Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 4. 2019

Rada kraje

61/5414 30. 4. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 30. 4. 2019

Rada kraje

61/5415 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 60. schůze rady kraje, konané dne 9. 4. 2019

61/5415 30. 4. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 61. schůze rady kraje, konané dne 30. 4. 2019:

-        Jiří Navrátil, MBA

-        Jan Krkoška

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 52/4680 ze dne 11.12.2018

61/5416 30. 4. 2019
1. odvolává

Ing. Lenku Filipovou z funkce člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ke dni 31. 5. 2019

61/5416 30. 4. 2019
2. vyjadřuje

poděkování Ing. Lence Filipové, člence představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. za její dosavadní činnost v představenstvu této obchodní společnosti

61/5416 30. 4. 2019
3. volí

PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, nar. ********** členem představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ke dni 1. 6. 2019

Rada kraje

61/5417 30. 4. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

61/5417 30. 4. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

61/5417 30. 4. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

61/5417 30. 4. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, p. o.)“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Vít Macháček, odbor sociálních věcí
Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4969 ze dne 12.2.2019

61/5418 30. 4. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“ – část 1 VZ – oblast Hlučínsko I (relace OV – Hlučínsko) účastníka:

Transdev Morava s.r.o.
Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 06738346

za jednotkovou cenu v Kč za 1 Vozokm 45,818 Kč bez DPH

61/5418 30. 4. 2019
2. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 a v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“ – část 2 VZ – oblast Hlučínsko II (relace OV – Bohumín) účastníka:

ČSAD Karviná a.s.
Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město
IČO: 45192090

za jednotkovou cenu v Kč za 1 Vozokm 48,750 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4392 ze dne 6. 11. 2018

61/5419 30. 4. 2019
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" II.“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

11.     MARPO s.r.o.
28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 41033078

61/5419 30. 4. 2019
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" II.“ účastníka:

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava-Předměstí
IČO: 25849204

za cenu nejvýše přípustnou 5.360.000 Kč bez DPH

Rada kraje

61/5420 30. 4. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

61/5420 30. 4. 2019
2. prohlašuje

že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

61/5420 30. 4. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

61/5420 30. 4. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

61/5421 30. 4. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

61/5421 30. 4. 2019
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

61/5421 30. 4. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

61/5421 30. 4. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II“, a to:

členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4682 ze dne 11.12.2018

61/5422 30. 4. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ účastníka:

AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem
IČO: 05091632

za cenu nejvýše přípustnou 5.459.590,52 Kč bez DPH

Rada kraje

61/5423 30. 4. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2018“

61/5423 30. 4. 2019
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2018“

Rada kraje

61/5424 30. 4. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka kovářských kovadlin v rámci projektu "Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál""

61/5424 30. 4. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. JMK elektro, s.r.o.

se sídlem: Branišovice 59, 671 77 Branišovice

IČO: 26224216

za cenu nejvýše přípustnou 287.496 Kč bez DPH

Rada kraje

61/5425 30. 4. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení PD - rekonstrukce elektroinstalace – Slezské gymnázium, Opava“

61/5425 30. 4. 2019
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zhotovení PD - rekonstrukce elektroinstalace – Slezské gymnázium, Opava“

Rada kraje

61/5426 30. 4. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 1000 ks ochranných filtrů“

61/5426 30. 4. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778

za cenu nejvýše přípustnou 735.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5427 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika,z.s., dle přílohy č. 1 přílohy předloženého materiálu

61/5427 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika,z.s, IČO 86595130, v maximální výši 50 tis. Kč na realizaci projektu „Rotary týden a konference Praha 2019“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

61/5427 30. 4. 2019
3. rozhodla

uzavřít se spolkem Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s, IČO 86595130, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5427 30. 4. 2019
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

61/5427 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5428 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 28. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 13. 8. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/5428 30. 4. 2019
2. rozhodla

a)    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Šíření odkazu 1. a 2. odboje prostřednictvím seminářů, výstav a návštěvy pietních míst“ pořádaných v průběhu roku 2019 Oblastním výborem ČSBS Ostrava ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Za svobodu – paměti národa, historie, mládež“ Oblastním výborem ČSBS Beskydsko ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5428 30. 4. 2019
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

61/5428 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  3900 -

 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery  spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5263 ze dne 26. 3. 2019

61/5429 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019

61/5429 30. 4. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5430 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5430 30. 4. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“, v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, dle předloženého materiálu

61/5430 30. 4. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5430 30. 4. 2019
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/1625 ze dne 24. 9. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5431 30. 4. 2019
1. rozhodla

pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

61/5431 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout věcné dary, tj. plastiku ze skla a mosazi připomínající váhy v maximální výši 8.000 Kč, pro každého vítěze v sedmi kategoriích soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

61/5431 30. 4. 2019
3. pověřuje

hejtmana kraje

předáním darů vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 14. května 2019 v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

61/5431 30. 4. 2019
4. pověřuje

hejtmana kraje

vyhlášením dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ do konce roku 2019

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

61/5431 30. 4. 2019
5. rozhodla

poskytnout věcný dar vítězi ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018 - umělecké dílo v podobě stromu, navržené výhradně pro tuto příležitost, na jehož výrobě se podílejí studenti středních a vysokých škol z Moravskoslezského kraje,
v hodnotě do 45.000 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5432 30. 4. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v celkové výši 4.570 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky, IČO 00007064, z toho:

a)    na základě Rozhodnutí č. 8 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č.j. MV-26498-5/OBP-2019 ve výši 2.420 tis. Kč na „Ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

b)   na základě Rozhodnutí č. 9 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č.j. MV-26498-6/OBP-2019 ve výši 2.150 tis. Kč na „Ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“, dle předloženého materiálu

61/5432 30. 4. 2019
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 58,9 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

