Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4611 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4611 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice ze dne 15. 2. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4611 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, na financování nákladů spojených s realizací projektu „CÉRKA - Revitalizace areálu Dolu Frenštát - předprojektová příprava, 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč, se splatností nejpozději do 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4611 20. 2. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 5.000.000 Kč

62/4611 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

5 000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

960 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

4 040 tis. Kč

62/4611 20. 2. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.