Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 5. 2019

Rada kraje

63/5591 28. 5. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 28. 5. 2019

Rada kraje

63/5592 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 62. schůze rady kraje, konané dne 14. 5. 2019

63/5592 28. 5. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu z 63. schůze rady kraje, konané dne 28. 5. 2019:

-        Mgr. Stanislava Folwarczneho

-        Jarmilu Uvírovou

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

63/5593 28. 5. 2019
1. schvaluje

výroční zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5593 28. 5. 2019
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, ze dne 6. 5. 2019, o přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5593 28. 5. 2019
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2018, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5593 28. 5. 2019
4. rozhodla

o rozdělení zisku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5593 28. 5. 2019
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2018, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5593 28. 5. 2019
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

č. 47/4131 ze dne 25. 9. 2018

č. 51/4459 ze dne 27. 11. 2018

63/5594 28. 5. 2019
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

63/5595 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, za leden - březen roku 2019, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

63/5596 28. 5. 2019
1. schvaluje

záměr zvýšit podíl obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO 47673168, v akciové společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava -Mošnov, a. s., IČO 60792914, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

63/5597 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o přípravě materiálu Strategický plán rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

63/5597 28. 5. 2019
2. souhlasí

s návrhem materiálu Strategický plán rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

63/5597 28. 5. 2019
3. ukládá

předsedovi představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s.,

dopracovat návrh materiálu uvedeného v bodě 1. a 2. tohoto usnesení, zajistit jeho projednání představenstvem a dozorčí radou společnosti a následně předložit radě kraje v působnosti valné hromady ke schválení

Zodp.: Ing. Michal Holubec, předseda představenstva

Termín: 25. 6. 2019

Rada kraje

63/5598 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5598 28. 5. 2019
2. žádá

ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5599 28. 5. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup sněžné rolby pro projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5599 28. 5. 2019
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup sněžné rolby pro projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

63/5599 28. 5. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup sněžné rolby pro projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji““, a to:

členové:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Nazim Afana, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Ing. Beata Okenica Maierová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Dušan Folvarčný, odbor evropských projektů
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4391 ze dne 6. 11. 2018

63/5600 28. 5. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“ účastníka:

TQM - holding s.r.o.
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava - Předměstí
IČO: 496 06 395

za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 41,85 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4861 ze dne 29.1.2019

63/5601 28. 5. 2019
1. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády – Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“ účastníka:

FICHNA-HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČO: 27765857

za cenu nejvýše přípustnou 19.944.873 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4393 ze dne 6.11.2018

63/5602 28. 5. 2019
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II.“ účastníka:

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČO: 42864771

za cenu nejvýše přípustnou 104.374.305,11 Kč bez DPH

Rada kraje

63/5603 28. 5. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD „Sportovní areál na ul. Komenského, Opava""

63/5603 28. 5. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

4.       ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava
IČO: 28608909

za cenu nevýše přípustnou 487.000 Kč bez DPH

Rada kraje

63/5604 28. 5. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Ediční plán na rok 2019"

63/5604 28. 5. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       Agentura API s.r.o.
se sídlem: Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava
IČO: 25844091

za cenu nejvýše přípustnou 518 500 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5605 28. 5. 2019
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním „Dne pěstounství“ v MSK subjektu:

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

IČO: 75125285

za cenu nejvýše přípustnou 789.791 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5605 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro účastníky „Dne pěstounství“ v MSK z řad pěstounských rodin, konaného dne 12. 10. 2019, formou volných vstupenek, dle předloženého materiálu

63/5605 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

678 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5164 -

Nájemné

o

66 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

70 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

542 tis. Kč

Celkem

o

678 tis. Kč

Rada kraje

63/5606 28. 5. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení dle části šesté, hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce nazvané „Dynamický nákupní systém pro nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

63/5606 28. 5. 2019
2. rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

63/5606 28. 5. 2019
3. svěřuje

oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu zabezpečování činností souvisejících s úkony zadavatele dle § 139 až 142 zákona, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

63/5607 28. 5. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 15 ks speciálních měřicích přístrojů pro měření hořlavých plynů“

63/5607 28. 5. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto

usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       Martin Bergl
Na Výsluní 435/12, 412 01, Litoměřice – Pokratice
IČO 42478430