61/5432 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.570,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

58,9 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5399 -

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

4.500,0 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

40,0 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

88,9 tis. Kč

Celkem

o

4.628,9 tis. Kč

61/5432 30. 4. 2019
4. rozhodla

ocenit první tři družstva po čtyřech žácích z každého z 9. oblastních kol, tj. 108 žáků základních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících květen a červen 2019, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho žáka, tj. v maximální celkové výši 108.000 Kč, dle předloženého materiálu

61/5432 30. 4. 2019
5. rozhodla

ocenit první tři družstva po čtyřech studentech z každého ze 4. oblastních kol, tj. 48 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní branné soutěže WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava v měsících květen a červen 2019, věcným oceněním v maximální výši 1.000 Kč na jednoho studenta, tj. v maximální celkové výši 48.000 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

61/5433 30. 4. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019

61/5434 30. 4. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

71 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5435 30. 4. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 500.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizaci projektu „Bedřichovický poledník“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 13030/2018 OULK

61/5435 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 500.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Bedřichovický poledník“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 13030/2018 OULK s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5435 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5436 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5436 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na financování kulturních akcí spojených s realizací oslav 100. výročí založení orlovské obchodní akademie a 110. výročí založení orlovského gymnázia, s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019

61/5436 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

40 tis. Kč

61/5436 30. 4. 2019
4. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje“ o částku 200 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 200 tis. Kč

61/5436 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5175 -

Pohoštění

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 59/5265 ze dne 29. 3. 2019

61/5437 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5437 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

61/5437 30. 4. 2019
3. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 1.300 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 1.300 tis. Kč

61/5437 30. 4. 2019
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 1.300.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5438 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti ProMancus, o.p.s., IČO 28621221, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 30.000 Kč, na realizaci projektu „Nad oblaky – Každý může být hvězdou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5438 30. 4. 2019
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti ProMancus, o.p.s., IČO 28621221, na realizaci projektu „Nad oblaky – Každý může být hvězdou“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/5438 30. 4. 2019
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle příloh č. 2 – 4 předloženého materiálu

61/5438 30. 4. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 – 7 předloženého materiálu

61/5438 30. 4. 2019
5. rozhodla

navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
370.000 Kč

61/5438 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje,

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  370 tis. Kč

Celkem

o

 370 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

340 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

 30 tis. Kč

Celkem

o

 370 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 51/4493 ze dne 27.11.2018

č. 44/3813 ze dne 7.8.2018

61/5439 30. 4. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5440 30. 4. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5440 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5441 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    informaci o výsledku hospodaření za rok 2018

b)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2018

vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

61/5441 30. 4. 2019
2. schvaluje

a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 735.729,84 Kč a do fondu odměn ve výši 1.000.000 Kč

c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

61/5441 30. 4. 2019
3. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu

Rada kraje

61/5442 30. 4. 2019
1. souhlasí

zveřejnit notifikaci, tzv. Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy v Úředním věstníku Evropské unie, v úseku hr. VUSC 0720/0800 01 – Valašské Meziříčí na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí území Zlínského kraje k zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou od prosince 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5443 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum za rok 2018

61/5443 30. 4. 2019
2. schvaluje

a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 60.000 Kč a do fondu odměn ve výši 28.589,80 Kč

c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

vše u organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu

61/5443 30. 4. 2019
3. stanoví

odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu

61/5443 30. 4. 2019
4. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum za rok 2018

61/5443 30. 4. 2019
5. schvaluje

a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 420.000 Kč a do fondu odměn ve výši 7.702,33 Kč

c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018

vše u organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu

61/5443 30. 4. 2019
6. souhlasí

s posílením fondu investic organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, a to převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 400.000 Kč

61/5443 30. 4. 2019
7. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ z fondu investic na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 400.000 Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

61/5443 30. 4. 2019
8. stanoví

odměnu Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle návrhu v předloženém materiálu

61/5443 30. 4. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  2122 -

Odvody příspěvkových organizací

o

 400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

 400 tis. Kč

Rada kraje

61/5444 30. 4. 2019
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5445 30. 4. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

61/5445 30. 4. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

61/5445 30. 4. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

61/5445 30. 4. 2019
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3418 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/830 ze dne 14.6.2018

61/5446 30. 4. 2019
1. souhlasí

zveřejnit Oznámení záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou přímým zadáním na trati 312 Bruntál - Malá Morávka „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2970 ze dne 12.3.2018

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/710 ze dne 14.3.2018

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

61/5447 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010667, ze dne 8. 6. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004256 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010667, ze dne 21. 3.  2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

61/5447 30. 4. 2019
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 66.037.466,42 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010030 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000254, ze dne 3. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 a 3 předloženého materiálu

61/5447 30. 4. 2019
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 57.351.314,22 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010332 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000290, ze dne 11. 4. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 a 5 předloženého materiálu

61/5447 30. 4. 2019
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52.080.326,19 Kč na financování projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009454 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000238, ze dne 10. 12. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 6 a 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5216 ze dne 11.3.2019

č. 54/4827 ze dne 8.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5448 30. 4. 2019
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci „Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší“ o částku 3.000 tis. Kč

61/5448 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje:

a)    ve výši 350 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce prostor dílen“ realizovanou pro organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141

b)   ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová“ realizovanou pro organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680

61/5448 30. 4. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČO 47813172, o částku 150.000 Kč, s účelovým určením na opravu chodníku v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5448 30. 4. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

a)    Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 700.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, ve výši 1.200.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce plynové kotelny“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5448 30. 4. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizacím:

a)    Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, o částku 1.300.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce přívodů vody a odpadů“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, o částku 1.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Sanace suterénního zdiva budovy“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5448 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

