Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4592 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

57/4115 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4592 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4592 20. 2. 2023
2. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ o 206.700 Kč

62/4592 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

206,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

206,7 tis. Kč

  

62/4592 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.