Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 2. 2019

Rada kraje

57/5031 26. 2. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 26. 2. 2019

Rada kraje

57/5032 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a.    zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 55. schůze rady kraje, konané dne 29. 1. 2019

b.      zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 56. schůze rady kraje, konané dne 12. 2. 2019

57/5032 26. 2. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 57. schůze rady kraje, konané dne 26. 2. 2019:

- Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

- Radomíru Vlčkovou

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4386 ze dne 6. 11. 2018

57/5033 26. 2. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ účastníka:

DIK stavby s.r.o.
Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava
IČO: 25914057

za cenu nejvýše přípustnou 9.948.695,65 Kč bez DPH

Rada kraje

57/5034 26. 2. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

57/5034 26. 2. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

57/5034 26. 2. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III.“, a to:

 

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

57/5034 26. 2. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III.“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4683 ze dne 11.12.2018

č. 55/4862 ze dne 29.1.2019

č. 39/3373 ze dne 29.5.2018

57/5035 26. 2. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ účastníka:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Revoluční 904/30, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

IČO: 25357352

za cenu nejvýše přípustnou 47.589.272,07 Kč bez DPH

Rada kraje

57/5036 26. 2. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Oprava správní budovy – Náš svět Pržno“

57/5036 26. 2. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

POSITOR stavební s.r.o.
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČO: 06883184

za nejvýše přípustnou cenu 4 987 810 Kč bez DPH

Rada kraje

57/5037 26. 2. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka vybavení jídelny vč. souvisejících prací“

57/5037 26. 2. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. TOKA a.s.

se sídlem: Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 25518526

57/5037 26. 2. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. AMBRA – Group, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 25379887

za cenu nejvýše přípustnou 1.620.239 Kč bez DPH

Rada kraje

57/5038 26. 2. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění inzerce pro rok 2019 - 2020“

57/5038 26. 2. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Knowlimits s.r.o.

Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 63677792

za nejvýše přípustné jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

57/5039 26. 2. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb v oblasti robotické automatizace procesů“

57/5039 26. 2. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. Techstra s.r.o.

se sídlem: Pařížská 68/9, Josefov, 110 00 Praha 1

IČO: 06696236

za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5040 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5040 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 14.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činností, pořízení technického vybavení, zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivních projektů Policie České republiky, dle předloženého materiálu

57/5040 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5040 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na §  5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol.   6339 -

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

1.350 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol.   5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

1.350 tis. Kč

57/5040 26. 2. 2019
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5041 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5041 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 2.407.375 Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

c)    městu Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

d)   obci Albrechtice, IČO 00297429, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

e)    městysu Litultovice, IČO 00300381, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

f)     statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice v městském obvodě Proskovice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

g)   obci Bukovec, IČO 00535940, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

h)   městu Horní Benešov, IČO 00296007, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

57/5041 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, městem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, obci Albrechtice, IČO 00297429, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    městysem Litultovice, IČO 00300381, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, obci Bukovec, IČO 00535940, městem Horní Benešov, IČO 00296007, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

57/5041 26. 2. 2019
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4143 ze dne 25. 9. 2018

č. 45/3912 ze dne 28. 8. 2018

č. 47/4133 ze dne 25. 9. 2018

57/5042 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5042 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy na darování 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle příslušné varianty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

57/5042 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout darovat

a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

57/5042 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5042 26. 2. 2019
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5043 26. 2. 2019
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5043 26. 2. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5044 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

57/5044 26. 2. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

  

Rada kraje

57/5045 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

Přehled usnesení vlády České republiky č. 782 - 876 za období od 29. 11. - 17. 12. 2018 a č. 1 - 120 za období od 7. 1. - 8. 2. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5046 26. 2. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

1.200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.200 tis. Kč

57/5046 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2.400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2.400 tis. Kč

57/5046 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 5132 -

Ochranné pomůcky

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

25 tis. Kč

57/5046 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5599 -

Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5599 -

Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

40 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5047 26. 2. 2019
1. souhlasí

s návrhem na uzavření Dohody mezi Ivanofrankivskou oblastní státní správou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5047 26. 2. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody o spolupráci dle přílohy 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5048 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Libora Václavíka - LIBROS o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5048 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281, individuální dotaci ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

57/5048 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5048 26. 2. 2019
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“ o částku 1.700 tis. Kč

57/5048 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na §  5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol.   5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.700 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.700 tis. Kč

57/5048 26. 2. 2019
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5049 26. 2. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5049 26. 2. 2019
2. stanoví

u usnesení č. 49/4317 bod 2. ze dne 23. 10. 2018 termín další kontroly plnění na 31. 5. 2019

57/5049 26. 2. 2019
3. vyřazuje

usnesení č. 53/4794 bod 1. ze dne 13. 12. 2018 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5050 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost Advey services s.r.o. ze dne 11. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Kongresy CZ, s.r.o. ze dne 22. 1. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5050 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    Advey services s.r.o., IČO 01995405, na úhradu nákladů spojených s realizací veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji „JOBfest pracovní veletrh 2019“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Advey services s.r.o., IČO 01995405, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu“ Regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Febiofestu – Regionální ozvěny Febiofestu Ostrava 2019“ ve výši 199 tis. Kč, s  časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č.4 předloženého materiálu

57/5050 26. 2. 2019
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 100 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

57/5050 26. 2. 2019
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 199 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

57/5050 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy                                 

o

299 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám

o

100 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

199 tis. Kč

Celkem

o

299 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

č. 54/4828 ze dne 8. 1. 2019

č. 56/4985 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

57/5051 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 12. 2018 do 19. 2. 2019, dle předloženého materiálu

57/5051 26. 2. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5052 26. 2. 2019
1. schvaluje

výroční zprávu o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5053 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5053 26. 2. 2019
2. schvaluje

odpověď na žádost dle bodu 1. tohoto usnesení ve smyslu připojení se k akci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5054 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 22. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5054 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření  akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019“ ve výši 4.955 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

57/5054 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5054 26. 2. 2019
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu Moravskoslezského kraje o 1.368 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora akcí celokrajského významu“

57/5054 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.368 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3399 -

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.368 tis. Kč

57/5054 26. 2. 2019
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5055 26. 2. 2019
1. schvaluje

návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4535 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1082 ze dne 13.12.2018

57/5056 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., o poskytnutí dotace na služby v obecném hospodářském zájmu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5056 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5056 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ve výši 100.000.000 Kč účelově určenou na výkon služeb v obecném hospodářském zájmu s použitelností dotace od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023 dle předloženého materiálu

57/5056 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5056 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

dofinancovat společnosti Letišti Ostrava, a.s., IČO 26827719, činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon z rozpočtu kraje v letech 2020 – 2023, a to ročně ve výši 20 mil. Kč dle podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

57/5056 26. 2. 2019
6. rozhodla

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2019 na akci „Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany Letiště Ostrava a.s. v rámci veřejné služby“ finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč

57/5056 26. 2. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115  -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5213  -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

20.000 tis. Kč

57/5056 26. 2. 2019
8. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. – 5. zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

57/5057 26. 2. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stálých muzejních expozic a s nimi souvisejících ostatních prostor určených pro veřejnost v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ na Moravskoslezský kraj se subjekty:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
IČO: 00305847

a

" M plus " spol. s r.o.
se sídlem: U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha – Holešovice
IČO: 43001432

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4308 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5058 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu

57/5058 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1 419,4 tis. Kč

Celkem

o

1 419,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

80,0 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1 259,4 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

80,0 tis. Kč

Celkem

o

1 419,4 tis. Kč

57/5058 26. 2. 2019
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

57/5059 26. 2. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, na rok 2019 účelově určeného na podporu rozvoje muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje v odvětví kultury,
s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

57/5059 26. 2. 2019
2. rozhodla

a.    snížit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ o částku 2.290 tis. Kč

b.    zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 2.290 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018

57/5060 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obce Velká Polom, IČO 00300829, na realizaci projektu „Obnova obrazů Valentina Držkovice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Velká Polom, IČO 00300829, ve výši 133 000 Kč na realizaci projektu „Obnova obrazů Valentina Držkovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Římskokatolické farnosti Čeladná, IČO 64120007, na realizaci projektu „Izolace proti vlhkosti a plísni kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Římskokatolické farnosti Čeladná, IČO 64120007, ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu „Izolace proti vlhkosti a plísni kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“ s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 1. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
5. bere na vědomí