8.200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

150 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

1.650 tis. Kč

Celkem

o

1.800 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.300 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.350 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

350 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000 tis. Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.200 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

500 tis. Kč

Celkem

o

6.400 tis. Kč

61/5448 30. 4. 2019
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Výměna střešní krytiny a oprava fasády“ organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, ve výši 2.600.000,00 Kč

61/5448 30. 4. 2019
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 3.300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a oprava fasády"

61/5448 30. 4. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizacím:

a)    Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Opravy vnitřních povrchů na chodbách“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 600.000,00 Kč s účelovým určením na obnovu vnitřního vybavení školy v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5448 30. 4. 2019
10. rozhodla

změnit u organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, název akce z původního názvu „Opravy vnitřních povrchů na chodbách“ na nový název „Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích“, s časovou použitelností do 31. 12. 2019 a rozšířit účel použití schválených neinvestičních finančních prostředků dle důvodové zprávy předloženého materiálu

61/5448 30. 4. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

700 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5449 30. 4. 2019
1. zrušuje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na rok 2019 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, v Lichnově, IČO 00852732, ve výši 213.760,00 Kč s účelovým určením na realizaci projektu" Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019

61/5449 30. 4. 2019
2. zrušuje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na rok 2019 organizaci Gymnázium Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601349, ve výši 78.800,00 Kč s účelovým určením na realizaci projektu "Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově" s časovou použitelností od 1. 1 2016 do 31. 12 2019

61/5449 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

213,76 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

213,76 tis. Kč

61/5449 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

78,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

78,80 tis. Kč

61/5449 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.962,02 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

21,78 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.940,24 tis. Kč

61/5449 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.115,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2.085,00 tis. Kč

61/5449 30. 4. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

200,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5450 30. 4. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

3,88 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

6,45 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

12,10 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

17,50 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

1.054,77 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

19,24 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

5,32 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,53 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,10 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

100,00 tis. Kč

na § 5171 -

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,18 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

17,36 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,19 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

17,88 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

6,49 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

240,49 tis. Kč

pol. 2227 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

108,68 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

243,30 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

5,00 tis. Kč

Celkem

o

1.865,46 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.865,46 tis. Kč

61/5450 30. 4. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu“ ve výši 198 tis. Kč

61/5450 30. 4. 2019
3. rozhodla

navýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 198 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu“

61/5450 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

198,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

198,00 tis. Kč

61/5450 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

649,00 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.230,60 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a  mládeže

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

414,00 tis. Kč

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

451,90 tis. Kč

Celkem

o

2.745,50 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

252,97 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.998,47 tis. Kč

61/5450 30. 4. 2019
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019

61/5450 30. 4. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6117 -

Volby do Evropského parlamentu

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

130,00 tis. Kč

pol. 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

34,00 tis. Kč

pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

12,00 tis. Kč

pol. 5156 -

Pohonné hmoty a maziva

o

8,00 tis. Kč

pol. 5161 -

Poštovní služby

o

4,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

8,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

4,00 tis. Kč

Celkem

o

200,00 tis. Kč

61/5450 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293-

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

 500,00 tis. Kč

Rada kraje

61/5451 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o převod části pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5451 30. 4. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 204-1332/2018 ze dne 28. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 366/2 vodní plocha, o výměře 11 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5452 30. 4. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, o částku 582.703 Kč s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 11. 3. 2019, s časovou použitelností od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2019

61/5452 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 582.703 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“

61/5452 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

582.703 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

582.703 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2668 ze dne 6.2.2018

61/5453 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03523/2018/IM ze dne 29. 3. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5453 30. 4. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.600 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5277 ze dne 26.3.2019

61/5454 30. 4. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

144 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

144 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4723 ze dne 11.12.2018

61/5455 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4063 ze dne 23. 9. 2014

61/5456 30. 4. 2019
1. rozhodla

a)     změnit v usnesení rady kraje č. 52/4063 ze dne 23. 9. 2014 bod 2. písm. a) text

„zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků, a to:

pozemku parc. č. 428/15 zahrada,

pozemku parc. č. 433/2 zahrada,

pozemku parc. č. 436/1 zahrada,

pozemku parc. č. 497 orná půda,

pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 568/27 orná půda,

pozemku parc. č. 1092/3 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 1212/2 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 1212/4 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 1277/17 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obec Nošovice“

na text

„zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků, a to:

pozemku parc. č. 500/3 trvalý travní porost,

pozemku parc. č. 1092/3 ostatní plocha,

pozemku parc. č. 1277/3 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obec Nošovice“,

dle předloženého materiálu

b)     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ev. č. 02325/2014/IM uzavřené dne 16. 10. 2014 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

61/5456 30. 4. 2019
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV“ na pozemcích parc. č. 1468/1 a parc. č. 1468/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vítkov, dle předloženého materiálu

61/5456 30. 4. 2019
3. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1468/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1468/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Vítkov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN 22 kV a HDPE trubku s optickou infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění zemního kabelového vedení VN 22 kV a HDPE trubky s optickou infrastrukturou, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

61/5456 30. 4. 2019
4. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1129/24 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 2111-56/2019 ze dne 5. 3. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 1129/37 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28938186, ve prospěch kraje, spočívající v právu cesty za účelem přístupu k zasakovacímu objektu umístěnému na pozemcích povinného

b)     zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 1125 zahrada v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28938186, ve prospěch kraje, spočívající v právu odebírat užitkovou vodu ze zasakovacího objektu umístěného na služebném pozemku

vše bezúplatně, na dobu neurčitou; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

61/5456 30. 4. 2019
5. souhlasí

s umístěním a realizací kamerového systému v/na části budovy č. p. 19, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 41 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

