka, IČO 12089664, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4931 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4931 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, ve výši maximálně 50.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu

55/4931 29. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4931 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4932 29. 1. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu společnosti:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava
IČO: 47673168
jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 24.756.441,49 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

55/4932 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2.420,42 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

586,98 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.833,44 tis. Kč

Celkem

o

2.420,42 tis. Kč

55/4932 29. 1. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“ o 7.336,06 tis. Kč

55/4932 29. 1. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

7.336,06 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

272,92 tis. Kč

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

1.244,13 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.819,01 tis. Kč

Celkem

o

7.336,06 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4933 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

40,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,00 tis. Kč

Rada kraje

55/4934 29. 1. 2019
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Pod Požahou a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4934 29. 1. 2019
2. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4934 29. 1. 2019
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová

Rada kraje

55/4935 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

záměr „CENNZO Ostrava“ oznamovatele SUEZ Využití zdrojů a.s., IČO 25638955, posuzovaný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

55/4935 29. 1. 2019
2. schvaluje

vyjádření Moravskoslezského kraje k dokumentaci vlivů záměru „CENNZO Ostrava“ oznamovatele SUEZ Využití zdrojů a.s., IČO 25638955, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4843 ze dne 8. 1. 2019

55/4936 29. 1. 2019
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace:

a)    Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6975 ze dne 12. 1. 2016

55/4937 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., a Ing. Víta Slováčka, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 13. 2. 2016

55/4937 29. 1. 2019
2. jmenuje

dnem 13. 2. 2019 Ing. Iva Kantora a Ing. Víta Slováčka členy školské rady při střední škole organizace Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4760 ze dne 11. 12. 2018

č. 42/3718 ze dne 17. 7. 2018

č. 37/3157 ze dne 24. 4. 2018

55/4938 29. 1. 2019
1. rozhodla

a)     předat organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     předat organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     předat organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602094, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

55/4938 29. 1. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací

zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

55/4939 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3.A třetího ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

55/4939 29. 1. 2019
2. rozhodla

s účinností od 1. 2. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

55/4940 29. 1. 2019
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2018/2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4759 ze dne 11. 12. 2018

č. 33/2943 ze dne 12. 3. 2018

55/4941 29. 1. 2019
1. rozhodla

a)    předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    předat organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   předat organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)    předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)     předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331574, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)   předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO  2331566, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)     předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

55/4941 29. 1. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385

Rada kraje

55/4942 29. 1. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „Zvýšenie úrovně odborného vzdělávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škol“ u organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

55/4942 29. 1. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Zvýšenie úrovně odborného vzdělávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škol“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691 a předkladatelem projektu Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO 17050561

55/4942 29. 1. 2019
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Agropuzzle 4“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130 a předkladatelem projektu Izba rolnicza w Opolu, Pólniocna 1, Opole, Polsko, IČO 930607913

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3025 ze dne 27. 3. 2018

č. 35/3031 ze dne 27. 3. 2018

č. 41/3638 ze dne 26. 6. 2018

55/4943 29. 1. 2019
1. rozhodla

a)   předat organizaci Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)   předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, k hospodaření movitý majetek pořízený z projektu „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

55/4943 29. 1. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací

zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci dotčených projektů energetických úspor a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými Ministerstvem životního prostředí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4750 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4944 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání budovy Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO 75125285, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4944 29. 1. 2019
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

55/4945 29. 1. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 4. 2019 - 31. 7. 2022 mezi organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a Komerční bankou, a. s., pobočkou Bruntál, se sídlem Revoluční 945/9, Bruntál, PSČ 79201, IČO 45317054, ve výši 9.100.000 Kč dle podmínek uvedených v indikativní nabídce v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

55/4946 29. 1. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2019

plat ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3270 ze dne 15. 5. 2018

55/4947 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 06764/2018/ŠMS se společností TOKA a. s. se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČO 25518526, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3718 ze dne 17. 7. 2018