žádost Dolní oblasti VÍTKOVICE, z. s., IČO 75125285 o poskytnutí dotace rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, na realizaci projektu „Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

navýšit účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie“, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018, a to z částky „7 190 000 Kč“ na „10 756 000 Kč“ dle předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06791/2018/KPP ze dne 27. 7. 2018 s Dolní oblasti VÍTKOVICE, z. s. IČO 75125285, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5060 26. 2. 2019
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje “Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 3 566 tis. Kč

57/5060 26. 2. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 566 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

333 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3 566 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200 tis. Kč

pol. 5321 -

Investiční transfer obcím

o

133 tis. Kč

Celkem

o

3 899 tis. Kč

57/5060 26. 2. 2019
10. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 6. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5061 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5061 26. 2. 2019
2. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu “DP - Program obnovy památek nadregionálního významu MSK v letech 2019 až 2020“ ve výši 18.000 tis. Kč

57/5061 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18. 000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.000,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

8.907,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.289,5 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

803,5 tis. Kč

Celkem

o

18.000,0 tis. Kč

57/5061 26. 2. 2019
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5062 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 8 předloženého materiálu

57/5062 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

57/5062 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.818 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.255 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.563 tis. Kč

Celkem

o

2.818 tis. Kč

57/5062 26. 2. 2019
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5063 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5063 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

11 000,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

895,0 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

300,0 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4 756,5 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

812,0 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3 829,1 tis. Kč

pol.  5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

107,4 tis. Kč

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

300,0 tis. Kč

Celkem

o

11 000,0 tis. Kč

57/5063 26. 2. 2019
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

6/520 ze dne 14. 12. 2017

57/5064 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5064 26. 2. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř
v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 25.000 Kč s účelovým určením na vydání CD s nahrávkami národního a mezinárodního charakteru s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

57/5064 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

25 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4230 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5065 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5065 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

a podobným organizacím

o

12.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.052 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

6.387 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.757,9 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

1.803,1 tis. Kč

Celkem

o

12.000 tis. Kč

57/5065 26. 2. 2019
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1057 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1060 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1061 ze dne 13. 12. 2018

57/5066 26. 2. 2019
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5066 26. 2. 2019
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

57/5066 26. 2. 2019
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

57/5066 26. 2. 2019
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5067 26. 2. 2019
1. zmocňuje

Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvkovou organizaci, IČO 00095630, k předložení žádosti o poskytnutí příspěvku podle § 16 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, ve formě Souhrnného přehledu, za účelem realizace akce „Oprava částí fasády zámku ve Frýdku-Místku – III. etapa“, a k činění dalších úkonů souvisejících se zastupováním vlastníka ve věcech obnovy nemovité kulturní památky Zámek č. p. 1264, Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 8-745/1, dle předloženého materiálu

57/5067 26. 2. 2019
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, spočívajících v opravě části fasády objektu č. p. 1264 na ulici Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1079 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016

57/5068 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Provoz Hlubina, z.s., Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 22847219, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“ (č. sml. 01941/2016/ÚPS)

b)   žádost organizace Hravý architekt, z.s., Praha 1 – Nové Město, IČO 02805634, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na realizaci projektu „Hravý architekt 2017, celoroční mezinárodní výtvarně -architektonický projekt“ (č. sml. 03050/2017/KPP)

57/5068 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nepovolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 66.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“

57/5068 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“ (č. sml. 01941/2016/ÚPS)

57/5068 26. 2. 2019
4. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 190.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Hravý architekt z.s., Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 02805634, na realizaci projektu „Hravý architekt 2017, celoroční mezinárodní výtvarně -architektonický projekt“, tj. prominutí v celkové výši 171.000 Kč

57/5068 26. 2. 2019
5. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Hravý architekt z.s., Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 02805634, na realizaci projektu „Hravý architekt 2017, celoroční mezinárodní výtvarně -architektonický projekt“ (č. sml. 03050/2017/KPP)

57/5068 26. 2. 2019
6. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5069 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, IČO 05450969, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Ostravan.cz - Kulturní deník pro Moravskoslezský kraj“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Spolek pro kulturní deník Ostrava.cz, IČO 05450969, na realizaci projektu „Ostravan.cz - Kulturní deník pro Moravskoslezský kraj“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

žádost subjektu Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 75075113, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Folklorní soubor Slezan – účast na mezinárodním folklorním festivalu kategorie CIOFF v Portoriku“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 75075113, na realizaci projektu „Folklorní soubor Slezan – účast na mezinárodním folklorním festivalu kategorie CIOFF v Portoriku“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
5. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO 00306355, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 25.000 Kč, na realizaci projektu „Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO 00306355, na realizaci projektu „Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář“ ve výši 25.000 Kč s časovou použitelností 1. 2. 2019 – 20. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
7. bere na vědomí

žádost subjektu Člověk na hranici, z.s., IČO 68149760, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 350.000 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Člověk na hranici, z.s., IČO 68149760, na realizaci projektu „Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC“ ve výši 350.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
9. bere na vědomí

žádost subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., IČO 01881841, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 250.000 Kč na realizaci projektu „Kovářské sonáty 2019“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., IČO 01881841, na realizaci projektu „Kovářské sonáty 2019“ ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
11. bere na vědomí

žádost subjektu statutární město Opava, IČO 00300535, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „62. Bezručova Opava“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „ 62. Bezručova Opava“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
13. bere na vědomí

žádost subjektu elieva s.r.o., IČO 04804228, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 1.400.000 Kč na realizaci projektu „Provoz Divadla Mír v roce 2019“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci elieva s.r.o., IČO 04804228, na realizaci projektu „Provoz Divadla Mír v roce 2019“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
15. bere na vědomí

žádost subjektu Ázerbajdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu „Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě“ dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Ázerbajdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, na realizaci projektu „Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě“ ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 5. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
17. bere na vědomí

žádost subjektu New Wind Production s.r.o., IČO 05574633, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 880.000 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní reprezentace kultury Moravskoslezského kraje (Symphonic Dance Music a Pivní Zakarpatí)“ dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci New Wind Production s.r.o., IČO 05574633, na realizaci projektu „Mezinárodní reprezentace kultury Moravskoslezského kraje (Symphonic Dance Music a Pivní Zakarpatí)“ ve výši 880.000 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2018 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
19. bere na vědomí

žádost subjektu Beethovenův Hradec, z.s., IČO 07283628, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu „57. Beethovenův Hradec – mezinárodní interpretační soutěž“ dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Beethovenův Hradec, z.s., IČO 07283628, na realizaci projektu „57. Beethovenův Hradec – mezinárodní interpretační soutěž“ ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
21. bere na vědomí

žádost subjektu obec Štítina, IČO 00300764, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 54.000 Kč na realizaci projektu „ Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2019“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
22. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Štítina, IČO 00300764, na realizaci projektu „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2019“ ve výši 54.000 Kč s časovou použitelností 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

57/5069 26. 2. 2019
23. rozhodla

navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
1.650.000 Kč

57/5069 26. 2. 2019
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje,

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1 650 tis. Kč

na § 3311 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

400 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1 809 tis. Kč

Celkem

o

3 859 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

400 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

350 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

54 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

25 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

880 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1 250 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

400 tis. Kč

Celkem

o

3 859 tis. Kč

57/5069 26. 2. 2019
25. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20. a 22. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4893 ze dne 29.1.2019

57/5070 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost dopravce ČSAD Karviná a.s. ze dne 4. 2. 2019 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5070 26. 2. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 54 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02046/2006/DSH s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

57/5071 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

57/5071 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci podle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5072 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5072 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Šilheřovice, IČO 00300730, v maximální výši 8.000.000 Kč, na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5072 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/692 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/195 ze dne 20. 6. 2002

57/5073 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018, dle předloženého materiálu

57/5073 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/681 ze dne 14. 3. 2018

57/5074 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

57/5074 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

57/5074 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

57/5074 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/826 ze dne 14. 6. 2018

57/5075 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5075 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4969 ze dne 12. 2. 2019

č. 50/4391 ze dne 6. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

57/5076 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 5, ve znění usnesení č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017 tak, že se text „1.185.600.000 Kč“ nahrazuje textem „1.310.400.000 Kč“, dle předloženého materiálu

57/5076 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 82.272.175 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

57/5076 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1065 ze dne 13. 12. 2018

