Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4530 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4530 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vstup Moravskoslezského kraje do evropské partnerské asociace vodíkových technologií Hydrogen Europe

62/4530 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje asociaci Hydrogen Europe na rok 2023 ve výši 3.000 EUR

62/4530 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši 3.000 EUR ročně s platností od roku 2024 na úhradu členského příspěvku evropské partnerské asociace vodíkových technologií Hydrogen Europe, dle předloženého materiálu

62/4530 20. 2. 2023
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Smart region“ a současně zvýšit akci rozpočtu kraje „Rozvoj vodíkových technologií“ o částku 80 tis. Kč

62/4530 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2118 -

Energie jiná než elektrická

o

80 tis. Kč

62/4530 20. 2. 2023
6. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh na vstup kraje do evropské asociace vodíkových technologií dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.