Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4537 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4537 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 7 předloženého materiálu

62/4537 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši dle přílohy č. 1, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

62/4537 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

62 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

62 tis. Kč

62/4537 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.