57/5077 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zapracování způsobu vyplacení neinvestiční části dotace ve výši 2.300.000 Kč, dle předloženého materiálu

57/5077 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5078 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

podání občana města Jablunkov, kterým je navrhováno pozastavit převod silnice č. III/01151 z vlastnictví Moravskoslezského kraje na Město Jablunkov z důvodu nedostatku podkladů, na základě kterých bylo rozhodováno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5078 26. 2. 2019
2. rozhodla

nepředložit doplněný materiál dle požadavků občana, neboť nejsou naplněny podmínky pro toto předložení

57/5078 26. 2. 2019
3. schvaluje

obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5079 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit s účinností od 1. 7. 2019 změnu stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5079 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4244 ze dne 9. 10. 2018

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5080 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 3. Provozní soubor, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2018/S 039-086037 s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

57/5080 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem České dráhy, a.s. – 3. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

57/5080 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 393.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – 3. provozní soubor, dle předloženého materiálu

57/5080 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5081 26. 2. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

57/5081 26. 2. 2019
2. rozhodla

a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

57/5081 26. 2. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

57/5081 26. 2. 2019
4. souhlasí

a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4988 ze dne 12. 2. 2019

č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5082 26. 2. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 2 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat pronájmy výstavních ploch v rámci realizace činností souvisejících s prezentací na domácích veletrzích za cenu nejvýše přípustnou 861.520 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

57/5082 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na §  2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169  -

Nákup ostatních služeb

o

861,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5164 -

Nájemné

o

861,52 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5083 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5083 26. 2. 2019
2. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5083 26. 2. 2019
3. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5083 26. 2. 2019
4. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5083 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711, (příjemce dotace) za rok 2019 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, dle předloženého materiálu

57/5083 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s dofinancováním výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v roce 2019 dle bodu 1 návrhu usnesení ve výši 220 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje v případě neuzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

57/5083 26. 2. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5084 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Hub for Change, spolek, IČO 02228025, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5084 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Hub for Change, spolek, IČO 02228025, na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.320.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5084 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 3. 2019

57/5084 26. 2. 2019
4. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 2.320 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 2.320 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5085 26. 2. 2019
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky Českým dráhám, a.s., IČO 70994226, na financování závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě na období roku 2019 ve výši 890.080.000 Kč dle předloženého materiálu

57/5085 26. 2. 2019
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 35 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02118/2006/DSH s Českými dráhami, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5086 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ke 12. 2. 2019 dle předloženého materiálu

57/5086 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5087 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to:

pozemek parc. č. 812/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 812/75 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Pržno,

do vlastnictví obce Pržno, Pržno 201, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00494216

b)     vyjmout nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

57/5087 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5088 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, o prodej pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice

57/5088 26. 2. 2019
2. rozhodla

a)     o záměru prodat pozemek parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, podíl 3/10, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200

b)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

57/5089 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

a to ode dne 1. 5. 2019

57/5089 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

a to ke dni 1. 5. 2019

57/5089 26. 2. 2019
3. souhlasí

a)     s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s návrhem dodatku č. 31 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s návrhem dodatku č. 29 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

57/5089 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí a ke schválení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5090 26. 2. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

1,40 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

90,00 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

877,80 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,63 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

8,10 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

361,31 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,20 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

28,81 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

4,32 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

15,11 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

614,07 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

2.092,02 tis. Kč

Celkem

o

4.099,77 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.099,77 tis. Kč

57/5090 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

40,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

846,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

886,9 tis. Kč

57/5090 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

187,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

187,10 tis. Kč

57/5090 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

7.336,06 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

308,60 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 3744 -

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

pol. 6319 -

Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

o

5.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

12.644,66 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

57/5091 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle předloženého materiálu

57/5091 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5092 26. 2. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby přeložek kabelových tras a ochrany kabelové komory v rámci stavby „OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1122/38 orná půda v k. ú. a obci Sedlnice

a

pozemek parc. č. 1339/26 orná půda,

pozemek parc. č. 1339/39 orná půda,

pozemek parc. č. 1340/94 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

dle předloženého materiálu

57/5092 26. 2. 2019
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu mezi krajem a společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5092 26. 2. 2019
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „LKMT obnova ILS22“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 384 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1357/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1357/2 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1357/3 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

pozemek parc. č. 1006/2 v k. ú Harty, obec Petřvald,

dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5093 26. 2. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku, kde nebyl uzavřen smluvní vztah, s časovou použitelností od 5. 2. 2019 do 31. 12. 2019

57/5093 26. 2. 2019
2. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 200 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy - příspěvkové organizace kraje“ o částku 200 tis. Kč

57/5093 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2213 ze dne 21. 11. 2017

č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/572 ze dne 14. 12. 2017

č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

57/5094 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 44.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5094 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 118.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5094 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4211 ze dne 9. 10. 2018

57/5095 26. 2. 2019
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru vyplývajících ze smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 7. 11. 2016, uzavřené mezi  Gymnáziem Krnov, příspěvkovou organizací, IČO 00601349, a Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO 63015820, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5096 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná,
IČO 27376184, o prodej pozemků parc. č. 1198/4 ostatní plocha, parc. č. 1198/5 ostatní plocha, parc. č. 1198/8 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Břidličná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5096 26. 2. 2019
2. rozhodla

a)   o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1198/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1198/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1198/8 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Břidličná

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

č. 15/1266 ze dne 12. 6. 2017

č. 44/3844 ze dne 7. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

57/5097 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „65.000 tis. Kč“ na „71.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

57/5097 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 6. usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ z „2016 – 2018“ na „2017 – 2019“ dle předloženého materiálu

57/5097 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5098 26. 2. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 959/33, Ostrava, IČO 00602051, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 17.236,45 Kč uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5099 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat část drážního objektu – železniční vlečky „Letiště Mošnov“ č. 462, včetně zarážedla ve vlastnictví kraje, umístěné na pozemcích:

parc. č. 1027/1 ostatní plocha,

parc. č. 1027/2 ostatní plocha,

parc. č. 1027/3 ostatní plocha,

parc. č. 1027/4 ostatní plocha,

parc. č. 1027/5 ostatní plocha,

parc. č. 1027/6 ostatní plocha,

parc. č. 1027/7 ostatní plocha,

parc. č. 1027/9 ostatní plocha,

parc. č 1027/10 ostatní plocha,

parc. č. 1027/11 ostatní plocha a

parc. č. 1027/12 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Skotnice,

včetně všech součástí a příslušenství,

v rozsahu dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy,

do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7, IČO 60193531,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 38.440 bez DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4910 ze dne 29. 1. 2019

57/5100 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem jako půjčitelem a vlastníkem pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost, v k. ú. a obci Jablunkov, a městem Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, jako vypůjčitelem, na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5100 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4906 ze dne 29. 1. 2019

57/5101 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

část pozemku parc. č. 4555 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4555/1 ostatní plocha o výměře 1118 m2,

část pozemku parc. č. 4556 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4556/1 ostatní plocha o výměře 923 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. tohoto usnesení

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

57/5101 26. 2. 2019
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části nově vzniklého pozemku parc. č. 4556/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm (dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017), ve prospěch pozemku parc. č. st. 2347 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v části služebného pozemku kanalizační vedení a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou a odstraněním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

57/5101 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4838 ostatní plocha o výměře 179 m2,

část pozemku parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4836 ostatní plocha o výměře 1026 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

57/5101 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2283/1 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/10 orná půda o výměře 1 m2,

část pozemku parc. č. 2283/7 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/11 zahrada o výměře 154 m2,

pozemek parc. č. 4346/7 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 4376/17 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 0,11 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha o výměře 1587 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení k pozemku parc. č. 4346/7 v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm jako práva věcného ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí; po dobu trvání zákazu zcizení není obdarovaný oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětnému pozemku na jiný subjekt

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

57/5101 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/38 ostatní plocha o výměře 192 m2,

část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/37 ostatní plocha o výměře 20 m2,

část pozemku parc. č. 2364/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2364/3 ostatní plocha o výměře 2 m2,

část pozemku parc. č. 4376/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/36 ostatní plocha o výměře 21 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

57/5101 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4346/8 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 49.050,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

57/5101 26. 2. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 3. až 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3199 ze dne 24. 4. 2018

č. 55/4897 ze dne 29. 1. 2019

57/5102 26. 2. 2019
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 55/4897 ze dne 29. 1. 2019 v bodě 7. text: „s umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky“ na text: „s umístěním a realizací stavby vodovodní a kanalizační přípojky“