61/5456 30. 4. 2019
6. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 41 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 19, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, Krnov, IČO 00601349, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v/na části budovy, která je součástí služebného pozemku, kamerový systém, a v právu vstupovat do budovy, která je součástí služebného pozemku, v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou a odstraňováním kamerového systému, ve prospěch města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3572 ze dne 12.6.2018

61/5457 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4120943599 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2457 ze dne 12. 12. 2017

61/5458 30. 4. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to:

pozemek parc. č. 715/6 ostatní plocha o výměře 425 m2,

část pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a  nově označenou jako pozemek parc. č. 719/15 ostatní plocha o výměře 683 m2,

část pozemku parc. č. 719/8 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 719/16 ostatní plocha o výměře 682 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

61/5458 30. 4. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to:

části pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 642/13 ostatní plocha o výměře 1074 m2 a pozemek parc. č. 642/15 ostatní plocha o výměře 73 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

61/5458 30. 4. 2019
3. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to:

část pozemku parc. č. 623/91 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/153 ostatní plocha o výměře 27 m2,

část pozemku parc. č. 623/92 ostatní plocha označenou jako díl „h“ o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 88 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 527 m2,

část pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označená jako pozemek parc. č. 642/20 ostatní plocha o výměře 34 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

61/5458 30. 4. 2019
4. bere na vědomí

žádost spolku České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205, o darování nemovitého majetku uvedeného v bodě 5. tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/5458 30. 4. 2019
5. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodařené organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

pozemek parc. č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení,

část pozemku parc. č. 1909/37 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1909/27 ostatní plocha, oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice

61/5458 30. 4. 2019
6. bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, o odkoupení pozemku parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/5458 30. 4. 2019
7. rozhodla

a)    záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to:

pozemek parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 7. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

61/5458 30. 4. 2019
8. bere na vědomí

žádost města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, o dar nemovitých věcí v k. ú. a obci Město Albrechtice, specifikovaných v bodu 9. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

61/5458 30. 4. 2019
9. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, a to:

pozemek parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 584, občanská vybavenost, Město Albrechtice,

pozemek parc. č. 311 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 310/2 zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Město Albrechtice

61/5458 30. 4. 2019
10. bere na vědomí

zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451, nabýt darem pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

61/5458 30. 4. 2019
11. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, a to:

pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2274 ze dne 22.9.2016

61/5459 30. 4. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22.9.2016, bod 1.

61/5459 30. 4. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4558 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/145 ze dne 20.12.2012

č. 23/1964 ze dne 29.2.2012

61/5460 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ za rok 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5281 ze dne 26.03.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1090 ze dne 13.12.2018

61/5461 30. 4. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to:

pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  čp. 89, občanská vybavenost, Petřvald,

pozemek parc. č. 8, zahrada,

pozemek parc. č. 9, zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald

61/5461 30. 4. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Fulnek

do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa)  obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   darovat Ideovou studii obnovy a funkčního využití kapucínského kláštera ve Fulneku zpracovanou společností Strnadová-Girsa spol. s.r.o., Dukelská 465/3, Čelákovice, IČO 04478916, a movité věci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861

c)    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písmeno a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

61/5461 30. 4. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4726 ze dne 11.12.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

61/5462 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

MORYS s.r.o.
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 42864771

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5462 30. 4. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

445,53 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

445,53 tis. Kč

Rada kraje

61/5463 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost MDDr. Marka Kadlubiece, IČO 07733437, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5463 30. 4. 2019
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 MDDr. Marku Kadlubiecovi, IČO 07733437, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Přístrojové vybavení zubní ordinace v Havířově – stomatologická souprava“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5464 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ze dne 27. 2. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „IX. Studentská konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 7. 5. 2019 do 31. 7. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
3. bere na vědomí

žádosti společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ze dne 12. 3. 2019 a 7. 3. 2019, dle příloh č. 4 a 7 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 199 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace vzdělávacího kongresu „VIII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XXII. Slezský den sester“, s časovou použitelností od 20. 2. 2019 do 31. 8. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
6. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ze dne 18. 3. 2019, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 48 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Moravskoslezského kraje Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

61/5464 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 

383 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

36 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

299 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

48 tis. Kč

61/5464 30. 4. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2., 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5465 30. 4. 2019
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Pořízení zdravotnických přístrojů“ o částku 800 tis. Kč

61/5465 30. 4. 2019
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

61/5465 30. 4. 2019
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

61/5465 30. 4. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

61/5465 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

500 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

50.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

47.100 tis. Kč

na § 3526 -

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1.200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5286 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5466 30. 4. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 78.115,18 Kč na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

61/5466 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, o částku 78.115,18 Kč na celkovou výši 1.294.700 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017“ v rámci akce Obnova vozového parku, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D082001702

61/5466 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

78,11 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

78,11 tis. Kč

61/5466 30. 4. 2019
4. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o finanční příspěvek na organizaci odborného semináře, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5466 30. 4. 2019
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 30 tis. Kč

61/5466 30. 4. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 30 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci semináře „Rozvoj ošetřovatelství v intenzivní medicíně za posledních 50 let“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

61/5466 30. 4. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

30 tis. Kč

61/5466 30. 4. 2019
8. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení zdravotnických přístrojů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/5466 30. 4. 2019
9. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 4.000 tis. Kč, s účelovým určením na pořízení přístrojů pro Beskydské oční centrum v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

61/5466 30. 4. 2019
10. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o změnu účelového určení příspěvku na provoz na rok 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5466 30. 4. 2019
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 15.000 tis. Kč, účelově určeného na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5466 30. 4. 2019
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 15.000 tis. Kč, účelově určeného na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

61/5467 30. 4. 2019
1. schvaluje

aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) pro rok 2019 a plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2019 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem ve formě příspěvkových organizací a organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

