Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4524 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4524 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 3 Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar ve výši 4.000 tis. Kč obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, na humanitární pomoc po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii dne 6. 2. 2023; dle předloženého materiálu

62/4524 20. 2. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „Finanční podpora postiženým živelními pohromami“ o 4.000 tis. Kč

62/4524 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6224 –

Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací

o

4.000 tis. Kč

62/4524 20. 2. 2023
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.