57/5102 26. 2. 2019
2. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 55/4897 ze dne 29. 1. 2019 v bodě 8. písm. a) text: „na části služebného pozemku vodovodní přípojku, a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky“ na text: „na části služebného pozemku vodovodní a kanalizační přípojku, a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky a kanalizační přípojky“

57/5102 26. 2. 2019
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě pro stavbu „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ na pozemcích parc. č. 1771 ostatní plocha, parc. č. 1776/1 ostatní plocha, parc. č. 1776/3 ostatní plocha, parc. č. 1776/69 ostatní plocha, parc. č. 1777/1 ostatní plocha, parc. č. 1777/2 ostatní plocha, vše k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, k. ú. a obec Český Těšín, v současné době ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků vedení optických kabelů včetně příslušenství a dále v právu vstupovat v nutném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vedení optických kabelů včetně příslušenství, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4170-196/2018 ze dne 15. 10. 2018 na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

57/5102 26. 2. 2019
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „IVC OSTRAVA-JIH Č PHM, CNG a E-MOBILITY“ na pozemku parc. č. 71/96 orná půda, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a pozemku parc. č. 1653/1 ostatní plocha, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

57/5102 26. 2. 2019
5. souhlasí

s vynětím pozemku parc. č. 71/96 orná půda, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava ze zemědělského půdního fondu, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/744 ze dne 28. 3. 2017

č. 40/3558 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010

57/5103 26. 2. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. 03891/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Těšínské divadlo – Malá scéna“, uzavřené dne 11. 8. 2016, se subjektem:

TECHARTSTAV s.r.o.
se sídlem: Rabasova 1157/8 , 708 00 Ostrava
IČO: 02162083

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5104 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, mezi krajem, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5104 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o vypořádání stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5104 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

57/5105 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

57/5105 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“

57/5105 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

57/5105 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu

57/5105 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

15.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

15.000 tis. Kč

57/5105 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje        

č. 23/2046 ze dne 24. 10. 2017

57/5106 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1356/23 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1366/1 orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov II., spol. s r.o., Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za kupní cenu ve výši 9.198.700 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5106 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5107 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ze dne 17. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5107 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 708.100 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5107 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

57/5107 26. 2. 2019
4. bere na vědomí

žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ze dne 7. 2. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5107 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

57/5107 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 3. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5108 26. 2. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

57/5108 26. 2. 2019
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4566 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5109 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5109 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5109 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, včetně odůvodnění o neposkytnutí

57/5109 26. 2. 2019
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „DP – Podpora hospicové péče“ o částku 18.000 Kč

57/5109 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.200 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

600 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.182 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

18 tis. Kč

57/5109 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3757 ze dne 17. 7. 2018

č. 40/3586 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5110 26. 2. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o částku ve výši 816.148,80 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008890

57/5110 26. 2. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o částku ve výši 830.467,20 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny „Sdružeňáček“ Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008883

57/5110 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.646,63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.646,63 tis. Kč

57/5110 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

28,86 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

28,86 tis. Kč

57/5110 26. 2. 2019
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 15.420.585 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

57/5110 26. 2. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

57/5110 26. 2. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

15.420,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.420,60 tis. Kč

57/5110 26. 2. 2019
8. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.000 tis. Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

57/5110 26. 2. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 2.000 tis. Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OKP/8/1102/2019

57/5110 26. 2. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4566 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5111 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5111 26. 2. 2019
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „DP - Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti“ o částku 735.500 Kč

57/5111 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

403,0 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

332,5 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

735,5 tis. Kč

57/5111 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5112 26. 2. 2019
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5112 26. 2. 2019
2. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Mgr. Petrem Hráčkem, náměstkem pro techniku a provoz, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5112 26. 2. 2019
3. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Mgr. Petrem Koběrským, vedoucím oddělení IT, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5003 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

57/5113 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5113 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje na vědomí usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

57/5113 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle bodu 1. tohoto usnesení

57/5113 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje na vědomí tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, a současně k rozhodnutí o výběru varianty budoucího směřování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

57/5113 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

57/5113 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o výběru varianty budoucího směřování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová

57/5113 26. 2. 2019
7. bere na vědomí

dopis starosty města Orlová ze dne 13. 2. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5113 26. 2. 2019
8. schvaluje

návrh odpovědi na dopis starosty města Orlová, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5113 26. 2. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje na vědomí dopis starosty města Orlová ze dne 13. 2. 2019 a návrh odpovědi, dle bodů 7. a 8. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

57/5113 26. 2. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí dopis starosty města Orlová ze dne 13. 2. 2019 a návrh odpovědi, dle bodů 7. a 8. tohoto usnesení

57/5113 26. 2. 2019
11. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

předložit radě kraje komplexní materiál s návrhem zrušení stávajícího modelu řízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, formou personální unie

Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

Termín: duben 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2467 ze dne 12. 12. 2017

č. 30/2606 ze dne 23. 1. 2018

57/5114 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Koordinační skupiny Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4566 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5115 26. 2. 2019
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ o částku 602.000 Kč na celkovou výši 1.602.000 Kč

57/5115 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5115 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, včetně odůvodnění o neposkytnutí

57/5115 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

602 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

147,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.275,5 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

179,5 tis. Kč

57/5115 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4775 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

57/5116 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ ze souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

57/5116 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 - 2022 ve výši 499.500.000 Kč dle předloženého materiálu

57/5116 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“

57/5116 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5117 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

57/5117 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2019 – 2020 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu

57/5117 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/866 ze dne 14. 6. 2018

57/5118 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06233/22018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem Střední odborná škola Třineckých železáren, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

57/5118 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06902/2018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

57/5118 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/587 ze dne 14. 12. 2017

57/5119 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/587 bod 1. ze dne 14. 12. 2017 dobu použitelnosti dotace v období od „1. 1. 2018 do 31. 7. 2018“ na období od „1. 1. 2018 do 30. 9. 2019“ dle předloženého materiálu

57/5119 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/903 ze dne 25. 4. 2017

57/5120 26. 2. 2019
1. schvaluje

Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2019–2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5120 26. 2. 2019
2. schvaluje

vyhodnocení aktivit Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2017–2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4577 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5121 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5121 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5121 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5121 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5122 26. 2. 2019
1. rozhodla

poskytnout věcný dar ve formě poukazu na wellness pobyt v maximální hodnotě 10.000 Kč vč. DPH pro vítěze za „Nejlepší stánek veletrhu“ na veletrhu cestovního ruchu Dovolená 2019, jehož pořadatelem je Černá louka s.r.o., IČO 26879280, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3994 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

57/5123 26. 2. 2019
1. rozhodla

přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5123 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

57 tis. Kč

a

zvyšují

investiční výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

57 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5124 26. 2. 2019
1. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ dle předloženého materiálu

Rada kraje

57/5125 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

vyhlášení 117. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečisťujících látek“

57/5125 26. 2. 2019
2. rozhodla

podat žádost o podporu v rámci výzvy dle bodu 1. usnesení pro projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle předloženého materiálu a jeho příloh

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018            

57/5126 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Střítež, IČ 00576913, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5126 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08529/2018/RRC s obcí Střítež, IČ 00576913, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5126 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2322 ze dne 5. 12. 2017

č. 26/2323 ze dne 5. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5127 26. 2. 2019
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 02995832

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 5.662.800 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/996 ze dne 13.9.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5128 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurátorská dílna“ dle přílohy č. 1 předloženého materiál

57/5128 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5128 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5129 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína, IČO 71159193, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Snížení emisní zátěže v obci“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Technickým službám, příspěvkové organizaci, Šenov u Nového Jičína, IČO 71159193, ve výši maximálně 200.000 Kč, maximálně však ve výši 54 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Snížení emisní zátěže v obci“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
3. rozhodla

uzavřít s Technickými službami, příspěvkovou organizací, Šenov u Nového Jičína, IČO 71159193, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
4. rozhodla

navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200.000 Kč

57/5129 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

57/5129 26. 2. 2019
6. bere na vědomí

žádost Sdružení nájemníků České republiky, z.s., IČO 48133281, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Dny nájemního bydlení“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
7. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení nájemníků České republiky, z.s., IČO 48133281, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Dny nájemního bydlení“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 dle předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
8. rozhodla

uzavřít se Sdružením nájemníků České republiky, z.s., IČO 48133281, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5129 26. 2. 2019
9. rozhodla

navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 50.000 Kč

57/5129 26. 2. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

50 tis. Kč

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5130 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít  s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5130 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5131 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

