Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4633 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3917 dne 24. 10. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4633 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

62/4633 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

150,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4371 -

Raná péče a  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

80,0 tis. Kč

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

70,0 tis. Kč

Celkem

o

150,0 tis. Kč

62/4633 20. 2. 2023
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.