Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4547 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4547 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 27 předloženého materiálu

62/4547 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

62/4547 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

62/4547 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ o částku 1.450.000 Kč

62/4547 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

490 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

960 tis. Kč

Celkem

O

1.450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

500 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

950 tis. Kč

Celkem

o

1.450 tis. Kč

62/4547 20. 2. 2023
6. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora kulturně kreativního odvětví, včetně audiovizí“ o částku 1.800.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ o částku 1.800.000 Kč

62/4547 20. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

24.950 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

4.700 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

o

19.050 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

500 tis. Kč

na § 3317 -

Výstavní činnosti v kultuře

700 tis. Kč

Celkem

o

24.950 tis. Kč

62/4547 20. 2. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.