Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 3. 2019

Rada kraje

59/5247 26. 3. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 26. 3. 2019

Rada kraje

59/5248 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 58. schůze rady kraje, konané dne 11. 3. 2019

59/5248 26. 3. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 59. schůze rady kraje, konané dne 26. 3. 2019:

-        Jarmilu Uvírovou

-        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

k usnesení rady kraje

č. 55/4858 ze dne 29. 1. 2019

č. 58/5222 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1255 ze dne 13. 3. 2019

59/5249 26. 3. 2019
1. rozhodla

o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 3.000.000 Kč, s tím, že

a.    základní kapitál obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se zvyšuje o 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých)

b.    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

c.    na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů (slovy: třicet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií

d.    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

e.    akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

f.     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně

g.    emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

h.    upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na běžný účet Sanatoria Jablunkov, a.s., vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 000000-5522XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

59/5249 26. 3. 2019
2. ukládá

představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s.

podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s.

Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 19/1594 ze dne 29. 8. 2017

59/5250 26. 3. 2019
1. schvaluje

zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, k pozemku parc. č. 2060/1, ostatní plocha v k. ú. a obci Jablunkov, ve vlastnictví obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, v souladu se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8000998/VB2, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

59/5251 26. 3. 2019
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

59/5252 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

rezignaci člena správní rady ********** společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, doručenou do sídla společnosti 5. 3. 2019

59/5252 26. 3. 2019
2. volí

s účinností od 5. 4. 2019 včetně********** do funkce člena správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2937 ze dne 12. 3. 2018

59/5253 26. 3. 2019
1. souhlasí

se změnou užívání Parkoviště P3 umístěného na pozemcích parc. č. 822/37, 822/38, 822/39, 822/40, 853/9 a 1496 vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, z dočasného na trvalé, dle předloženého materiálu

Rada kraje

59/5254 26. 3. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

59/5254 26. 3. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

59/5254 26. 3. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

59/5254 26. 3. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

59/5255 26. 3. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

59/5255 26. 3. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

59/5255 26. 3. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

59/5255 26. 3. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

59/5256 26. 3. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Příměstské tábory KÚ MSK pro rok 2019“

59/5256 26. 3. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. BVÚ – Centrum pro volný čas z. s.

se sídlem: Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 44938519

za cenu nejvýše přípustnou 219.100 Kč bez DPH

Rada kraje

59/5257 26. 3. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění sportovního vybavení – Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019"

59/5257 26. 3. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Teamline s.r.o.

se sídlem: Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03262910

za cenu nejvýše přípustnou 566 209,92 Kč bez DPH

Rada kraje

59/5258 26. 3. 2019
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění recertifikace systému řízení kvality, dozorového auditu systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) a validace (schválení) environmentálního prohlášení a certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), dodavateli:

CERT-ACO, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno

IČO: 25606310

za cenu nejvýše přípustnou 348 480 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

59/5259 26. 3. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Územně-technická studie elektrizace trati Štramberk - Veřovice"

59/5259 26. 3. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili společnou nabídku pod pořadovým číslem:

3. PRO CEDOP s.r.o.

se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno

IČO: 27174069

a

Centrum pro efektivní dopravu, z.s.

se sídlem: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha

IČO: 22831860

za cenu nejvýše přípustnou 286 000 Kč bez DPH

Rada kraje

59/5260 26. 3. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce a modernizace bytů v Krnově a v Kopřivnici pro účely zřízení sociální služby - chráněné bydlení II"

59/5260 26. 3. 2019
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce a modernizace bytů v Krnově a v Kopřivnici pro účely zřízení sociální služby - chráněné bydlení II", a to v části č. 1 – „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení v Krnově“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5000 ze dne 12. 2. 2019

59/5261 26. 3. 2019
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 348,07 tis. Kč

59/5261 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

348,07 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

348,07 tis. Kč

59/5261 26. 3. 2019
3. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD "Novostavba tělocvičny - demolice a výstavba spojovacího krčku"“

59/5261 26. 3. 2019
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

BMCH s.r.o.
se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 48394190

za cenu nejvýše přípustnou, tj. 330.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5262 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Spolku Počteníčko ze dne 31. 1. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5262 26. 3. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, IČO 01324144, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

59/5262 26. 3. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Spolkem Počteníčko, IČO 01324144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5262 26. 3. 2019
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“

59/5262 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200                tis. Kč