č. 49/4341 ze dne 23. 10. 2018

61/5468 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

informace o ekonomické činnosti a z oblasti zdravotní péče příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2018

61/5468 30. 4. 2019
2. bere na vědomí

zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2018 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem

61/5468 30. 4. 2019
3. bere na vědomí

zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2018

61/5468 30. 4. 2019
4. bere na vědomí

závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2018 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů

61/5468 30. 4. 2019
5. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2018 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

61/5468 30. 4. 2019
6. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů a převody na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

61/5468 30. 4. 2019
7. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2018 převodem na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ u organizace:

a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

b)   Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

c)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

d)   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

e)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

61/5468 30. 4. 2019
8. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 500 tis. Kč

Rada kraje

61/5469 30. 4. 2019
1. rozhodla

předat příspěvkové organizaci v odvětví zdravotnictví

a.    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

b.    Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242

c.    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896

d.    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853

e.    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750

f.     Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641

k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

61/5470 30. 4. 2019
1. rozhodla

změnit termín plnění usnesení rady kraje č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019, v bodě 11., z termínu „duben 2019“ na „květen 2019“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006

č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

61/5471 30. 4. 2019
1. schvaluje

Doplněk č. 9 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, s účinností od 1. 5. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

61/5472 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení za období leden‑březen 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5473 30. 4. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

12.420,16 tis. Kč

a

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.962,99 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

9.852,50 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

6.173,06 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

33,74 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

11,03 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

6,95 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

3,37 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1,57 tis. Kč

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5164 -

Nájemné

o

32,95 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

42,26 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

347,96 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

19,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

80,68 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

160,43 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

385,28 tis. Kč

CELKEM

o

1.125,22 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

7,93 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

504,76 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

144,77 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

946,11 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

41,76 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

5.326,29 tis. Kč

CELKEM

o

6.971,62 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

306,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

336,73 tis. Kč

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

700,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

323,72 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

200,00 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

490,14 tis. Kč

CELKEM

o

2.050,59 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

34,81 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

61/5474 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

61/5474 30. 4. 2019
2. zmocňuje

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

61/5475 30. 4. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811, dle předloženého materiálu

61/5475 30. 4. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3868 ze dne 7.8.2018

č. 24/2124 ze dne 7.11.2017

č. 32/2854 ze dne 27.2.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

61/5476 30. 4. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.401,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

350,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

87,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

31,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,47 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7.930,54 tis. Kč

Celkem

o

8.401,01 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

26,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5131 -

Potraviny

o

26,00 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

100,00 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

20,00 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

100,00 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

189,58 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

189,58 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

116,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

45,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

32,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

11,25 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,05 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,20 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

4,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

5,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

15,00 tis. Kč

Celkem

o

116,50 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

15,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

15,00 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 ve výši 62.416,20 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000024 s časovou použitelností do 30. 6. 2019

61/5476 30. 4. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,80 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
11. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 1.468,75 tis. Kč z 341.282,00 tis. Kč na 342.750,75 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7,02 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7,02 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

237,50 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

404,31 tis. Kč

Celkem

o

641,81 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

641,81 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

11,37 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

160,10 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.311,76 tis. Kč

Celkem

o

1.483,23 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

1.483,23 tis. Kč

61/5476 30. 4. 2019
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

9,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje
č. 26/2385 ze dne 5.12.2017
č. 58/5226 ze dne 11.3.2019
č. 33/2992 ze dne 12.3.2018
č. 22/1973 ze dne 10.10.2017
č. 35/3074 ze dne 27.3.2018
č. 37/3219 ze dne 24.4.2018
č. 31/2721 ze dne 6.2.2018
č. 54/4837 ze dne 8.1.2019
č. 36/3132 ze dne 10.4.2018
č. 39/3473 ze dne 29.5.2018
č. 25/2268 ze dne 21.11.2017
č. 29/2556 ze dne 9.1.2018
č. 23/2059 ze dne 24.10.2017
č. 32/2861 ze dne 27.2.2018
č. 30/2630 ze dne 23.1.2018
č. 42/3764 ze dne 17.7.2018
č. 38/3324 ze dne 15.5.2018
č. 51/4605 ze dne 27.11.2018
č. 40/3590 ze dne 12.6.2018
č. 49/4348 ze dne 23.10.2018
č. 47/4183 ze dne 25.9.2018
č. 27/2480 ze dne 12.12.2017
č. 21/1911 ze dne 26.9.2017
č. 45/4004 ze dne 28.8.2018
č. 46/4102 ze dne 11.9.2018
č. 44/3883 ze dne 7.8.2018
č. 16/1383 ze dne 27.6.2017
č. 24/2131 ze dne 7.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje
č. 17/1762 ze dne 17.12.2015
č. 6/608 ze dne 14.12.2017
č. 8/896 ze dne 14.6.2018

61/5477 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 2 až 37 předloženého materiálu

61/5477 30. 4. 2019
2. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

61/5478 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, o prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5478 30. 4. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5478 30. 4. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 191/6995 ze dne 3. 9. 2008

č. 46/2434 ze dne 20. 1. 2010

61/5479 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjektem Letiště Ostrava, a.s., jako obdarovaným, jejímž předmětem je 1 ks plazmové obrazovky Full HD Televizor 50ʺ – Pioneer PDP-LX5090 s příslušenstvím, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5480 30. 4. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 1.000.000 Kč a akce „Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ ve výši 1.500.000 Kč

61/5480 30. 4. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 2.500.000 Kč

61/5480 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

1.000 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.500 tis. Kč

Celkem

o

2.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6129 -

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

o

2.500 tis. Kč

61/5480 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5173 -

Cestovné

o

12,6 tis. Kč

61/5480 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

130,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

40,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

130,0 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

40,0 tis. Kč

Celkem

170,0 tis. Kč

61/5480 30. 4. 2019
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 108.900Kč