57/5131 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2, 4 a 6 předloženého materiálu postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

57/5131 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadateli uvedenému v příloze č. 7 předloženého materiálu

57/5131 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4.599,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

        

385,83 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

513,5 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

150,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

42,0 tis. Kč

Celkem

o

1.091,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.011,47 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.160,20 tis. Kč

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

190,00 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

649,00 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

497,00 tis. Kč

Celkem

o

3.507,67 tis. Kč

57/5131 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4597 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5132 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5132 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

57/5132 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále IČO 00095354, ve výši 100.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

57/5132 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.660,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

297,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

321,3 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

300,0 tis. Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200,0 tis. Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

270,0 tis. Kč

Celkem

o

1.388,3 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

99,9 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

72,0 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100,0 tis. Kč

Celkem

o

271,9 tis. Kč

57/5132 26. 2. 2019
5. rozhodla

snížit finanční prostředky na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ o 859,9 tis. Kč

57/5132 26. 2. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

859,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6904 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

859,9 tis. Kč

57/5132 26. 2. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4598 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5133 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5133 26. 2. 2019
2. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ o 63.200 Kč

57/5133 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

137,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

63,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

65,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

72,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

63,2 tis. Kč

Celkem

o

200,2 tis. Kč

57/5133 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5134 26. 2. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

4.000 tis. Kč

57/5134 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

581,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

432,66 tis. Kč

pol. 5031-

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

108,16 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

38,94 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,82 tis. Kč

Celkem

o

581,58 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1379 ze dne 27.6.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5135 26. 2. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

0,93 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

0,93 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

87,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

12,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

 0,21 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

20,00 tis. Kč

Celkem

o

87,21 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

21,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

21,66 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

na § 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

906,57 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

906,57 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

333,36 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

9,30 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

94,96 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

36,30 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

12,80 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

180,00 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

31,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

23,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,80 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

2,10 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,10 tis. Kč

Celkem

o

31,00 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.558,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5167 -

Nákup ostatních služeb

o

3.650,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

1.000,00 tis. Kč

pol.  5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

908,13 tis. Kč

Celkem

o

5.558,13 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

15,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5164 -

Nájemné

o

15,00 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

150,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

100,00 tis. Kč

Celkem

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

150,00 tis. Kč

57/5135 26. 2. 2019
11. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 441,96 tis. Kč z 339.782,94 tis. Kč na 340.224,90 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

57/5136 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti příjemců o uzavření dodatku ke smlouvě:

a)    obec Krásná, IČO 00577022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obec Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   obec Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

57/5136 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

57/5136 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01559/2017/RRC s obcí Krásná, IČO 00577022, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01540/2017/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01038/2017/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

57/5136 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4184 ze dne 25.9.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1005 ze dne 13.9.2018

57/5137 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

procesní stav v projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, dle předloženého materiálu

57/5137 26. 2. 2019
2. rozhodla

nahradit přílohu č. 1 usnesení rady kraje č. 47/4184 ze dne 25. 9. 2018 přílohou
č. 1
tohoto usnesení

57/5137 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti Demopanely s.r.o., IČO 04599691, usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 900.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08046/2018/EP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5137 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti RA Dynamics s.r.o., IČO 05458170, usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 1.620.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08355/2018/EP, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5137 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2018 přílohou č. 4 předloženého materiálu

57/5137 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 3. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1385 ze dne 27. 6. 2017

č. 4/169 ze dne 4. 12. 2012

č. 69/4250 ze dne 3. 12. 2010

č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

č. 2/142 ze dne 20. 12. 2012

č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/598 ze dne 14. 12. 2017

57/5138 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o jednání valného shromáždění společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5138 26. 2. 2019
2. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valném shromáždění společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA, případně náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku jako náhradníka, k hlasování per rollam dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5139 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“

57/5139 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

180 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
4. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“

57/5139 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 700.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

700 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
7. bere na vědomí

žádost subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „Food Market 2019, Chutě Ostravy“

57/5139 26. 2. 2019
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, na projekt „Food Market 2019, Chutě Ostravy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 80.000 Kč

57/5139 26. 2. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

80 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
11. bere na vědomí

žádost subjektu Tábor U Kateřiny Štramberk, z.s., IČO 02216019, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Štramberské pikanterie“

57/5139 26. 2. 2019
12. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu Tábor U Kateřiny Štramberk, z.s., IČO 02216019, na projekt „Štramberské pikanterie“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
14. bere na vědomí

žádost Pavly Walkové, IČO 44935561, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Muzikantské žně – 20. ročník“

57/5139 26. 2. 2019
15. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč Pavle Walkové, IČO 44935561, na projekt „Muzikantské žně – 20. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s Pavlou Walkovou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
16. rozhodla

snížit finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o finanční prostředky ve výši 50.000 Kč

57/5139 26. 2. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3312 -

 Hudební činnost

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

50 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
18. bere na vědomí

žádost subjektu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, IČO 68923244, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Jednotná komplexní kampaň Jeseníky napříč kraji“

57/5139 26. 2. 2019
19. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, IČO 68923244, na projekt „Jednotná komplexní kampaň Jeseníky napříč kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
21. bere na vědomí

žádost subjektu ”Žijeme naplno”, IČO 22759026, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY KOŠÁRKY – DOVYBAVENÍ ETAPA I.“

57/5139 26. 2. 2019
22. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu ”Žijeme naplno”, IČO 22759026, na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY KOŠÁRKY – DOVYBAVENÍ ETAPA I.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
23. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200.000 Kč

57/5139 26. 2. 2019
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
25. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2019“

57/5139 26. 2. 2019
26. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč subjektu Spolek Přátelé Vrbenska, IČO 26612186, na projekt „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
28. bere na vědomí

žádost subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 1.500.000 Kč na projekt „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní památky a science centra pro veřejnost a školy“

57/5139 26. 2. 2019
29. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 1.500.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní památky a science centra pro veřejnost a školy“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

57/5139 26. 2. 2019
30. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 1.500.000 Kč a o tyto prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“

57/5139 26. 2. 2019
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

1.500 tis. Kč

57/5139 26. 2. 2019
32. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2., 5. a 29. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5140 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5140 26. 2. 2019
2. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ o 1.134.240 Kč

57/5140 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.134,24 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.099,60tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

766,40 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

1.467,44 tis. Kč

Celkem

o

2.233,84 tis. Kč

57/5140 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.283.560 Kč

57/5140 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5141 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, ze dne 14. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5141 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, na realizaci projektu „Projektový manažer a podpora projektů SOPM v roce 2019“ ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu

57/5141 26. 2. 2019
3. rozhodla

uzavřít se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

57/5141 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5142 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 18. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů, podpora provozu Planetária“ ve výši 6.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 5.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 750.000 Kč, maximálně však ve výši 91,16 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 19. 2. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a odborů na Slezské univerzitě v Opavě“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 89,95 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
5. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 18. 2. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení pozice studentů na trhu práce prostřednictvím praktické výuky“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5142 26. 2. 2019
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o finanční prostředky ve výši 150.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji“ o finanční prostředky ve výši 150.000 Kč

57/5142 26. 2. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

6.600 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Celkem

o

6.750 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6352 -

Investiční transfery vysokým školám

o

  6.750 tis. Kč

57/5142 26. 2. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhů dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1356 ze dne 20. 6. 2013

57/5143 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

informaci o neplnění sjednaných závazků společností ELVAC SOLUTIONS, s.r.o., IČO 27396649, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, vyplývajících ze Smlouvy o komplexní podpoře Orientačně-informačního systému Jesenické magistrály, ev. č. 00335/2015/INF, uzavřené dne 20. 2. 2015, dle předloženého materiálu

57/5143 26. 2. 2019
2. rozhodla

odstoupit od Smlouvy o komplexní podpoře Orientačně-informačního systému Jesenické magistrály, ev. č. 00335/2015/INF, uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi Moravskoslezským krajem a ELVAC SOLUTIONS, s.r.o., IČO 27396649, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1048 ze dne 13.12.2018

57/5144 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

57/5144 26. 2. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5145 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 26. 11. 2018 o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5145 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 279.457 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

57/5145 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5146 26. 2. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 51.423 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

