Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4525 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4525 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4525 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2023“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2022“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č.4 předloženého materiálu

62/4525 20. 2. 2023
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o celkovou částku 2.200 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Podpora akcí celokrajského významu“

62/4525 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2.200 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2199 -

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

na § 3399 -

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

o

2.000 tis. Kč

62/4525 20. 2. 2023
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.