59/5262 26. 3. 2019
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

59/5263 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019

59/5263 26. 3. 2019
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

59/5263 26. 3. 2019
3. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

59/5264 26. 3. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

59/5265 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 2 - 7 předloženého materiálu

59/5265 26. 3. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

59/5265 26. 3. 2019
3. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 3.800 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 4.020 tis. Kč

c)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 242 tis. Kč

59/5265 26. 3. 2019
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

a)    příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 220.000 Kč

b)   úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 3.800.000 Kč

c)    úspory v rámci akce „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 242 tis. Kč

59/5265 26. 3. 2019
5. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu „Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích)“ ve výši 242 tis. Kč

59/5265 26. 3. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223  -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

114,6 tis. Kč

pol. 2229  -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

105,4 tis. Kč

Celkem

220,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

220 tis. Kč

Celkem

220 tis. Kč

59/5265 26. 3. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5139  -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

242 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6125  -

Výpočetní technika

o

242 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5266 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Svaz českých divadelních ochotníků, z. s., IČO 47610654, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 102.000 Kč na realizaci projektu „Celoroční systematické vzdělávání amatérských divadelníků III část rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5266 26. 3. 2019
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Svaz českých divadelních ochotníků, z. s., IČO 47610654, na realizaci projektu „Celoroční systematické vzdělávání amatérských divadelníků III část rok 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

59/5266 26. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádost organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00418013, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 99.000 Kč na realizaci projektu „Hlučínská lilie“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5266 26. 3. 2019
4. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00418013, na realizaci projektu „Hlučínská lilie“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

59/5266 26. 3. 2019
5. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 3 – 8 předloženého materiálu

 

59/5266 26. 3. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 10 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11 – 16 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

59/5266 26. 3. 2019
7. rozhodla

navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
490.000 Kč

59/5266 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje,

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  150 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  340 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 410 tis. Kč

Celkem

o

 900 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

350 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

150 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

60 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

190 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

150 tis. Kč

Celkem

o

 900 tis. Kč

Rada kraje

59/5267 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

Plán strojních a stavebních investic Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na roky 2019 a 2020 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5267 26. 3. 2019
2. souhlasí

a)    s nákupem 1 ks osobního automobilu s plně hybridním pohonem pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, IČO 00095711

b)   s předložením žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení 1 ks osobního automobilu s plně hybridním pohonem

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

č. 45/3911 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/967 ze dne 13.9.2018

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

59/5268 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko /Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

59/5268 26. 3. 2019
2. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

59/5268 26. 3. 2019
3. rozhodla

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

59/5268 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

1.725,1 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje          

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.725,1 tis. Kč

Rada kraje

59/5269 26. 3. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

59/5269 26. 3. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

59/5269 26. 3. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

59/5269 26. 3. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

59/5270 26. 3. 2019
1. souhlasí

s přípravou činností strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

59/5270 26. 3. 2019
2. souhlasí

s tvorbou koncepce železniční infrastruktury jako strategického dokumentu Moravskoslezského kraje, která bude integrální součástí Strategie dopravy Moravskoslezského kraje a bude mimo jiné výsledkem činností související s přípravou strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí

59/5270 26. 3. 2019
3. souhlasí

s přípravou realizace projektu „Beskydský železniční okruh“ dle předloženého materiálu, který bude součástí přípravy koncepce železniční infrastruktury Moravskoslezského kraje

59/5270 26. 3. 2019
4. souhlasí

s přípravou realizace projektu „Tramvajové spojení Karviná, Havířov, Ostrava“ dle předloženého materiálu, který bude součástí přípravy strategického rozvoje železniční infrastruktury regionálních tratí

59/5270 26. 3. 2019
5. zmocňuje

Ing. Vladimíra Návrata, člena zastupitelstva kraje

k výkonu činnosti „Zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5270 26. 3. 2019
6. ukládá

zmocněnci Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, Ing. Vladimírovi Návratovi koordinaci všech činností souvisejících s tvorbou koncepce železniční infrastruktury

59/5270 26. 3. 2019
7. ukládá

zmocněnci Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, Ing. Vladimírovi Návratovi podávat radě kraje pravidelně zprávu o své činnosti

59/5270 26. 3. 2019
8. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat „Koncepci železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ za cenu nejvýše přípustnou 3.346.400 Kč bez DPH/rok, tj. 4.049.144 Kč včetně DPH/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít dodatek č. 3 k této rámcové smlouvě

59/5270 26. 3. 2019
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 702.200 Kč

59/5270 26. 3. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

702,2 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.347,0 tis. Kč

Celkem

o

4.049,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

4.049,2 tis. Kč

 