63/5607 28. 5. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       Line Control s.r.o.
se sídlem: Vaňhalova 587/2, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO: 05399068

za cenu nejvýše přípustnou 712.281 Kč bez DPH

Rada kraje

63/5608 28. 5. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup kompozitních tlakových láhví“

63/5608 28. 5. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778

za cenu nejvýše přípustnou 1.257.570 Kč bez DPH

Rada kraje

63/5609 28. 5. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon IČ včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový Domov Karviná)"“

63/5609 28. 5. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

FLAGRO a. s.
se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 28644344

za nejvýše přípustnou cenu 376.880 Kč bez DPH

Rada kraje

63/5610 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    2000 ks hlásičů požáru

b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

63/5610 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    2000 ks hlásičů požáru

b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

63/5610 28. 5. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5308 ze dne 26. 3. 2019

63/5611 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 2. 2019 do 16. 5. 2019, dle předloženého materiálu

63/5611 28. 5. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5612 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

Přehled usnesení vlády České republiky č. 121 - 306 za období od 18. 2. - 29. 4. 2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4982 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5613 28. 5. 2019
1. rozhodla

navýšit dotační program „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ o částku ve výši 50.500 Kč

63/5613 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50,5 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol.  6322 -

Investiční transfery spolkům

o

311,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

361,5 tis. Kč

63/5613 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5613 28. 5. 2019
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5614 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

podnět občana kraje ze dne 6. 3. 2019 ke změně právní úpravy směřující k narovnání výše starobních důchodů horníků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5614 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nerealizovat kroky směřující ke změně právní úpravy dle bodu 1. tohoto usnesení

63/5614 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout předat podnět občana kraje Ministerstvu práce a sociálních věcí a požádat jej, aby se danou věcí jako gestor zákona o důchodovém pojištění zabývalo, a to i v rámci Komise pro spravedlivé důchody

63/5614 28. 5. 2019
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit podnět dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5615 28. 5. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5194 -

Věcné dary

o

  1.300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

 1.300 tis. Kč

63/5615 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

 15 tis. Kč

63/5615 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol.  6123 -

Dopravní prostředky

o

64 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  6123 -

Dopravní prostředky

o

64 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4389 ze dne 6. 11. 2018

č. 51/4467 ze dne 27. 11. 2018

63/5616 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    2 automobily ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4

b)   mobilní hmotnostní spektrometr MX908, vč. příslušenství

c)    3 ruční gama spektrometry IdentiFINDER R440, vč. příslušenství

d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

63/5616 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    2 automobilů ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4

b)   mobilního hmotnostního spektrometru MX908, vč. příslušenství

c)    3 ručních gama spektrometrů IdentiFINDER R440, vč. příslušenství

d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5616 28. 5. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5617 28. 5. 2019
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

63/5617 28. 5. 2019
2. stanoví

u usnesení č. 53/4791 bod 4. ze dne 13. 12. 2018 termín další kontroly plnění na září 2019

Rada kraje

63/5618 28. 5. 2019
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

63/5618 28. 5. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5619 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

dopis předsedy vlády uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu a informaci o stavu exekucí vedených vůči nezletilým dle předloženého materiálu

63/5619 28. 5. 2019
2. ukládá

příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje

a)    prověřit, zda neevidují či nevymáhají dluhy vůči nezletilým dětem, a pokud ano, tak

b)   učinit potřebné kroky k zastavení aktuálně probíhajících exekucí vedených vůči těmto nezletilým dětem a k odpisu těchto dluhů

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací

Termín: 31. 7. 2019

63/5619 28. 5. 2019
3. doporučuje

obchodním korporacím s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

a)    prověřit, zda neevidují či nevymáhají dluhy vůči nezletilým dětem, a pokud ano, tak

b)   učinit potřebné kroky k zastavení aktuálně probíhajících exekucí vedených vůči těmto nezletilým dětem a k odpisu těchto dluhů

Zodp.: statutární orgány obchodních korporací

Termín: 31. 7. 2019

63/5619 28. 5. 2019
4. schvaluje

dopis hejtmana kraje uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu určený starostům obcí, městysů a měst v Moravskoslezském kraji

63/5619 28. 5. 2019
5. ukládá

příslušným náměstkům hejtmana kraje

předat pokyny a informace dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení organizacím Moravskoslezského kraje