61/5480 30. 4. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 108.900 Kč

61/5480 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

108,9 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6119 -

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

o

108,9 tis. Kč

Rada kraje

61/5481 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, a Zlínským krajem, IČO 70891320, jejímž účelem je dohoda o společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a společném výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele informační publikace „Morava a Slezsko (ne)tradiční“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5482 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Foodfest, s.r.o., IČO 03283844, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Hudební produkce a program na Garden Food & Art festivalu Ostrava 2019“

61/5482 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Foodfest, s.r.o., IČO 03283844, na projekt „Hudební produkce a program na Garden Food & Art festivalu Ostrava 2019“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
3. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Garden Food & Art Festival Ostrava 2019“

61/5482 30. 4. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, na projekt „Garden Food & Art Festival Ostrava 2019“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

61/5482 30. 4. 2019
6. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 70.000 Kč na projekt „Lyžařské a snowboardové závody ZŠ okresu Bruntál“

61/5482 30. 4. 2019
7. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 70.000 Kč subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, na projekt „Lyžařské a snowboardové závody ZŠ okresu Bruntál“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
8. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 70.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 70.000 Kč

61/5482 30. 4. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70 tis. Kč

61/5482 30. 4. 2019
10. bere na vědomí

žádost subjektu Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 57.000 Kč na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km“

61/5482 30. 4. 2019
11. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 57.000 Kč subjektu Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

57 tis. Kč

61/5482 30. 4. 2019
13. bere na vědomí

žádost subjektu FEMININE s.r.o., IČO 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2019“

61/5482 30. 4. 2019
14. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 200.000 Kč subjektu FEMININE s.r.o., IČO 25963261, na projekt „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
15. bere na vědomí

žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“

61/5482 30. 4. 2019
16. rozhodla

poskytnout investiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

61/5482 30. 4. 2019
17. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 150.000 Kč

61/5482 30. 4. 2019
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213-

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

Celkem

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

61/5483 30. 4. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5483 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

61/5484 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5484 30. 4. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017

61/5484 30. 4. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/5484 30. 4. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

61/5485 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít podlicenční smlouvu se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČ 47673168, k převzetí výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5485 30. 4. 2019
2. rozhodla

uzavřít podlicenční smlouvu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ 25379631, k předání výstupů projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ za účelem propagace inovačního prostředí Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/2534 ze dne 9. 1. 2018

61/5486 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti zavedení ISMS na krajském úřadě,  se společností Versa Systems s. r. o., se sídlem Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25891863, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

21/1903 ze dne 26. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

21/2237 ze dne 22. 9. 2016

61/5487 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 21. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 5. 4. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5488 30. 4. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5488 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ s účinností ke dni 1. 5. 2019 dle předloženého materiálu

61/5488 30. 4. 2019
3. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 s účelovým určením na dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ ve výši 20.000.000 Kč

61/5488 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

20.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

20.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3874 ze dne 7. 8. 2018

č. 25/2257 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/599 ze dne 14. 12. 2017

61/5489 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D040000052 ze dne 5. 3. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 k projektu „Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK II“, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000106 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 28. 3. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

61/5489 30. 4. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.000,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.046,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

1.293,75 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

1.403,70 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

552,60 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

200,25 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

25,00 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

514,03 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

45,00 tis. Kč

Celkem

4.046,33 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4604 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1126 ze dne 13. 12. 2018

61/5490 30. 4. 2019
1. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ připravovaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

61/5490 30. 4. 2019
2. rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ připravovaný do Integrovaného regionálního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

61/5490 30. 4. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2019 – 2021 ve výši 2.500.000 Kč dle předloženého materiálu

61/5490 30. 4. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2022 – 2026 v maximální výši 220.000 Kč

61/5490 30. 4. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5491 30. 4. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 120.794 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

61/5491 30. 4. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 120.794 Kč

61/5491 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

120.794 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

120.794 Kč

61/5491 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

175 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

o

175 tis. Kč

Rada kraje

61/5492 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná ze dne 11. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt CACT ohařů 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, IČO 67777252, na projekt CACT ohařů 2019 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
3. bere na vědomí

žádost spolku Moravský lesnický klastr, z. s., ze dne 5. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, z. s., IČO 22858351, na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2019 ve výši maximálně 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2019 do dne 29. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt MČR v RT juniorů a žáků v Havířově, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt MČR v RT juniorů a žáků v Havířově ve výši maximálně 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2019 do dne 31. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
7. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

61/5492 30. 4. 2019
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice ve výši maximálně 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 2. 2019 do dne 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5493 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů ze dne 28. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Tour de Aleje 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5493 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO 70947261, na projekt Tour de Aleje 2019 ve výši 20.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 30. 9. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5494 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    vzdání se vedoucího pracovního místa PhDr. Věry Podhorné, ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, dnem 31. 8. 2019

b)   vzdání se vedoucího pracovního místa PhDr. Aleny Kostelné, ředitelky organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, dnem 31. 8. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5161 ze dne 26. 2. 2019

61/5495 30. 4. 2019
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5315 ze dne 26. 3. 2019

61/5496 30. 4. 2019
1. jmenuje

komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

Mgr. Daniel Kašička, ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

RNDr. Libor Kubica – školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Lenka Maradová – pedagogický pracovník školy

Mgr. Bronislav Koňařík – člen školské rady

náhradník:

Vladimír Jedlička – náhradník člena školské rady

v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5017 ze dne 12. 2. 2019

61/5497 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

dopis radě kraje doručený dne 2. 4. 2019 ve věci podpory ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5497 30. 4. 2019
2. souhlasí

s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5498 30. 4. 2019
1. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5498 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5498 30. 4. 2019
3. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5498 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