Rada kraje

59/5271 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

záměr vzniku Centra energetických a environmentálních technologií dle předloženého materiálu

59/5271 26. 3. 2019
2. zmocňuje

hejtmana kraje

k podpisu vyjádření podpory projektu „Centra energetických a environmentálních technologií“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Rada kraje

59/5272 26. 3. 2019
1. rozhodla

vyhlásit poptávkové řízení na refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od Evropské investiční banky v maximální výši 1.009.700.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/752 ze dne 28.3.2017

59/5273 26. 3. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to:

část pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako díl c+d, o výměře 158 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

část pozemku parc. č. 1407 ostatní plocha, označenou jako díl b, o výměře 49 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Město Albrechtice

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

59/5274 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

4,87 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

5,77 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

2,57 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

23,50 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

50,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1.000,00 tis. Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

67,17 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

60,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

2,50 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,84 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,49 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 2221 -

Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů

o

6,94 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

23,88 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

75,28 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

54,72 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

328,43 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

15.574,84 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

96,94 tis. Kč

Celkem

o

17.382,74 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

17.382,74 tis. Kč

59/5274 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

490,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

490,00 tis. Kč

59/5274 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3635 -

Územní plánování

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3635 -

Územní plánování

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

60,00 tis. Kč

59/5274 26. 3. 2019
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 30. března 2019

59/5274 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

15,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6115 -

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

9,30 tis. Kč

pol. 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

2,36 tis. Kč

pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

0,84 tis. Kč

pol. 5156 -

Pohonné hmoty a maziva

o

1,50 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

0,50 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

0,50 tis. Kč

Celkem

o

15,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4246 ze dne 9.10.2018

59/5275 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí tvořících areál Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, včetně všech součástí a příslušenství, zejména stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ a dále movitých věcí dodaných v rámci akce „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, mezi krajem, jako půjčitelem, a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4402 ze dne 6. 11. 2018

59/5276 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 08542/2018/KŘ ze dne 7. 1. 2019 na realizaci stavby „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost DIK stavby s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 25914057, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

59/5277 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.260 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

38 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

2 tis. Kč

Celkem

o

1.300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3.900 tis. Kč

Rada kraje

59/5278 26. 3. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava-Vítkovice 47/1“ na pozemcích parc. č. 348/10 a parc. č. 348/31, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

59/5278 26. 3. 2019
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 348/10 a parc. č. 348/31, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Ostrava, IČO 00602141, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebných pozemků podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Ostrava-Vítkovice 47/1“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

59/5278 26. 3. 2019
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1331/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/21 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1336/6 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1339/39 orná půda,

pozemek parc. č. 1340/94 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/95 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/97 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1356/26 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1366/14 orná půda,

pozemek parc. č. 1366/15 orná půda,

pozemek parc. č. 1429/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1441/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1505/1 ostatní plocha,

pozemek vše v k. ú. a obci Mošnov

a

pozemek parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1127/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/25 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/28 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

dle předloženého materiálu

59/5278 26. 3. 2019
4. rozhodla

a)    zřídit věcná břemena – služebnosti k částem pozemků specifikovaným v bodě 3. tohoto usnesení, ve prospěch společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na služebných pozemcích stavební objekty realizované v rámci stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním, udržováním a odstraněním stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Železniční cargo Ostrava Mošnov – II. etapa stavby“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcným břemenům stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcným břemenům bude geometrický plán (plány) s vyznačeným rozsahem věcných břemen, včetně případné šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

59/5279 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

934,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

934,57 tis. Kč

59/5279 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121-

Budovy, haly a stavby

o

1.214,15 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.214,15 tis. Kč

59/5279 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169-

Nákup ostatních služeb

o

297,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5169-

Nákup ostatních služeb

o

67,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121-

Budovy, haly a stavby

o

230,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3550 ze dne 12. 6. 2018

59/5280 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 06960/2018/IM ze dne 25. 7. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3651 ze dne 26.6.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1090 ze dne 13.12.2018

59/5281 26. 3. 2019
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 41/3651 ze dne 26. 6. 2018

59/5281 26. 3. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Fulnek

Rada kraje

59/5282 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha-Stodůlky, 158 00 Praha, IČO 26178541, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5282 26. 3. 2019
2. rozhodla

a)  o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 647/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 647/9 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 307 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

část pozemku parc. č. 647/8 ostatní plocha, označenou jako díl „c“ o výměře 94 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí

b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

59/5282 26. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádosti společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Svinov, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Moravská Ostrava, vše obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