57/5146 26. 2. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 51.423 Kč

57/5146 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

51.423 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

o

51.423 Kč

Rada kraje

57/5147 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální centrum EIA s.r.o. ze dne 17. 1. 2019, včetně jejího doplnění ze dne 30. 1. 2019, ve věci poskytnutí dotace na projekt Mezinárodní konference EIA/SEA 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5147 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Regionální centrum EIA s.r.o., IČO 47150661, na projekt Mezinárodní konference EIA/SEA 2019 ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5148 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 28. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Včelařský veletrh „VČELA“, jarní setkání včelařů v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5148 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Včelařský veletrh „VČELA“, jarní setkání včelařů v Ostravě ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5148 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice, ze dne 21. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt 100 let včelaření v Kopřivnici aneb Festival medu a písničky slaví celý rok, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5148 26. 2. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice, IČO 62351346, na projekt 100 let včelaření v Kopřivnici aneb Festival medu a písničky slaví celý rok ve výši 190.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 1. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5149 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5149 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 10. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5149 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2724 ze dne 6. 2. 2018

57/5150 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5150 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5150 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

57/5150 26. 2. 2019
4. ukládá

krajskému úřadu

zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“

Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Termín: nejpozději do 30. 4. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5151 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5151 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.325,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.325,20 tis. Kč

57/5151 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5152 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 24. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5152 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 10. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5152 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5153 26. 2. 2019
1. rozhodla

navýšit částku peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněnou na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 o částku 3.500.000 Kč

57/5153 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5153 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů o státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

 o

3.500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

700 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.800 tis. Kč

Celkem

3.500 tis. Kč

57/5153 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4357 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5154 26. 2. 2019
1. rozhodla

navýšit částku peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněnou na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 o částku 2.319.800 Kč

57/5154 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5154 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5154 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5154 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na §  6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.   6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.319,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.319,80 tis. Kč

57/5154 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5155 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ze dne 1. 2. 2019 o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Realizace pilotního kontrolního měření emisí znečišťujících látek na spalovacích zařízeních pořízených v rámci kotlíkových dotací MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5155 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 na projekt „Realizace pilotního kontrolního měření emisí znečišťujících látek na spalovacích zařízeních pořízených v rámci kotlíkových dotací MSK“ a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5155 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na §  3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.   5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

200,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4356 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5156 26. 2. 2019
1. rozhodla

navýšit částku peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněnou na poskytování dotací v rámci dotačního programu–„Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ o částku 1.233.900 Kč

57/5156 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5156 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5156 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5156 26. 2. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.000,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na §  6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.   6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

233,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2321 -

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

309,90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2321 -

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

924,00 tis. Kč

57/5156 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2., 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4113 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5157 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5157 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5157 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5157 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.816,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

 o

50,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

 o

70,00 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

 o

450,30 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

 o

1.245,90 tis. Kč

Celkem

o

1.816,20 tis. Kč

57/5157 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5158 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 14. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5158 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2019 ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5158 26. 2. 2019
3. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Péče o chráněné druhy živočichů“ o částku 100.000 Kč

57/5158 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100,00 tis. Kč

57/5158 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

57/5159 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5159 26. 2. 2019
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve škole a školském zařízení na základě výsledků inspekční činnosti uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3703 ze dne 26.6.2018

57/5160 26. 2. 2019
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, sídlo organizace Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4936 ze dne 29. 1. 2019

57/5161 26. 2. 2019
1. jmenuje

a)    konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

Bc. Josef Bělica - člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Mgr. Kamil Trávníček - ředitel organizace Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Pavel Vykoupil - školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Terezie Krainová - pedagogický pracovník školy

b)   konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený radou kraje

členové:

Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

Mgr. Jaroslav Dvořák - ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

PaedDr. Jan Effenberger - ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Kazimierz Worek - školní inspektor České školní inspekce

Bc. Markéta Remešová - pedagogický pracovník školy

Ing. Helena Kudelová - členka školské rady

náhradník:

Květa Kubíčková - náhradník členky školské rady

v případě nepřítomnosti předsedů konkurzních komisí na jednáních konkurzních komisí vykonávají funkci předsedy konkurzní komise členové určení ředitelem krajského úřadu.

v případě, kdy se členové konkurzních komisí určení ředitelem krajského úřadu, odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdají funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníky, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

57/5162 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7

57/5162 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Turistický oddíl mládeže č. 1309 - Žlutý kvítek, IČO 26594170, ve výši 17.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky v turistickém závodě 22. 6. 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

b)   Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s., IČO 70630267, ve výši 170.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora účasti skautů z Moravskoslezského kraje na Světovém skautském Jamboree v USA v roce 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    HigBic s.r.o., IČO 29208521, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NA KOLE DĚTEM - sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO 24697486, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „REVOLUTION TRAIN – TOUR 2019 V OSTRAVĚ“; s časovou použitelností od 11. 2. 2019 do 31. 12. 2019

57/5162 26. 2. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Turistický oddíl mládeže č. 1309 - Žlutý kvítek, IČO 26594170, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s., IČO 70630267, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HigBic s.r.o., IČO 29208521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO 24697486, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

57/5162 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

§ 6113-

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

50 tis. Kč

§ 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

290 tis. Kč

Celkem

o

340 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a  mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

170 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančních podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

na § 3541

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5221-

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům
a obecně prospěšným společnostem

o

120 tis. Kč

Celkem

o

 340 tis. Kč

57/5162 26. 2. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 220.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Prevence rizikových projevů chování – krajská konference“ o 120.000 Kč

Rada kraje

57/5163 26. 2. 2019
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, na období do 6. 8. 2019 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4439 ze dne 6. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5164 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5164 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

57/5164 26. 2. 2019
3. rozhodla

snížit finanční prostředky na akci „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni“ o 2.078.400 Kč

57/5164 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.938,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

190 tis. Kč 

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

74 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

596 tis. Kč

Celkem

o

860 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.078,4 tis. Kč 

57/5164 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4642 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5165 26. 2. 2019
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji “ o 2.160.000 Kč

57/5165 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5165 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

57/5165 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

  

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

9.490,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

81,6 tis. Kč

Celkem

o

9.571,6 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.078,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

11.650,0 tis. Kč

57/5165 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

č. 41/3696 ze dne 26. 6. 2018

57/5166 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.D prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

57/5166 26. 2. 2019
2. rozhodla

a)    nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1.D ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

b)   nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5020 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5167 26. 2. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ ve výši 4.558.622 Kč

b)   rozvojový program „Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019“ ve výši 18.631.038 Kč

c)    rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2019 ve výši 18.954.940 Kč

d)   dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR v roce 2019 ve výši 176.208 Kč

e)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.417.279 Kč

dle předloženého materiálu

57/5167 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky v plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

4.558.622 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

20.350 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.220 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

3.150.328 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

 

77.996 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

38.036 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

 

5.624 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

31.820 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.232.248 Kč

Celkem

4.558.622 Kč

57/5167 26. 2. 2019
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
9. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole s účelovým určením na rozvojový program „Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019“ pro organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, ve výši 1.557.452 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

18.631.038 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.557.452 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

17.073.586 Kč

Celkem

18.631.038 Kč

57/5167 26. 2. 2019
11. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2019 pro organizace zřízené krajem:

a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 17.915.840 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 1.039.100 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2019 pro organizace zřízené krajem:

a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 17.915.840 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.039.100 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

18.954.940 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.954.940 Kč

57/5167 26. 2. 2019
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 176.208 Kč s účelovým určením na dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR v roce 2019 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

176.208 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

176.208 Kč

57/5167 26. 2. 2019
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

57/5167 26. 2. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.417.281 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

438.517 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.978.764 Kč

Celkem

2.417.281 Kč

57/5167 26. 2. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5175 -

Pohoštění

  o

5.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5164 -

Nájemné

o

5.000 Kč

57/5167 26. 2. 2019
19. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

a)    Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539, ve výši 120.000 Kč na posílení zdrojů na akci „Stavební úpravy – nová učebna“

b)   Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 60045922, ve výši ve výši 40.000 Kč na vícepráce u investiční akce „Stavební úpravy suterénu“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5168 26. 2. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2019/2020“ dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu

57/5168 26. 2. 2019
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2019/2020“ s účinnosti ke dni 27. 2. 2019 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5168 26. 2. 2019
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4643 ze dne 27. 11. 2018

