Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4589 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4124 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4589 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

62/4589 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

62/4589 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

62/4589 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ o 260.400 Kč

62/4589 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

260,4 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

842,5 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

1 102,9 tis. Kč

62/4589 20. 2. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.