Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4613 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4613 20. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

0,09 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol. 2131 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

o

0,18 tis. Kč

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

33,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

7,00 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

10,85 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

271,73 tis. Kč

Celkem

o

322,85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

322,85 tis. Kč

62/4613 20. 2. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 30 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstva obce Hrčava vyhlášených na den 18. února 2023 a obce Bílčice vyhlášených na den 25. března 2023

62/4613 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

30,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6115 -

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

o

30,0 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.