Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4632 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/926 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4632 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2023“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, na projekt „Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí Ostrava 2023“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, ve výši 250.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí Ostrava 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 1. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Charita Jablunkov, IČO 26520923, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04116/2022/SOC, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

62/4632 20. 2. 2023
8. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ o částku 250.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Mediální publicita MSK“ o částku 33.880 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 510.170 Kč

d)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 160.000 Kč

62/4632 20. 2. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

36,67 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

667,38 tis. Kč

Celkem

o

704,05 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

33,88 tis. Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

250,00 tis. Kč 

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

510,17 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

160,00 tis. Kč

Celkem

o

954,05 tis. Kč

62/4632 20. 2. 2023
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1., 3. a 5. a návrhy dle bodu 2., 4., 6. a 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.