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, Jiří Navrátil, MBA, Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo, Ing. Jakub Unucka, MBA, Jan Krkoška, Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 31. 5. 2019

63/5619 28. 5. 2019
6. ukládá

hejtmanovi kraje

zaslat dopis dle bodu 4. tohoto usnesení obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v tomto dopise

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 31. 5. 2019

Rada kraje

63/5620 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

63/5620 28. 5. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5621 28. 5. 2019
1. schvaluje

návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5622 28. 5. 2019
1. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 700 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 700 tis. Kč

63/5622 28. 5. 2019
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 700 tis. Kč

63/5622 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331  -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6111  -

Programové vybavení

o

700 tis. Kč

63/5622 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 7 přílohy č. 9 text: „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ v letech 2019-2022  celkové výdaje na akci 11.640 tis. Kč, tj. 2.910 tis. Kč ročně“ na text:

„Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ v letech 2019-2023  celkové výdaje na akci 13.958 tis. Kč, tj.: v roce 2019: 3.519 tis. Kč, 2020: 3.105 tis. Kč, 2021: 3.478 tis. Kč, 2022: 2.774 tis. Kč, 2023: 1.082 tis. Kč“

63/5622 28. 5. 2019
5. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4494 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5623 28. 5. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven“ v celkové výši 463.000 Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, na realizací projektů dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu:

a)    „Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností“ ve výši 20.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   „Digitalizace regionálního periodika“ ve výši 29.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    „Rekvalifikační kurz – Knihovník v přímých službách“ ve výši 54.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   „Kurzy počítačové gramotnosti“ ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    „Obnova hardwaru a softwaru Regionálního výukového centra Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ ve výši 242.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f)     „Doplňování vybraných záznamů do báze ANL“ ve výši 78.000 Kč, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

63/5623 28. 5. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 463.000 Kč účelově určenou na realizaci projektů v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5623 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

         463 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3314 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

         463 tis. Kč

63/5623 28. 5. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 4.462,10 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5623 28. 5. 2019
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 62.548,09 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5623 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

         4,47 tis. Kč

a

zvyšují

přijaté investiční transfery

pol. 4216 –

Ostatní investiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

         62,55 tis. Kč

Celkem

67,02 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4,47 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

62,55 tis. Kč

Celkem

67,02 tis. Kč

63/5623 28. 5. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

50 tis. Kč

Rada kraje

63/5624 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
2. stanoví

příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury úkoly na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
3. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2018 dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
4. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2018 a příděly ze zlepšených výsledků hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
5. schvaluje

převod zlepšeného výsledku hospodaření na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
6. stanoví

výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5624 28. 5. 2019
7. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 30 %

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

63/5625 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Muzea Novojičínska, příspěvková organizace v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5625 28. 5. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2019 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

63/5625 28. 5. 2019
3. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 60 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Zakoupení jednotného vstupenkového systému“ o částku 60 tis. Kč

c)    zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 120 tis. Kč

63/5625 28. 5. 2019
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

a)    příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 120.000 Kč

b)   úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 60.000 Kč

63/5625 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229  -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120 tis. Kč

63/5625 28. 5. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Těšínské divadlo, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 61 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5625 28. 5. 2019
7. schvaluje

a)    snížit akci rozpočtu „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“ o částku 61 tis. Kč

b)   zvýšit akci rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace“ o částku 61 tis. Kč

63/5625 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

61 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

61 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/819 ze dne 14.6.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5626 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněným nemovitostí dle příloh č. 3, 5, 7, 9 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zámeček Petrovice a. s., IČO 06196586, na 1. etapu revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné (obnova aleje) ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na historický suterén měšťanského domu č. p. 9 ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232, na rekonstrukci renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa ve výši 1.516.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba, IČO 45210021, na zvýšení požární bezpečnosti v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě prostřednictvím výměny elektrorozvodů ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 30. 4. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
6. bere na vědomí

žádost Města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení termínu na realizaci projektu „Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně“, na který je čerpána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Nový Jičín, IČO 0298212, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018, na projekt „Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně“, z „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2020“ a uzavřít s tímto žadatelem dodatek č. 1 ke smlouvě poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07702/2018/KPP ze dne 8. 10. 2018, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
8. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle příloh č. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
9. rozhodla

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 předloženého materiálu

63/5626 28. 5. 2019
10. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 1.356.500 Kč

