Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4634 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/3845 ze dne 10.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4634 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

62/4634 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

3.923,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

30,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

298,0 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

986,8 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

235,0 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

2.374,0 tis. Kč

Celkem

o

3.923,8 tis. Kč

62/4634 20. 2. 2023
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.