Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4627 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

62/4627 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 381, část obce Záblatí, rodinný dům,

pozemek parc. č. 323 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín,

z podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½ a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

za kupní cenu ve výši 4.400.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

b)   uzavřít smlouvu o advokátní úschově peněz a listin mezi krajem jako složitelem, **********, jako příjemci, a **********, zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 15911, jako schovatelkou

c)    předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci, Domov Jistoty, příspěvková organizace, Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

62/4627 20. 2. 2023
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových zařízení v sociální oblasti“ o částku 4.400.000 Kč

62/4627 20. 2. 2023
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 4.400.000 Kč s účelovým určením na akci „Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb“ realizovanou pro organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín, IČO 00847372

62/4627 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

4.400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

4.400 tis. Kč

62/4627 20. 2. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.