63/5626 28. 5. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2 497,0 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  300,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1 056,5 tis. Kč

Celkem

o

3 853,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322-

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

500 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1 538,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1 516,0 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

199,5 tis. Kč

Celkem

o

3 753,5 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6341

Investiční transfery obcím

o

100,0 tis. Kč

Celkem

o

100,0 tis. Kč

63/5626 28. 5. 2019
12. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 3., 4., 5. a 7. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5627 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 7-33 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 36-41 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 42-51 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
6. bere na vědomí

žádost společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu, a informaci o způsobu financování projektu dle důvodové zprávy

63/5627 28. 5. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00369/2019/KPP ze dne 14. 3. 2019, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
8. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o rozšíření uznatelných nákladů projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout rozšířit uznatelné náklady projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00373/2019/KPP ze dne 25. 3. 2019, dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05754/2018/KPP dle přílohy č. 57 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05755/2018/KPP dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

63/5627 28. 5. 2019
12. rozhodla

a)    navýšit akci z rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 2.232.100 Kč

b)   navýšit akci z rozpočtu kraje „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ o částku 500.000 Kč

63/5627 28. 5. 2019
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  600,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

 2 132,1 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 2 150,4 tis. Kč

Celkem

o

 4 882,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

900,0 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

300,0 tis. Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

500,0 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

460,0 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1 632,5 tis. Kč

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

40,0 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,0 tis. Kč

na § 3317 -

Výstavní činnosti v kultuře

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

100,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

340,0 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100,0 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

350,0 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

80,0 tis. Kč

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

30,0 tis. Kč

Celkem

o

 4 882,5 tis. Kč

63/5627 28. 5. 2019
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4., 5., 7., 9., 10., 11. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/963 ze dne 13.9.2018

63/5628 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5628 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, z „od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

63/5628 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5628 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5629 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Railway Builder, s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění souvisejících služeb v rámci jubilejního 20. ročníku veletrhu Czech Raildays, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5629 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Railway Builder, s.r.o., IČO 24256030, v maximální výši 190.000 Kč, na zajištění souvisejících služeb v rámci jubilejního 20. ročníku veletrhu Czech Raildays, s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 15. 7. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5629 28. 5. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 190.000 Kč

63/5629 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

190 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám


o


190 tis. Kč

Rada kraje

63/5630 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje

63/5630 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nepřijmout nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje

63/5630 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018

63/5631 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5631 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

63/5631 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5631 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrhx dle bodů 2. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1065 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 11/1226 ze dne 13. 3. 2019

63/5632 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5632 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 7.500.000 Kč a neinvestiční část dotace 12.500.000 Kč, dle předloženého materiálu

63/5632 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5632 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.500 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.500 tis. Kč

63/5632 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5083 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1216 ze dne 13.3.2019

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5633 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5633 28. 5. 2019
2. souhlasí

s realizací akce „Silnice II/451 Vrbno – Karlovice, II. etapa“ schválené v rámci Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA

63/5633 28. 5. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy a nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje ve výši 120.627.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5633 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4113 -

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

o

50.627 tis. Kč

pol. 4213 -

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

o

70.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50.627 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

70.000 tis. Kč

63/5633 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2212 -

Silnice

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

5.274,20 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

48.725,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

41.245,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12.755,00 tis. Kč

63/5633 28. 5. 2019
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
3.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“

63/5633 28. 5. 2019
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u:

a)    úspory v rámci akce „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“ ve výši 3.000 tis. Kč

b)   přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 5.274,2 tis. Kč

63/5633 28. 5. 2019
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 94.872.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5633 28. 5. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 82.755.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

63/5634 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

63/5634 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

63/5635 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

63/5635 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v maximální výši 1.947.322.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

63/5635 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5271 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5636 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5636 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií v maximální výši 1.500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5636 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

63/5636 28. 5. 2019
4. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 1.500 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 1.500 tis. Kč

63/5636 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 1.500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

 1.500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5444 ze dne 30.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/823 ze dne 14.6.2018

63/5637 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5637 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5637 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5637 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5637 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5637 28. 5. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5638 28. 5. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

63/5638 28. 5. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

63/5638 28. 5. 2019
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

63/5638 28. 5. 2019
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5446 ze dne 30. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

