Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4635 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/3273 ze dne 13.6.2022

č. 52/3728 ze dne 12.9.2022

č. 60/4413 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/550 ze dne 16.12.2021

č. 9/923 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4635 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2023 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4635 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4635 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2024

62/4635 20. 2. 2023
4. rozhodla

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů na rok 2023 organizaci KAFIRA o.p.s., IČO 26588773, u sociální služby sociální rehabilitace, č. reg. 4508339, v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence 2022+, na částku 5.178.000 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

62/4635 20. 2. 2023
5. rozhodla

62/4635 20. 2. 2023
6.

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2023 do rozpočtu kraje ve výši 2.977.418.734 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

62/4635 20. 2. 2023
7. schvaluje

62/4635 20. 2. 2023
8.

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.977.418.734 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

71.234.000 Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

50.533.000 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

733.876.000 Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

322.838.000 Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

149.480.000 Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

4.958.000 Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

119.119.000 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

820.086.734 Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

o

45.577.000 Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

50.487.000 Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

88.322.000 Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

17.841.000 Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

o

4.263.000 Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

114.050.000 Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

o

73.240.000 Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

o

24.443.000 Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

24.414.000 Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

72.963.000 Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

189.694.000 Kč

Celkem

o

2.977.418.734 Kč

62/4635 20. 2. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.