Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4602 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/645 ze dne 16.3.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4602 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Green Gas RE, s.r.o. ze dne 20. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4602 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout navýšit dotaci poskytnutou dle usnesení zastupitelstva kraje č. 7/645 ze dne 16. 3. 2022 společnosti Green Gas RE, s.r.o, IČO 07558546, určenou na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Sviadnov“ o částku ve výši 2.105.000 Kč z toho neinvestiční část ve výši 694.650 Kč a investiční část ve výši 1.410.350 Kč

62/4602 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01787/2022/RRC se společností Green Gas RE, s.r.o, IČO 07558546, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4602 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora přípravy strategických projektů“ o 2.105.000 Kč

62/4602 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2.105,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

694,65 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1.410,35 tis. Kč

62/4602 20. 2. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.