Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4638 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3918 ze dne 24.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4638 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

62/4638 20. 2. 2023
2. rozhodla

a)   snížit akci rozpočtu kraje „DP - Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ o částku 39.900 Kč

b)   snížit akci rozpočtu kraje „DP - Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách“ o částku 3.500 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu kraje „DP - Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji“ o částku 43.400 Kč

62/4638 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4342 -

Sociální péče a  pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

o

500,0 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

3,5 tis. Kč

Celkem

o

 503,5 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

363,5 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

70,0 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

70,0 tis. Kč

Celkem

o

503,5 tis. Kč

62/4638 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.