63/5639 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál - Malá Morávka „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 - 6. Provozní soubor, s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

63/5639 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností MBM rail s.r.o., IČO 25277171, – 6. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

63/5639 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v max. výši 5.500.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 – 6. provozní soubor, dle předloženého materiálu

63/5639 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5442 ze dne 30. 4. 2019

63/5640 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor, s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

63/5640 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje, na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí od prosince 2019 do prosince 2025 se Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5640 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020 s dopravcem České dráhy, a.s. – 5. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

63/5640 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v max. výši 5.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 – 5. provozní soubor

63/5640 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1., návrhy dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

63/5640 28. 5. 2019
6. souhlasí

zveřejnit Oznámení záměru uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou přímým zadáním na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5641 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Autobusová točna v Dívčím Hradě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5641 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dívčí Hrad, IČO 00576115, s odůvodněním dle předloženého materiálu

63/5641 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5642 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o možnosti provozování leteckého spojení Ostrava – Varšava a jeho financování, dle předloženého materiálu

63/5642 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava, na období 5 let od zahájení provozu leteckého spojení, v maximální výši 400.000 € ročně, dle předloženého materiálu

63/5642 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy o provozování leteckého spojení Ostrava - Varšava s obchodní společností POLSKIE LINIE LOTNICZE “LOT” SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000056844, a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory dle bodu 2. usnesení zůstane zachována, dle předloženého materiálu

63/5642 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5643 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu v rámci uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

63/5643 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uložit v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC) a mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5643 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit radu kraje ke všem jednáním souvisejícím s výběrem leteckého dopravce EU pro provozování předmětných závazků veřejné služby v zadávacím řízení včetně omezení přístupu k pravidelné letecké službě na uvedených trasách na jediného leteckého dopravce EU vybraného v zadávacím řízení

63/5643 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit financování závazků veřejné služby v pravidelné letecké dopravě na období 4 let od zahájení provozu leteckých spojení, v maximální výši 7.800.000 € ročně, dle předloženého materiálu

63/5643 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5644 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na projekt Integrovaná doprava IV, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5644 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt Integrovaná doprava IV, ve výši 6.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 10. 2020 a uhrazených do dne 20. 11. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5644 28. 5. 2019
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o.“ o 6 mil. Kč

63/5644 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

6.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

6.000 tis. Kč

63/5644 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

63/5645 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na projekt Integrovaná doprava III, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5645 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt Integrovaná doprava III, v maximální celkové výši 8.000.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 7.800.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 10. 2020 a uhrazených do dne 20. 11. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5645 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

8.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

7.800 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

63/5645 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5646 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

63/5646 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 ve výši 1.242.160.587,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

63/5646 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje ke schválení Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5272 ze dne 26.3.2019

č. 2/22 ze dne 22.11.2016

63/5647 28. 5. 2019
1. rozhodla

na základě zápisu z vyhodnocení došlých nabídek a zápisu z vyhodnocení smluvní dokumentace vybrat nejvhodnější nabídku k poptávkovému řízení s názvem Refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od Evropské investiční banky, a to v pořadí:

1.       UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
IČO: 64948242

za nabídnutou zápornou odchylku od 3měsíčního Priboru: – 0,04 % p.a.

2.       Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054

za nabídnutou odchylku od 3měsíčního Priboru: + 0,00 % p.a.

3.       Československá obchodní banka, a.s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350

za nabídnutou kladnou odchylku od 3měsíčního Priboru: +0,04 % p.a.

4.       Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČO: 45244782,

za nabídnutou kladnou odchylku od 3měsíčního Priboru: + 0,05 % p.

63/5647 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle příloh č. 3 – 5 předloženého materiálu

63/5647 28. 5. 2019
3. rozhodla

rozšířit stávající dispoziční práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje, udělená usnesením rady kraje č. 2/22 ze dne 22. 11. 2016, o podepisování Žádostí o čerpání úvěru a Žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 481/19-120 mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, za předpokladu nabytí účinnosti Smlouvy o úvěru

63/5647 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

14,29 tis. Kč

a

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1.009.700,00 tis. Kč

pol. 8224 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

1.009.714,29 tis. Kč

63/5647 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3199 ze dne 24.4.2018