9.278.134.069 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3111 -

Mateřské školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

903.424 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.434.298.133 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

56.728.195 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

29.982.158 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

3.371.365.313 Kč

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

265.090.889 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

17.679.998 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

378.628.717 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 485.641.402 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

5.745.126 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

790.677.433 Kč

 

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 357.480.052 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

129.535.002 Kč

 

na § 3126 -

Konzervatoře

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

56.006.803 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

159.376.233 Kč

 

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 86.918.056 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

532.803.539 Kč

 

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

27.889.342 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

384.159.758 Kč

 

na § 3145 -

Internáty

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.099.043 Kč

 

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

85.924.927 Kč

 

na § 3147 -

Domovy mládeže

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

47.445.261 Kč

 

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33.752.025 Kč

 

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

364.960.373 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

54.258.342 Kč

 

na § 3233 -

Střediska volného času

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.557.748 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

108.226.777 Kč

 

Celkem

9.278.134.069 Kč

 

61/5498 30. 4. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

61/5498 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

30.286.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

745.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

281.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.681.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

21.743.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.836.000 Kč

Celkem

30.286.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4360 ze dne 23. 10. 2018

61/5499 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Marcely Cackové, ředitelky organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, dnem 30. 4. 2019

b)   informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Květoslava Bobalová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

61/5499 30. 4. 2019
2. stanoví

a)    s účinností od 1. 5. 2019

plat Květoslavě Bobalové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

61/5500 30. 4. 2019
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce chemické laboratoře a přípravny“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1498, část obce Frýdlant, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 535/23, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00601403, dle předloženého materiálu

61/5500 30. 4. 2019
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „SŠP KRNOV - stavební úpravy a změna užívání části 2. NP objektu“  na nemovité věci kraje, a to v budově  č. p. 2458, část obce Pod Bezručovým vrchem, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 334/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, předané k hospodaření organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21c, Krnov, IČO 00846279, dle předloženého materiálu

61/5500 30. 4. 2019
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 306 – I. etapa“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1112, část obce Vítkovice, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 177/8, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, dle předloženého materiálu

61/5500 30. 4. 2019
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce podlah tělocvičen“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1429, část obce Hrabůvka, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava, IČO 00842745, dle předloženého materiálu

61/5500 30. 4. 2019
5. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy salonku restaurace Terasa“ na nemovité věci kraje, a to budově č. p. 1729, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích parc. č. st. 2486, st. 2492, st. 2498, v 
k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, předané k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace, IČO 72547651, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5501 30. 4. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 1.648.210,61 Kč

b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 778.848,80 Kč

c)    dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 ve výši 357.600 Kč

dle předloženého materiálu

61/5501 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), o částku 152.085,60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5501 30. 4. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), ve výši 1.496.125,01 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5501 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

152.087 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.496.126 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

152.087 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.496.126 Kč

61/5501 30. 4. 2019
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

61/5501 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

778.851 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

334.002 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

444.849 Kč

Celkem

778.851 Kč

61/5501 30. 4. 2019
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 příspěvkovým organizacím:

a)    Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, na realizaci projektu „One…“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0003/2019) o částku 170.000 Kč

b)   Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, „Vytvoření zdravého klimatu mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich učiteli“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0087/2019) o částku 102.600 Kč

c)    Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, „V bezpečí se dobře učí“ (evid. č. projektu PRCH-IP-0059/2019) o částku 85.000 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/5501 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

357.600 Kč 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

357.600 Kč 

61/5501 30. 4. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na výdaje spojené s účastí žáků na gastronomickém kurzu korejské kuchyně v Ulsanu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2019

61/5501 30. 4. 2019
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

26.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.950 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.550 Kč

Celkem

26.500 Kč

61/5501 30. 4. 2019
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 138.160 Kč

61/5501 30. 4. 2019
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 265.000 Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění zařízení školní jídelny a výdejen v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

61/5501 30. 4. 2019
13. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, ve výši 595.000 Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění zařízení školní jídelny a výdejen v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

61/5501 30. 4. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

64.200 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

73.960 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

721.840 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

265.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

595.000 Kč

61/5501 30. 4. 2019
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje:

a)  Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, IČO 47813121, o částku 63.000 Kč s účelovým určením na nákup videotelefonů pro otevírání dveří v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“

b)  Gymnázium Hladnov  a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 140.000 Kč s účelovým určením na pořízení kamerového systému včetně záznamového zařízení v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení

s časovou použitelností do 31. 12. 2019

61/5501 30. 4. 2019
16. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, ve výši 60.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení budovy školy v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

61/5501 30. 4. 2019
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

263.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

140.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

63.000 Kč

Celkem

203.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60.000 Kč

61/5501 30. 4. 2019
18. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

a)    Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, ve výši 500.000 Kč na akci „Klavírní křídlo – 2 ks“

b)   Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace IČO 63731983 ve výši 230.000 Kč na akci „Klimatizace do učeben 14, 15, 16, 17“

c)    Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  IČO 00601322, ve výši 392.000 Kč na akci „Zakoupení elektrické multifunkční pánve do školní kuchyně“

d)   Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 45.000 Kč na posílení zdrojů na akci „Pořízení koncertního akordeonu“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5502 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

61/5502 30. 4. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Podpora talentů – Regionální sportovní hry dětských domovů 2019“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na soutěži ISF World Schools Chamionship Athletics 2019 s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019

c)    Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, o částku 35.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovního oblečení na „Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství  - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

61/5502 30. 4. 2019
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Hry Olympiády dětí a mládeže“ o částku 35 tis. Kč

61/5502 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5503 30. 4. 2019
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

61/5503 30. 4. 2019
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva“ s účinností ke dni 2. 5. 2019

61/5503 30. 4. 2019
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5504 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu

