Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4491 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4491 6. 2. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2023 ve výši 19.492.478.004 Kč, dle předloženého materiálu

61/4491 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/4491 6. 2. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

61/4491 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.492.478.004 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

339.315.250 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

10.434.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

1.597.730.500 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

133.508.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

197.873.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

168.588.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

146.863.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

26.067.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

17.895.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

356.629.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

54.725.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

10.861.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

16.919.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

1.881.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

132.736.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

o

35.214.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

16.245.239.254 Kč

Celkem

o

19.492.478.004 Kč

61/4491 6. 2. 2023
5. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor do 10. 2. 2023 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.