59/5282 26. 3. 2019
4. rozhodla

a)  o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemky parc. č. 3075/55, ostatní plocha, parc. č. 3075/56 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

pozemky parc. č. 491/81, ostatní plocha, parc. č. 491/82, ostatní plocha, parc. č. 491/83, ostatní plocha, parc. č. 491/84 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

pozemky parc. č. 751/25, ostatní plocha, parc. č. 751/26, ostatní plocha, parc. č. 751/29, ostatní plocha, parc. č. 751/30, ostatní plocha, parc. č. 751/32, ostatní plocha, parc. č. 751/33, ostatní plocha, parc. č. 751/34 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

pozemky parc. č. 3589/30, parc. č. 3594/37, ostatní plocha, parc. č. 3594/38, ostatní plocha, parc. č. 3594/39, ostatní plocha, parc. č. 3594/40, ostatní plocha, parc. č. 3594/41, ostatní plocha, parc. č. 3594/45, ostatní plocha, parc. č. 3594/46 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5000 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5283 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5283 26. 3. 2019
2. rozhodla

navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 889 tis. Kč

59/5283 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

889 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

889 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

59/5284 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521-

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

157,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

      

    157,3 tis. Kč

59/5284 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357-

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

89,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

           89,7 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4293 ze dne 23.10.2018

59/5285 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08362/2018/IM ze dne 22. 11. 2018 na realizaci stavby „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, se zhotovitelem, kterým je ZK Design a.s., se sídlem Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom, IČO 25864068, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5285 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska  integrovaného záchranného systému

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

13.646 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

9.960 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

16 tis. Kč

Celkem

o

9.976 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.670 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5286 26. 3. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.216.584,82 Kč na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

59/5286 26. 3. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 1.216.584,82 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001702

59/5286 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.216,59 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.216,59 tis. Kč

59/5286 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

60.956 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

60.956 tis. Kč

59/5286 26. 3. 2019
5. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o finanční příspěvek na konání odborných seminářů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5286 26. 3. 2019
6. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 40 tis. Kč

59/5286 26. 3. 2019
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 40 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci odborných seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

59/5286 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

40 tis. Kč

Rada kraje

59/5287 26. 3. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Likvidace nebezpečného odpadu“, kde centrálním zadavatelem bude Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

59/5287 26. 3. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

59/5287 26. 3. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Likvidace nebezpečného odpadu“ ještě před vyhlášením veřejné zakázky

Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019

59/5288 26. 3. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

59/5288 26. 3. 2019
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

59/5288 26. 3. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 35.000 tis. Kč s účelovým určením na pořízení sanitních vozidel v rámci akce „Obnova vozového parku“, s časovou použitelností od 26. 3. 2019 do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/989 ze dne 13.9.2018

59/5289 26. 3. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 15.656.798,76 Kč na financování projektu „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_007/0010625 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-35/2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

59/5289 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.262,73 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5011 - 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

75,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

750,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

206,25 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

74,25 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,50 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.073,73 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

60,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

Celkem

o

6.262,73 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

59/5290 26. 3. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23 10. 2018 u úspory v rámci akce „ Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 38.720 Kč

59/5290 26. 3. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o 38.720 Kč

59/5290 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

38,72 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

38,72 tis. Kč

59/5290 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

23,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5152 -

Teplo

o

20,4 tis. Kč

pol. 5154 -

Elektrická energie

o

3,1 tis. Kč

Celkem

o

23,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3772 ze dne 17. 7. 2018

č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5291 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

na § 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.643,71 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4229

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

160,00 tis. Kč

pol. 5169

Nákup ostatních služeb 

o

86,51 tis. Kč

Celkem

o

246,51 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4229

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

pol. 5021

Ostatní osobní výdaje

o

160,00 tis. Kč

Pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

360,00 tis. Kč

pol. 5222

Neinvestiční transfery spolkům

o

112,45 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.257,77 tis. Kč

Celkem

o

1.890,22 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.449,16 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.449,16 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.612,00 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.696,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.353,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5164 -

Nájemné

o

2,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

215,98 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

2,72 tis. Kč

Celkem

o

7.881,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

1.612,00 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

3.696,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.353,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

59,00 tis. Kč

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

105,00 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

41,00 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

15,00 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,70 tis. Kč

Celkem

o

7.881,70 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

192,28 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5164 -

Nájemné

o

11,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb 

 o

44,22 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

54,10 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

18,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4,30 tis. Kč

Celkem

o

323,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

244,50 tis. Kč

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

11,80 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

47,50 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

17,10 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,90 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2,10 tis. Kč