61/5504 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Organizace kvalifikačního utkání v házené mužů“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019

b)   Spolek Taneční klub TREND Ostrava, IČO 65497945, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání taneční ligy juniorů a mládeže 2019 a Ostrava Open 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    Ing. Pavol Lupták, narozen **********, bydliště **********, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní horolezecká expedice K2 2019“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019

d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Žádost na podporu cvičenců Moravskoslezského kraje na světové gymnaestrádě "WORLD gymnaestráda 2019"“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, ve výši 105.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny, z. s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

f)     Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční činnost Univerzitního sportovního klubu Slávie Ostravská univerzita“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

g)   SWANKY, spolek, IČO 22766421, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava na kolečkách 2019“; s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2019

61/5504 30. 4. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Spolek Taneční klub TREND Ostrava, IČO 65497945, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Ing. Pavol Lupták, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   SWANKY, spolek, IČO 22766421, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

61/5504 30. 4. 2019
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Tennis Hill Havířov z.s., IČO 22767428, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tennis Hill Havířov z.s. - "Pořízení nahrávacího stroje pro zkvalitnění tenisové přípravy dětí"“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/5504 30. 4. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 650.000 Kč

61/5504 30. 4. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

650 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

550 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

100 tis. Kč

Celkem

650 tis. Kč

Rada kraje

61/5505 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu

61/5505 30. 4. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a.    Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČO 44940858, ve výši 20.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „XVI Festival Dětské Písně“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b.    Černí koně - spolek Praha 9, IČO 03869997, ve výši 82.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Koloběžka Cup Pustevny“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/5505 30. 4. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci:

a.    Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČO 44940858, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b.    Černí koně - spolek Praha 9, IČO 03869997, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5505 30. 4. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, ve výši 400.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 360.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora technického vzdělávání mládeže v oblasti železniční dopravy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

61/5505 30. 4. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/5505 30. 4. 2019
6. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadatelům:

a.    Klub Inspirace, z.s., IČO 06208754, ve výši 34.200 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příměstský tábor – Letní školka“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

b.    Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, ve výši 72.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/5505 30. 4. 2019
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 482.000 Kč

61/5505 30. 4. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

482 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

122 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

360 tis. Kč

61/5505 30. 4. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

61/5506 30. 4. 2019
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5507 30. 4. 2019
1. rozhodla

realizovat v roce 2019 „Jazykový kurz na Státní univerzitě ve Vologdě v Ruské federaci“ v rámci akce „Studium a vzdělávání v zahraničí“ pro pedagogy středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem dle předloženého materiálu

61/5507 30. 4. 2019
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 307 tis. Kč a navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 307 tis. Kč

61/5507 30. 4. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

307 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

37 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

270 tis. Kč

Celkem

307 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

61/5508 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.B prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

61/5508 30. 4. 2019
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2019

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.B ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5509 30. 4. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5509 30. 4. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

61/5510 30. 4. 2019
1. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 31 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5511 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5511 30. 4. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 65.000 Kč

61/5511 30. 4. 2019
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, ve výši 65.000 Kč, maximálně však ve výši 43,34 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „SETKÁNÍ NA HRANICI 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5511 30. 4. 2019
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/5511 30. 4. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 160.000 Kč

61/5511 30. 4. 2019
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Mgr. Petru Muladimu, IČO 87667037, ve výši 160.000 Kč na realizaci projektu „REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ“, z toho dotaci ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a dotaci ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů na koordinaci projektu stanovených paušálně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5511 30. 4. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

225 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

65 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

160 tis. Kč

Celkem

o

225 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4958 ze dne 29. 1. 2019

61/5512 30. 4. 2019
1. jmenuje

s účinností od 1. 7. 2019 včetně

Ing. Aleše Šupinu na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

61/5512 30. 4. 2019
2. bere na vědomí

dopis Mgr. Anny Hamelové, ředitelky organizace Náš svět, příspěvková organizace, o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, ke dni 30. 6. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/5512 30. 4. 2019
3. jmenuje

s účinností od 1. 7. 2019 včetně

Ing. Jana Zvoníčka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4770 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

61/5513 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít s RBP, zdravotní pojišťovnou, IČO 47673036, smlouvu o pronájmu reklamní plochy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/5513 30. 4. 2019
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností RBP, zdravotní pojišťovnou, IČO 47673036, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH za plnění spojené s konáním akce „Spolu ruku v ruce“, na základě smlouvy uzavírané dle bodu 1. tohoto usnesení

61/5513 30. 4. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 12.100 Kč

61/5513 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

12,1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12,1 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4976 ze dne 5. 3. 2015

61/5514 30. 4. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření komplexního řešení nákupního systému pro příspěvkové organizace a poskytování servisních a konzultačních služeb, č. 01164/2015/KON se společností se společností eCENTRE, a. s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/5514 30. 4. 2019
2. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - neinvestiční“

61/5514 30. 4. 2019
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výdaje související se sdílenými službami - investiční“

61/5514 30. 4. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

500 tis. Kč

Rada kraje

61/5515 30. 4. 2019
1. rozhodla

vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování služby bezpečnostního a provozního dohledu provozu informačních a komunikačních technologií Krajského úřadu Moravskoslezského kraje od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 dodavateli:

VISITECH a.s.
Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 70890692

za cenu nejvýše přípustnou 483.903,20 Kč včetně DPH

Rada kraje

61/5516 30. 4. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smluv o nájmu movitého majetku, a to přívodních polí rozvaděčů vysokého napětí, ve vlastnictví kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím, mezi příspěvkovými organizacemi kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

61/5517 30. 4. 2019
1. bere na vědomí

a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2019 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu

61/5517 30. 4. 2019
2. rozhodla

a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 4 předloženého materiálu

b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.