Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4665 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4665 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Petřvald ze dne 25. 1. 2023, včetně jejího doplnění doručeného dne 30. 1. 2023, o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření stokové kanalizační sítě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4665 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, na realizaci projektu „Rozšíření stokové kanalizační sítě“ ve výši maximálně 10.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 1. 2024 a uhrazených do dne 1. 3. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4665 20. 2. 2023
3. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Podpora vodohospodářských projektů“ ve výši 10.000 tis. Kč

62/4665 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování 

pol.  8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

 10.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

10.000 tis. Kč

62/4665 20. 2. 2023
5. ukládá

člence rady kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.