č. 37/3157 ze dne 24. 4. 2018

55/4948 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 07379/2018/ŠMS se společností TOKA a. s. se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČO 25518526, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4362 ze dne 23. 10. 2018

55/4949 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

55/4949 29. 1. 2019
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

55/4949 29. 1. 2019
3. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3523 ze dne 29. 5. 2018

č. 17/1486 ze dne 18. 7. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4950 29. 1. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2019 ve výši 14.138.383.106 Kč, dle předloženého materiálu

55/4950 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

55/4950 29. 1. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

55/4950 29. 1. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

55/4950 29. 1. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

14.138.383.106 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

250.010.080 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.734.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.672.300 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.139.718.400 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

88.589.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

5.835.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

143.180.500 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

140.922.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

197.975.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

118.259.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

36.672.800 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.560.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

43.144.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

841.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

9.274.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12.256.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.662.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

92.138.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

12.881.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.476.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

27.406.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

11.787.177.026 Kč

Celkem

14.138.383.106 Kč

55/4950 29. 1. 2019
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2019 do 4. 2. 2019 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

55/4950 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

9.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

9.200 Kč

55/4950 29. 1. 2019
8. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

55/4950 29. 1. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, s účelovým určením na obnovu a nákup vybavení v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 350.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

55/4950 29. 1. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

70.000 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

480.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

150.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400.000 Kč

Celkem

550.000 Kč

55/4950 29. 1. 2019
11. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 338.563,60 Kč dle předloženého materiálu

55/4950 29. 1. 2019
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007777) organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, o částku 338.563,60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

55/4950 29. 1. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

338.565 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

338.565 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4951 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.

55/4951 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)           TJ Slezan Jindřichov, z.s., IČO 44742096, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „25. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané "Laguna Cup 2019"“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)           1. SC Vítkovice z.s., IČO 26588005, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Floorball champions cup 2019 žen ve florbale - 1.SC Vítkovice“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 3. 2019

c)            Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora přípravy reprezentantů.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)           R.M.S. Sport Praha, IČO 22684841, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czechia PRO - 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019

e)           SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní olympiáda 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4951 29. 1. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci MADEJA sport s.r.o., IČO 27786048, ve výši 190.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 140.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MADEJA SPORT cup“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

55/4951 29. 1. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)           TJ Slezan Jindřichov, z.s., IČO 44742096, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)           1. SC Vítkovice z.s., IČO 26588005, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)            Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)           R.M.S. Sport Praha, IČO 22684841, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)           SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)            MADEJA sport s.r.o., IČO 27786048, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

55/4951 29. 1. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

b)   Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019; s odůvodněním v důvodové zprávě

c)    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Republikové finále v silovém čtyřboji 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

d)   Střední škola technická, Opava, příspěvková organizace, IČO 00845299, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „KOVO junior 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019

55/4951 29. 1. 2019
6. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Student Cyber Games, z.s., IČO 26678586, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „pIšQworky 2018 (uspořádání soutěže v Moravskoslezském kraji)“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Eva Krivá, IČO 67343392, ve výši 170.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj dětského jezdeckého kroužku v Polance nad Odrou“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

55/4951 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

720 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

190 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

720 tis. Kč

pol. 5213 - 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

140 tis. Kč

55/4951 29. 1. 2019
8. schvaluje

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje o 910.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

55/4952 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu prací zhotovitele v rámci dodávek laboratorního nábytku pro odborné přírodovědné učebny/laboratoře v rámci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ dle předloženého materiálu

55/4952 29. 1. 2019
2. rozhodla

odstoupit od Smlouvy o dílo č. 05061/2018/ŠMS, ze dne 17. 5. 2018, uzavřené se společností INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., se sídlem U škol 938, 685 01 Bučovice, IČO 03442322, jejímž předmětem je dodávka laboratorního nábytku, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