Celkem

o

323,90 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10,00 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

193,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

193,60 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
7. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 227,80 tis. Kč z 341.054,20 tis. Kč na 341.282,00 tis. Kč

59/5291 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 o

250,00 tis. Kč

Rada kraje

59/5292 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Města Hořice, IČO 00271560, o zapůjčení 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě u příležitosti výstavy pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5292 26. 3. 2019
2. rozhodla

uzavřít s Městem Hořice, IČO 00271560, smlouvu o výpůjčce 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě na výstavu pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5293 26. 3. 2019
1. rozhodla

vypovědět Smlouvu o podnájmu prostor a poskytování služeb, ev. č. 02780/2015/RRC, uzavřenou dne 27. 10. 2015 mezi krajem a společností Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25399471, dle předloženého materiálu

59/5293 26. 3. 2019
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o nájmu a spolupráci při přípravě a realizaci výstavy se subjektem Dolní oblast Vítkovice, z.s., IČO 75125285, se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, za účelem vytvoření a uspořádání expozice historických motocyklů, v celkové výši 1.185.000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5294 26. 3. 2019
1. rozhodla

přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 60.000 Kč od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, s využitím na kulturně společenských akcích Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1364 ze dne 27. 6. 2017

59/5295 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na realizaci specializovaného výcviku USAR II a WASAR II v rámci projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“ se subjektem SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, se sídlem Moravice 136, 747 84 Melč, IČ 66144591, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2987 ze dne 12. 3. 2018

č. 51/4582 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/753 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1128 ze dne 13. 12. 2018

59/5296 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o partnerské spolupráci na realizaci projektu „Clean AIR and Climate Adaptation on Ostrava and other cities“ realizovaného v rámci programu Urban Innovative Actions financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, s těmito partnery:

a)    Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

b)   Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO 47813059

c)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO 61989100

d)   Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592

e)    Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín, IČO 68149468

f)     SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec IČO 06781128

dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5297 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku IdeaHUB z.s. ze dne 14. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5297 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu IdeaHUB z.s., IČO 05358078, na realizaci projektu „Vybavení pracoviště laserového řezání“ ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 2. do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5297 26. 3. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200 tis. Kč

59/5297 26. 3. 2019
4. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3477 ze dne 29. 5. 2018

č. 51/4610 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

59/5298 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5298 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, ve výši 168.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019“ a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5299 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Zvláštní vlaky SŽS 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, na projekt „Zvláštní vlaky SŽS 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 13. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200.000 Kč

59/5299 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

59/5299 26. 3. 2019
5. bere na vědomí

žádost subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Beskydské hřebenovky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 20.000 Kč subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, na projekt „Beskydské hřebenovky“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

20 tis. Kč

59/5299 26. 3. 2019
8. bere na vědomí

žádost subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Festival Cyklocestování 2019“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
9. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 30.000 Kč subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, na projekt „Festival Cyklocestování 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

59/5299 26. 3. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

59/5300 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o aktuálních a plánovaných činnostech sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531

59/5300 26. 3. 2019
2. souhlasí

s návrhem trasy Cyrilometodějské stezky vedoucí přes Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5301 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“

59/5301 26. 3. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 700.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“

59/5301 26. 3. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

59/5301 26. 3. 2019
6. bere na vědomí

žádost subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“

59/5301 26. 3. 2019
7. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč, subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

59/5301 26. 3. 2019
9. bere na vědomí

žádost subjektu Prajzská Ambasáda, z.s., IČO 22906193, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Den Bot“

59/5301 26. 3. 2019
10. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 50.000 Kč subjektu Prajzská Ambasáda, z.s., IČO 22906193, na projekt „Den Bot“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

59/5301 26. 3. 2019
12. bere na vědomí

žádost subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., IČO 03507190, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“

59/5301 26. 3. 2019
13. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 80.000 Kč subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., IČO 03507190, na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
14. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 80.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 80.000 Kč

59/5301 26. 3. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

80 tis. Kč

59/5301 26. 3. 2019
16. bere na vědomí

žádost subjektu SKI Bílá – Služby s.r.o., IČO 26874440, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Modernizace Singltrailu (Zelená trať) v areálu SKI Bílá v Bílé – Etapa I. a Etapa II.“