57/5169 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5169 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5169 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5169 26. 2. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům
a obecně prospěšným společnostem

o

70 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

70 tis. Kč

57/5169 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/978 ze dne 11. 9. 2014

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

č. 6/571 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/851 ze dne 14. 6. 2018

č. 9/979 ze dne 13. 9. 2018

57/5170 26. 2. 2019
1. souhlasí

a)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602094, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 00601152, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

j)      s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu

k)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu

l)      s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu

m)   s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601349, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu

n)     s dodatkem č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu

o)     s dodatkem č. 21 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu

p)     s dodatkem č. 16 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu

q)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu

r)      s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu

s)     s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu

t)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu

u)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu

v)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558, uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu

w)    s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu

x)     s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, uvedeným v příloze č. 24 předloženého materiálu

y)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, uvedeným v příloze č. 25 předloženého materiálu

z)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČO 14450909, uvedeným v příloze č. 26 předloženého materiálu

aa)  s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, uvedeným v příloze č. 27 předloženého materiálu

bb)  s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601292, uvedeným v příloze č. 28 předloženého materiálu

cc)   s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, uvedeným v příloze č. 29 předloženého materiálu

dd)  s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, uvedeným v příloze č. 30 předloženého materiálu

ee)  s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566, uvedeným v příloze č. 31 předloženého materiálu

ff)    s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148, uvedeným v příloze č. 32 předloženého materiálu

gg)  s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602116, uvedeným v příloze č. 33 předloženého materiálu

hh)   s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, uvedeným v příloze č. 34 předloženého materiálu

ii)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola,
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, uvedeným v příloze č. 35 předloženého materiálu

jj)    s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, uvedeným v příloze č. 36 předloženého materiálu

kk)  s dodatkem č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedeným v příloze č. 37 předloženého materiálu

ll)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, uvedeným v příloze č. 38 předloženého materiálu

mm)      s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, uvedeným v příloze č. 39 předloženého materiálu

nn)  s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedeným v příloze č. 40 předloženého materiálu

oo)  s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 6004592, uvedeným v příloze č. 41 předloženého materiálu

pp)  s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, uvedeným v příloze č. 42 předloženého materiálu

qq)  s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, uvedeným v příloze č. 43 předloženého materiálu

rr)    s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČO 00849936, uvedeným v příloze č. 44 předloženého materiálu

ss)   s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331647, uvedeným v příloze č. 45 předloženého materiálu

tt)    s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČO 62330349, uvedeným v příloze č. 46 předloženého materiálu

uu)  s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, uvedeným v příloze č. 47 předloženého materiálu

vv)  s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, uvedeným v příloze č. 48 předloženého materiálu

ww)   s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČO 70632090, uvedeným v příloze č. 49 předloženého materiálu

xx)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČO 64120384, uvedeným v příloze č. 50 předloženého materiálu

yy)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, uvedeným v příloze č. 51 předloženého materiálu

zz)      s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, uvedeným v příloze č. 52 předloženého materiálu

aaa)   s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČO 61989231, uvedeným v příloze č. 53 předloženého materiálu

bbb)  s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193, uvedeným v příloze č. 54 předloženého materiálu

ccc)    s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, uvedeným v příloze č. 55 předloženého materiálu

ddd)  s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO 68899092, uvedeným v příloze č. 56 předloženého materiálu

eee)   s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČO 61989223, uvedeným v příloze č. 57 předloženého materiálu

fff)      s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701, uvedeným v příloze č. 58 předloženého materiálu

ggg)  s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČO 60780541, uvedeným v příloze č. 59 předloženého materiálu

hhh)  s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, uvedeným v příloze č. 60 předloženého materiálu

57/5170 26. 2. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4440 ze dne 6. 11. 2018

57/5171 26. 2. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ dle příloh č. 1 - 10 předloženého materiálu

57/5171 26. 2. 2019
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ s účinností ke dni 27. 2. 2019 dle předloženého materiálu

57/5171 26. 2. 2019
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Rada kraje

57/5172 26. 2. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „S roboty napříč předměty“ u organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

57/5172 26. 2. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „S roboty napříč předměty“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, jako předkladatelem projektu a partnery projektu uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5172 26. 2. 2019
3. souhlasí

s realizací projektu „Šíření inovativních metod výuky za pomoci robotických stavebnic v MS kraji“ u  organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

57/5172 26. 2. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Digitální kompetence na SŠ“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, jako partnerem projektu a Centrem pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., IČO 26839547, jako předkladatelem projektu

57/5172 26. 2. 2019
5. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „ICT a digitální výuka“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, jako partnerem projektu a Gymnázium Globe, s.r.o., IČO 25330365, jako předkladatelem projektu

57/5172 26. 2. 2019
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „ICT a digitální výuka“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, jako partnerem projektu a Gymnázium Globe, s.r.o., IČO 25330365, jako předkladatelem projektu

57/5172 26. 2. 2019
7. zmocňuje

Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

k podpisu příloh projektové žádosti dle podmínek výzvy v rámci OP VVV Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5173 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

57/5173 26. 2. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2019“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019

b)   Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Hlučín sportuje s Moravskoslezským krajem“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

57/5173 26. 2. 2019
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Mimořádný příspěvek na vybavení sportoviště“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

57/5173 26. 2. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5173 26. 2. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „ Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 350 tis. Kč

57/5173 26. 2. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

350 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5174 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

57/5174 26. 2. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz z rozpočtu Moravskoslezského kraje příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, o částku 434.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží

b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, o částku 106.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol

57/5174 26. 2. 2019
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky příjemcům:

a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 125.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, ve výši 79.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 94.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČO 72071397, ve výši 97.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

57/5174 26. 2. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

57/5174 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 485.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 310.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

57/5174 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

57/5174 26. 2. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5321 - 

Neinvestiční transfery obcím

o

310,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5332 - 

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

310,00 tis. Kč

57/5174 26. 2. 2019
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/491 ze dne 14. 9. 2017

č. 3/187 ze dne 16. 3. 2017

57/5175 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 19.978 Kč ze stanoveného odvodu 39.957 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

57/5175 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

57/5175 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 77.585 Kč ze stanoveného odvodu 141.250 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu‑Jitsu Gi, NoGi“

57/5175 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“

57/5175 26. 2. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 146.000 Kč ze stanoveného odvodu 189.950 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

57/5175 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

57/5175 26. 2. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 16.260 Kč ze stanoveného odvodu 66.325 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“

57/5175 26. 2. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“

57/5175 26. 2. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 8. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4750 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5176 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 a 27 předloženého materiálu

57/5176 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „VTM - výchova talentované mládeže ledního hokeje 2005, 2006, 2007, 2008“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 5. 2020

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 315.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzhůru do Tokia - mezinárodní badmintonový kemp 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 1. 7. 2019

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prosperita Open 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

m)  Český florbal, IČO 61387991, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SUPERFINÁLE FLORBALU 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

57/5176 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

m)  Český florbal, IČO 61387991, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

57/5176 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO 13643444, ve výši 3.800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

57/5176 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3. a 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

57/5176 26. 2. 2019
6. rozhodla

poskytnout věcné ocenění

a)    poukázky na nákup zboží v celkové hodnotě 71.000 Kč 21 sportovcům a klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

b)   poukázky na potravinářské výrobky v celkové hodnotě 7.500 Kč 3 nejúspěšnějším klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

c)    poukázky v celkové hodnotě 20.000 Kč 4 oceněným klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

d)   hodinky v hodnotě 5.990 Kč vítězi kategorie objev roku v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

e)    sportovní vybavení v hodnotě 25.721 Kč 17 oceněným jednotlivcům v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

57/5176 26. 2. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 4.400 tis. Kč

57/5176 26. 2. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4. 000 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 2.800 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

    2.800 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

                                     4.000 tis. Kč                                         

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

               400 tis. Kč

Celkem

o

7.200 tis. Kč

Rada kraje 

57/5177 26. 2. 2019
1. souhlasí

s návrhem Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

57/5177 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5177 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

57/5178 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5178 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06750/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5178 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, o uzavření dohody o narovnání, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5178 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03416/2016/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5178 26. 2. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5179 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.,
IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5179 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 420.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5179 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

420 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

420 tis. Kč

57/5179 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4275 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5180 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019
v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019
v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5180 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

800,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

219,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

289,80 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

60,60 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

o

102,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

128,60 tis. Kč

Celkem

o

800,00 tis. Kč

57/5180 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4274 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5181 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5181 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

