Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4637 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3916 ze dne 24.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4637 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

62/4637 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

3.996,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

470,00 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

1.706,10 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

1.620,50 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

3.996,60 tis. Kč

62/4637 20. 2. 2023
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.