59/5301 26. 3. 2019
17. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu SKI Bílá – Služby s.r.o., IČO 26874440, na projekt „Modernizace Singltrailu (Zelená trať) v areálu SKI Bílá v Bílé – Etapa I. a Etapa II.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
18. bere na vědomí

žádost subjektu Triatlon Team Opava z.s., IČO 22831843, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Jesenický sportovní víkend – předjaří na Pradědu“

59/5301 26. 3. 2019
19. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 20.000 Kč subjektu Triatlon Team Opava z.s., IČO 22831843, na projekt „Jesenický sportovní víkend – předjaří na Pradědu“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

59/5301 26. 3. 2019
20. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 20.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 20.000 Kč

59/5301 26. 3. 2019
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

20 tis. Kč

59/5301 26. 3. 2019
22. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4920 ze dne 29. 1. 2019

č. 29/2555 ze dne 9. 1. 2018

59/5302 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000208, ze dne 30. 6. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002525 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 5. 3. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

59/5302 26. 3. 2019
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D03G000174, ze dne 9. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 26. 2. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

59/5303 26. 3. 2019
1. schvaluje

podmínky programu „Finanční nástroj JESSICA II“ dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

59/5303 26. 3. 2019
2. rozhodla

vyhlásit program „Finanční nástroj JESSICA II“ s účinností ke dni 27. 3. 2019 dle předloženého materiálu s termínem pro podávání žádostí od 29. 4. 2019

59/5303 26. 3. 2019
3. schvaluje

postup pro vyhodnocování bonity klientů (obcí) v Programu Jessica II dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

59/5303 26. 3. 2019
4. rozhodla

jmenovat členem pracovní skupiny pro finanční nástroj JESSICA II zřízené usnesením rady kraje č. 6/387 ze dne 24. 1 2017 Ing. Tomáše Kolárika, ředitele společnosti Moravskoslezské investice a development a.s.

Rada kraje

59/5304 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o přípravě nového Programu dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5304 26. 3. 2019
2. podporuje

realizaci Programu dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu

Rada kraje

59/5305 26. 3. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ v rozsahu a s časovým použitím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 40/3605 ze dne 12. 6. 2018

č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

59/5306 26. 3. 2019
1. rozhodla

poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5307 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 23. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5307 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČO 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2019 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

59/5307 26. 3. 2019
3. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Péče o chráněné druhy živočichů“ o částku 200.000 Kč

59/5307 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

59/5308 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

petici občanů nazvanou „Nechceme dýchat uhelný prach“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5308 26. 3. 2019
2. schvaluje

odpověď na petici občanů nazvanou „Nechceme dýchat uhelný prach“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5309 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 25. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2019 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 8. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 4. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Chovatelská přehlídka jelení oblasti Jeseníky východ a dančí oblasti Osoblažsko, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na projekt Chovatelská přehlídka jelení oblasti Jeseníky východ a dančí oblasti Osoblažsko v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, ze dne 16. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Celoroční činnost rybářských kroužků dětí, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, IČO 15502791, na projekt Celoroční činnost rybářských kroužků dětí v maximální výši 40.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
7. bere na vědomí

žádost právnické osoby BUVI Promotion s. r. o. ze dne 27. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt XV. FESTIVAL DŘEVA 2019, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

59/5309 26. 3. 2019
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě BUVI Promotion s. r. o., IČO 26812576, na projekt XV. FESTIVAL DŘEVA 2019 v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5310 26. 3. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5310 26. 3. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

59/5310 26. 3. 2019
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.000 tis. Kč

59/5310 26. 3. 2019
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci rozpočtu „DP - Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ ve výši 2.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

59/5311 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

59/5311 26. 3. 2019
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5017 ze dne 12. 2. 2019

59/5312 26. 3. 2019
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

PaedDr. Ilja Maloušková, ředitelka organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Daniel Jakubek – školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Ivan Maršálek – pedagogický pracovník školy

Mgr. Zdeňka Kratochvílová – členka školské rady

v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4396 ze dne 6. 11. 2018

59/5313 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Kupní smlouvě č. 08270/2018/KŘ se společností Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26843935, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5314 26. 3. 2019
1. souhlasí

s uvedením investičního záměru organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Rada kraje

59/5315 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

vzdání se vedoucího pracovního místa Mgr. Petra Melichara, ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357,
dnem 31. 7. 2019

59/5315 26. 3. 2019
2. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5316 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatele UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5316 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, ve výši 78 tis. Kč na úhradu nákladů projektu „Zásady moderní přípravy jídel“ s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019

59/5316 26. 3. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s., IČO 44941293, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

