Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4585 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4114 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4585 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4585 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 178.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

62/4585 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, ve výši 72.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

62/4585 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „MNAT 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

62/4585 20. 2. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4585 20. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

430 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

430 tis. Kč

62/4585 20. 2. 2023
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 2., 3., 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.