Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4565 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4089 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4565 20. 2. 2023
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „DP – Podpora hospicové péče“ o částku 299.000 Kč na celkovou výši 3.299.000 Kč

62/4565 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4565 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4565 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, včetně odůvodnění o neposkytnutí

62/4565 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

299 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

o

299 tis. Kč

62/4565 20. 2. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.