Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4600 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3571 ze dne 29.8.2022

62/4600 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ financovatelného z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

62/4600 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Urząd Miasta Rybnika a Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

62/4600 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Objevování česko-polského příhraničí“ předkládaný do Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč v letech 2023-2026 dle předloženého materiálu

62/4600 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

300,00 tis. Kč

 a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

300,00 tis. Kč

62/4600 20. 2. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.