56,30 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

210,00 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

64,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

70,00 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

o

29,70 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70,00 tis. Kč

Celkem

o

500,00 tis. Kč

57/5181 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

57/5182 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté dle smlouvy č. 01867/2017/SOC

57/5182 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č.  01867/2017/SOC

57/5182 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nepovolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 2.358.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č. 01867/2017/SOC

57/5182 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4123 ze dne 11. 9. 2018

č. 55/4957 ze dne 21. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5183 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2019 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

57/5183 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5183 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.790.527 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

13.583 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

9.505 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

13.523 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.196 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

          6.244 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

6.099 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.148 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

19.855 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

6.293 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

36.940 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.988 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

75.249 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

288.593 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

98.855 tis. Kč 

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

29.953 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

31.288 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

58.004 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

54.733 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.802 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.912 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

15.093 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

12.359 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

59.907 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2.926 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

9.380 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

8.665 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

34.740 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

24.989 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

4.885 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

9.630 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

24.079 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

46.908 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

140.989 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

311.128 tis. Kč 

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

4.371 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.720 tis. Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12.705 tis. Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.602 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

351 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

833 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

11.697 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

11.898 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

13.253 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

13.202 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

25.191 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

870 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.740 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

5.019 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2.067 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

845 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.104 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2.045 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

17.145 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

45.175 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.997 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

21.144 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

12.160 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

13.992 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.319 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.401 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

10.259 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.696 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

848 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

5.489 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

13.594 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

11.593 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

14.662 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

7.945 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

155 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.951 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

6.581 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

10.648 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.819 tis. Kč

Celkem

o

1.790.527 tis. Kč

57/5183 26. 2. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4278 ze dne 9. 10. 2018

č. 56/5024 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5184 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5184 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

4.600,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

77,70 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

452,50 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

55,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

o

138,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

545,40 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

132,40 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

525,00 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

800,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

250,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

309,00 tis. Kč

Celkem

o

3.685,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

675,00 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

240,00 tis. Kč

Celkem

o

915,00 tis. Kč

57/5184 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4797 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

57/5185 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5185 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČO 72076674, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5185 26. 2. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s poskytovatelem FOKUS – Opava, z. s., IČO 26990881, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5185 26. 2. 2019
4. rozhodla

pověřit poskytovatele FOKUS – Opava, z.s., IČO 26990881, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, u služby sociální rehabilitace, ID 4007706, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5185 26. 2. 2019
5. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 30 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

57/5185 26. 2. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5186 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, na projekt „Výrobna svící a mýdel“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, ve výši 310.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 272.800 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 37.200 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Výrobna svící a mýdel“, vzniklých a uhrazených v období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 350.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 280.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, na projekt „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, na  projekt „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, ve výši 250.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci Charita Opava, IČO 43964591, na projekt „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Charita Opava, IČO 43964591, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
11. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, na projekt „Když práce pomáhá“, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Když práce pomáhá“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č15 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
13. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. a návrhy dle bodů 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

57/5186 26. 2. 2019
16. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu AC AERO s.r.o., IČO 28586409, na projekt „Obnova strojního vybavení v sociálním podniku AC AERO s.r.o.“, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
17. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu AC AERO s.r.o., IČO 28586409, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Obnova strojního vybavení v sociálním podniku AC AERO s.r.o.“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
18. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, na projekt „Modernizace IT technologií“, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
19. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Modernizace IT technologií“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
20. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu GERLICH ODRY s.r.o., IČO 25839209, na projekt „Rozšíření výroby ve firmě Gerlich Odry s.r.o.“, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
21. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu GERLICH ODRY s.r.o., IČO 25839209, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rozšíření výroby ve firmě Gerlich Odry s.r.o.“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
22. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku TRIANON, z.s., IČO 26621908, na projekt „Navýšení absorpční kapacity chráněných provozů spolku TRIANON“, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
23. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku TRIANON, z.s., IČO 26621908, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Navýšení absorpční kapacity chráněných provozů spolku TRIANON“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
24. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Kubík Fitness, z.s., IČO 22684735, na projekt „Pro zdraví“, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
25. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Kubík Fitness, z.s., IČO 22684735, ve výši 140.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pro zdraví“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
26. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu 1. Jinačí s.r.o., IČO 07219733, na projekt „Nové příležitosti v 1. Jinačí s.r.o.“, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
27. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu 1. Jinačí s.r.o., IČO 07219733, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Nové pracovní příležitosti v 1. Jinačí s.r.o.“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
28. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu BOTUMY s.r.o., IČO 06279333, na projekt „Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY“, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
29. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu BOTUMY s.r.o., IČO 06279333, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
30. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční účelové dotace subjektu CLEAR SERVIS, o.p.s., IČO 28585241, na projekt „Pořízení nové technologie“, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
31. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu CLEAR SERVIS, o.p.s., IČO 28585241, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení nové technologie“, vzniklých a uhrazených v období od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

57/5186 26. 2. 2019
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.750,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

337,20 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

100,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300,00 tis. Kč

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

70,00 tis. Kč

Celkem

o

807,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

772,80 tis. Kč

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200,00 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

540,00 tis. Kč

pol. 6323

Investiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

430,00 tis. Kč

Celkem

o

1.942,80 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3089 ze dne 27. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5187 26. 2. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 25.436,25 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

57/5187 26. 2. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 25.436,25 Kč, organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007717

57/5187 26. 2. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

25.437 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

25.437 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4276 ze dne 9.10.2018

č. 56/5024 ze dne 12.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5188 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5188 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

4.391,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

100,00 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

474,90 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,00 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

893,90 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.227,10 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5221-

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

300,00 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

pol. 5221-

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

190,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

170,60 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům transfery spolkům

o

180,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

o

199,90 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

55,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

4.391,40 tis. Kč

57/5188 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4273 ze dne 9.10.2018

č. 56/5024 ze dne 12.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

57/5189 26. 2. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

57/5189 26. 2. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

115,10 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.072,40 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

288,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.024,50 tis. Kč

Celkem

o

3.500,00 tis. Kč

57/5189 26. 2. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

57/5190 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

dvě žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

57/5190 26. 2. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 190.000 Kč

57/5190 26. 2. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "11. setkání opuštěných a postižených dětí Moravskoslezského kraje“, vzniklých a uhrazených v období od 4. 2. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

57/5190 26. 2. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 90.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „6. ročník přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a opuštěných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 3. 2. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

57/5190 26. 2. 2019
5. bere na vědomí

žádost Ivana Sekaniny, IČO 88522407, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Křížovkářská liga seniorů MSK“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

57/5190 26. 2. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Ivanu Sekaninovi, IČO 88522407, na realizaci projektu „Křížovkářská liga seniorů MSK“ ve výši 200.000 Kč, z toho část dotace ve výši 140.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vzniklých v období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a část dotace ve výši 60.000 Kč stanovenou jako paušální částku pokrývající náklady na koordinaci projektu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

57/5190 26. 2. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

190 tis. Kč

Celkem

o

390 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

190 tis. Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

200 tis. Kč

Celkem

o

390 tis. Kč

Rada kraje

57/5191 26. 2. 2019
1. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, číslo výzvy 11/2018, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita, podporované aktivity 5.2.A - Podpora alternativních způsobů dopravy

57/5191 26. 2. 2019
2. pověřuje

hejtmana kraje

k podpisu předkládané žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Rada kraje

57/5192 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

57/5192 26. 2. 2019
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

57/5192 26. 2. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 3. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

57/5193 26. 2. 2019
1. bere na vědomí

a.    rezignaci pana Miroslava Nováka, na funkci člena 

aa. komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje

ab. komise organizační

ke dni 16. 1. 2019

b.    rezignaci Ing. Kateřiny Chybidziurové, členky zastupitelstva kraje, na funkci členky komise legislativní rady kraje ke dni 13. 3. 2019

57/5193 26. 2. 2019
2. jmenuje

ode dne 26. 2. 2019

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a.    Ing. Michala Brunclíka, člena zastupitelstva kraje, členem komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje

b.    Ing. Kateřinu Chybidziurovou, členku zastupitelstva kraje, členkou komise organizační rady kraje

57/5193 26. 2. 2019
3. jmenuje

ode dne 14. 3. 2019

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Michala Brunclíka, člena zastupitelstva kraje, členem komise legislativní rady kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.