55/4953 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Výměna části oplocení areálu organizace situovaného podél ulice Dlouhoveská“

55/4953 29. 1. 2019
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna části oplocení areálu organizace situovaného podél ulice Dlouhoveská“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, předané k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, Celní 409/3, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018

55/4954 29. 1. 2019
1. rozhodla

přerušit příjem nových uživatelů v příspěvkové organizaci Domov Březiny, IČO 00847348, do ukončení realizace projektů „Rekonstrukce a výstavby Domov Březiny a „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

55/4954 29. 1. 2019
2. rozhodla

přerušit příjem nových uživatelů v příspěvkové organizaci Nový domov, IČO 00847330, do ukončení realizace projektu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

55/4954 29. 1. 2019
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací Domov Březiny, IČO 00847348, a Nový domov, IČO 00847330, zajistit postup dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2745 ze dne 6. 2. 2018

č. 40/3621 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

55/4955 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

informace o vyhodnocení realizace projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“ dle předloženého materiálu

55/4955 29. 1. 2019
2. bere na vědomí

informace k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

55/4955 29. 1. 2019
3. souhlasí

s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj - Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“ dle popisu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

55/4955 29. 1. 2019
4. souhlasí

s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj – Podpora prevence kriminality v kraji“ dle popisu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4956 29. 1. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4956 29. 1. 2019
2. rozhodla

poskytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020

55/4956 29. 1. 2019
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4956 29. 1. 2019
4. bere na vědomí

žádost organizace Charita Ostrava, IČO 44940998, o poskytnutí investiční dotace na projekt „Polohovací postele pro odlehčovací službu Hospice sv. Lukáše“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

55/4956 29. 1. 2019
5. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Charita Ostrava, IČO 44940998, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03075/2015/SOC, ve výši 188.145 Kč na sociální službu odlehčovací služby, identifikátor – 5951749, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Polohovací postele pro odlehčovací službu Hospice sv. Lukáše“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

55/4956 29. 1. 2019
6. rozhodla

uzavřít s organizací Charita Ostrava, IČO 44940998, smlouvu o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

55/4956 29. 1. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

188.145 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

188.145 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4123 ze dne 11. 9. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4957 29. 1. 2019
1. schvaluje

„Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2019 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4957 29. 1. 2019
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2019 do rozpočtu kraje ve výši 1.813.440.944 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

55/4957 29. 1. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.813.440.944 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.813.440.944 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4057 ze dne 28. 8. 2018

55/4958 29. 1. 2019
1. vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

55/4958 29. 1. 2019
2. jmenuje

komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, ve složení:

předseda komise:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

členové komise:
Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje
Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje
Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Miroslava Chodurová, ředitelka organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

55/4958 29. 1. 2019
3. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

55/4959 29. 1. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

         201,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

            1,00 tis. Kč

pol.  5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

         200,00 tis. Kč

55/4959 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

            5,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

            5,00 tis. Kč

Rada kraje

55/4960 29. 1. 2019
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4960 29. 1. 2019
2. rozhodla

svěřit organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, příspěvková organizace se sídlem Školní 416, 739 91 Jablunkov, IČ 00100340, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

55/4961 29. 1. 2019
1. rozhodla

nevymáhat smluvní pokutu Ing. arch. Jaroslava Chvátala, IČO 12124036, a to ve výši 8.000 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2012, ev. č. 02427/2012/KŘ, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4297 ze dne 23. 10. 2018

55/4962 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke kupní smlouvě ze dne 13. 11. 2018 (evid. číslo 08199/2018/KŘ) uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností BRAIN computers s.r.o., se sídlem Kalvodova 1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 25397265, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/152 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/74 ze dne 22. 12. 2016

55/4963 29. 1. 2019
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 00891721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou Státní fond životního prostředí České republiky uděluje dotaci na projekt „Nákup vozidel na alternativní pohon“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

55/4963 29. 1. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4213 -

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

o

         690,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

         690,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.