59/5316 26. 3. 2019
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti“ o částku 78 tis. Kč

59/5316 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

 

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

78 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4952 ze dne 29. 1. 2019

č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

59/5317 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 05061/2018/ŠMS se společností INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., se sídlem Úvoz 1143, 685 01 Bučovice, IČO 03442322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že k podpisu dohody zhotovitelem dojde nejpozději do 10. 4. 2019

Rada kraje

59/5318 26. 3. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „Girls with boys programming Europe“ u organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

59/5318 26. 3. 2019
2. souhlasí

s realizací projektu „Škola života“ u organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5319 26. 3. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 v Moravskoslezském kraji“ ve výši 3.333.000 Kč, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, dle předloženého materiálu

59/5319 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ve výši 1.878.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5319 26. 3. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, o částku 1.878.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5319 26. 3. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 552.000 Kč

b)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 215.000 Kč

c)    Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
IČO 75089157, ve výši 138.000 Kč

d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 162.000 Kč

e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, ve výši 193.000 Kč

59/5319 26. 3. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

3.333,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 - 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.073,00 tis. Kč

pol. 5339 - 

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.260,00 tis. Kč

Celkem

3.333,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5020 ze dne 12. 2. 2019

č. 45/4031 ze dne 28. 8. 2018

č. 54/4850 ze dne 8. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5320 26. 3. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)           rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů na období leden – srpen 2019“ ve výši 266.416 Kč

b)           rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 768.036 Kč

c)            dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2019 ve výši 178.200 Kč

d)           individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.130.564 Kč

e)           individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 2.107.529,05 Kč

f)            Individuální projekt operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 117.605,41 Kč

g)           dotační program na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 ve výši 300.000 Kč

dle předloženého materiálu

59/5320 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci organizaci Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, IČO 70995427, s účelovým určením na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019“, ve výši 266.416 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

266.416 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

266.416 Kč

59/5320 26. 3. 2019
4. rozhodla

poskytnout a přidělit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 13.919 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 13.919 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

768.036 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

20.470 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

24.154 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

149.112 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

507.337 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.919 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

30.705 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

22.339 Kč

Celkem

768.036 Kč

59/5320 26. 3. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

59/5320 26. 3. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

178.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

178.200 Kč

59/5320 26. 3. 2019
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

59/5320 26. 3. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.130.567 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.130.567 Kč

59/5320 26. 3. 2019
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
14. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

59/5320 26. 3. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

476.621 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.630.910 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

476.621 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.068.777 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

562.133 Kč

Celkem

1.630.910 Kč

59/5320 26. 3. 2019
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika  „Příprava na další vzdělávání žáků s mentálním postižením“ (reg. č. NFP3040010C854)  organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, o částku 19.665,36 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
17. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika „Příprava na další vzdělávání žáků s mentálním postižením“ (reg. č. NFP3040010C854) organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, ve výši 97.940,05 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

59/5320 26. 3. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.666 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

97.941 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

19.666 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

97.941 Kč

59/5320 26. 3. 2019
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

300.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

15.000 Kč

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

6.860 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

22.740 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

3.000 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

84.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

65.400 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

93.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

10.000 Kč

Celkem

300.000 Kč

59/5320 26. 3. 2019
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 52.000 Kč s účelovým určením na malování prostor krajského úřadu v rozsahu dle tohoto materiálu a prodloužení časové použitelnosti do 30. 6. 2019

59/5320 26. 3. 2019
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

52.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

52.000 Kč

59/5320 26. 3. 2019
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

592.297 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

193.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5492 -

Dary obyvatelstvu

o

250.000 Kč

Celkem

1.035.297 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

592.297 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

193.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

250.000 Kč

Celkem

1.035.297 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5321 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 10

59/5321 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast ve 2. lize Fortuna národní liga“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z. s., IČO 14613824, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky 2019 - žactvo“; s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019

c)    Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora celoroční činnosti družstev a jednotlivců oddílu zápasu T. J. Sokol Moravská Ostrava II“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

59/5321 26. 3. 2019
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střechy objektu ČSS z.s. Sedlnice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

59/5321 26. 3. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z. s., IČO 14613824, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

59/5321 26. 3. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beijing Youth Science Creation Competition“ s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

59/5321 26. 3. 2019
6. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci **********, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Studentská pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky v Tallinnu (Estonsko)“; s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

