Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4526 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4526 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4526 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 10.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

62/4526 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4526 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“ o 9.110 tis. Kč

62/4526 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech kromě změn stavů účtů

státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu

Operace státních finančních aktiv

o

9.110 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5       

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

o

6.570 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

o

2.540 tis. Kč

Celkem

o

9.110 tis. Kč

62/4526 20. 2. 2023
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.