Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4545 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4545 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 – 9 předloženého materiálu

62/4545 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 – 17 předloženého materiálu

62/4545 20. 2. 2023
3. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 1.250.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 1.500.000 Kč

62/4545 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2.750 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

1.500 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

1.250 tis. Kč

Celkem

o

2.750 tis. Kč

62/4545 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

6.200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

1.000 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

o

3.300 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

1.900 tis. Kč

Celkem

o

6.200 tis. Kč

62/4545 20. 2. 2023
6. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Sdružení Romů z.s., IČO 14383659, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu 24. Karvinský Romský festival 2023 ve výši 253.500 Kč dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

62/4545 20. 2. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout subjektu Spolek Sdružení Romů z.s., IČO 14383659, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu 24. Karvinský Romský festival 2023 ve výši 253.500 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

62/4545 20. 2. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1., 2., 6. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.