59/5321 26. 3. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 595.000 Kč

59/5321 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

595 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 - 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám

o

195 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

250 tis. Kč

Celkem

445 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Rada kraje

59/5322 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5322 26. 3. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5171 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1259 ze dne 13. 3. 2019

59/5323 26. 3. 2019
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na dotační program „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ o 414.000 Kč na celkovou částku ve výši 4.752.000 Kč

59/5323 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

414.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

414.000 Kč

59/5323 26. 3. 2019
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na dotační program „Podpora mládeže na krajské úrovni“ ve výši 2.794.190 Kč dle předloženého materiálu

59/5323 26. 3. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.794.190 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.794.190 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5324 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. IČO 27163059, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví územního plánování a stavebního řádu“ o částku 110.000 Kč

59/5324 26. 3. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059, ve výši 110.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace společnosti MANLOMKA s.r.o., IČO 27834425, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
5. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti MANLOMKA s.r.o., IČO 27834425, ve výši 200.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pračka a sušička pro zkvalitnění práce“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
6. bere na vědomí

žádost spolku HFA - Helping for all z. s., IČO 07345054, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „ALL JOBS“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku HFA - Helping for all z. s., IČO 07345054, na realizaci projektu „ALL JOBS“ ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 50,43 % celkových uznatelných nákladů projektu vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

59/5324 26. 3. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

100 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

Celkem

o

200 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

110 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

110 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4399 -          

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4770 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5325 26. 3. 2019
1. souhlasí

s postupem obdarování vybraných organizací v rámci akce „Spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

59/5325 26. 3. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

 91 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

 o

 91 tis. Kč

Rada kraje

59/5326 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Aleny Horké, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ke dni 30. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5326 26. 3. 2019
2. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Aleně Horké, ředitelce organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

59/5326 26. 3. 2019
3. vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

59/5326 26. 3. 2019
4. jmenuje

komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve složení:

předseda komise:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

členové komise:

Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucího ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

59/5326 26. 3. 2019
5. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

59/5326 26. 3. 2019
6. bere na vědomí

informaci Mgr. Jany Maskové o vzdání se funkce zástupkyně ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, pro pracoviště Opava, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 1. 4. 2019

59/5326 26. 3. 2019
7. určuje

jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, pro pracoviště Opava, Bc. Evu Vaňkovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 2. 4. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

59/5327 26. 3. 2019
1. rozhodla

uzavřít s poskytovatelem FOKUS – Opava, z. s., IČO 26990881, Dodatek č. 1 k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5328 26. 3. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti a přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5328 26. 3. 2019
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5328 26. 3. 2019
3. svěřuje

Vzdělávacímu a sportovnímu centru, Bílá, příspěvková organizace, IČ 07331533, k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4790 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

59/5329 26. 3. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

            8,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

            8,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4963 ze dne 29. 1. 2019

59/5330 26. 3. 2019
1. rozhodla

o změně obsahu Smlouvy č. 00891721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou Státní fond životního prostředí České republiky uděluje dotaci na projekt „Nákup vozidel na alternativní pohon“, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 29. 1. 2019 usnesením č. 55/4963, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

59/5331 26. 3. 2019
1. bere na vědomí

informace o dosavadním postupu vymáhání pohledávek vůči společnostem ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, a Amperprojekt s.r.o., IČO 24743542, dle předloženého materiálu

59/5331 26. 3. 2019
2. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 620.451,47 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice, dle předloženého materiálu

59/5331 26. 3. 2019
3. nesouhlasí

s převzetím dluhu mezi společností ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, a společností Potrusil s.r.o., IČO 25310119, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

59/5331 26. 3. 2019
4. rozhodla

uzavřít Dohodu o vypořádání vzájemných práv a závazků mezi Moravskoslezským krajem a společností ČEGAN s.r.o., IČO 26274744, dle předloženého materiálu

59/5331 26. 3. 2019
5. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 22.052,25 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti Amperprojekt s.r.o., IČO 24743542, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

59/5332 26. 3. 2019
1. odvolává

ke dni 26. 3. 2019

a.    pana Petra Zábojníka

aa. z funkce předsedy komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

ab. z funkce člena komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch

b.    Ing. Patrika Bocka, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

59/5332 26. 3. 2019
2. jmenuje

ode dne 27. 3. 2019

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

a.    Ing. Patrika Bocka, člena zastupitelstva kraje, do funkce předsedy komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

b.    Mgr. Simonu Horákovou, členku zastupitelstva kraje, do funkce členky komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

c.    paní Lenku Brzyskowskou, do funkce členky komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.