Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4586 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4586 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ ve výši 10.000.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ v celkové výši 10.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 560.000 Kč a neinvestiční část ve výši 9.440.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

62/4586 20. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

560 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

560 tis. Kč

62/4586 20. 2. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1., 3. a 5 a doporučení dle bodů 2., 4., a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.