63/5648 28. 5. 2019
1. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 2758 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2763/1 zahrada, parc. č. 2763/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2769/2 ostatní plocha a parc. č. 2769/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, ve vlastnictví společnosti RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 05253268, ve prospěch každého vlastníka podzemního vedení VN vybudovaného v rámci stavby „Podzemní VN vedení, kiosková trafostanice VN/NN, přípojky NN k objektu Domov Březiny“, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení VN ve služebných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč/m2 + DPH dle výměry, minimálně však 5.000 Kč + DPH a za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5648 28. 5. 2019
2. rozhodla

a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 2163 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1140, část obce Město, občanská vybavenost (dotčená budova), v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech dotčené budovy vnitřní komunikační zařízení, a v právu vstupovat do dotčené budovy za účelem zřízení, provozování, oprav, udržování a odstranění vnitřního komunikačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu celého služebného pozemku, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

63/5648 28. 5. 2019
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu ev. č. 05000/2018/IM uzavřené dne 21. 5. 2018 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5649 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice mezi krajem, městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, Kopřivnice IČO 00298077, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 48804525, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5649 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4686 ze dne 11.12.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

63/5650 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00222/2019/IM ze dne 11. 1. 2019 na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ se zhotovitelem, kterým je společnost

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČO: 26876574

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5650 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

210 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

210 tis. Kč

Rada kraje

63/5651 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ financovatelného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s předpokládanými náklady 500.000.000 Kč

63/5651 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5652 28. 5. 2019
1. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 551 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“ s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

63/5652 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

551 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

551 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5653 28. 5. 2019
1. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, ve výši 3.207 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Sanační opatření v budově Psychiatrické nemocnice v Opavě“ s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

63/5653 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.207 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.207 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5654 28. 5. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

49,61 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

49,61 tis. Kč

63/5654 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. - 5171

Opravy a udržování

o

45,98 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. - 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

o

45,98 tis. Kč

63/5654 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. - 5171

Opravy a udržování

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. - 6121

Budovy, haly a stavby

o

400,00 tis. Kč

63/5654 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. - 5169

Nákup ostatních služeb

o

730 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § - 3315

Činnosti muzeí a galerií

pol. - 6122

Stroje, přístroje a zařízení

o

730 tis. Kč

Rada kraje

63/5655 28. 5. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5655 28. 5. 2019
2. rozhodla

vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

63/5656 28. 5. 2019
1. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2019 u akce „Zateplení objektů v areálu Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace“ ve výši 350,9 tis. Kč

63/5656 28. 5. 2019
2. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2019 u akce „Energetické úspory v Gymnáziu v Třinci“ ve výši 84,7 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5657 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 14. 5. 2019

b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2019

63/5657 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5658 28. 5. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

6,99 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

84,43 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

10,50 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

15,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

147,03 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

480,80 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,52 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

0,11 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

37,31 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,99 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

81,42 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

44,44 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

14,31 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,10 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

32,78 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,12 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

44,67 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

50,55 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

931,09 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

4,38 tis. Kč

Celkem

o

1.990,54 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.990,54 tis. Kč

63/5658 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

240,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

240,00 tis. Kč

63/5658 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

692,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

692,20 tis. Kč

63/5658 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

220,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

220,00 tis. Kč

63/5658 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

5.000,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 11/1230 ze dne 13.3.2019

63/5659 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2018 bez výhrad

b)   schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

63/5659 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4.127,63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

100,00 tis. Kč

pol. 5499 -

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

o

3.977,63 tis. Kč

Celkem

o

4.127,63 tis. Kč

63/5659 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k projednání Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5660 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba mezi krajem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava - Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5660 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5661 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost církevní právnické osoby Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, o darování staršího vozidla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5661 28. 5. 2019
2. rozhodla

a)     darovat vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T63735, VIN: WV2ZZZ7HZ150808, rok výroby 2007, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, do vlastnictví církevní právnické osoby Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje

63/5662 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ financovatelného z  Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 16.000 tis. Kč

63/5662 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 7.000 tis. Kč

63/5662 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 18.500 tis. Kč

63/5662 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 3. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5372 ze dne 9.4.2019

63/5663 28. 5. 2019
1. rozhodla

změnit obsah návrhu smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVV KP číslo 34218/357309470 v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČO 45193665, a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž uzavření rozhodla dne 9. 4. 2019 svým usnesením č. 60/5372, způsobem dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4464 ze dne 27. 11. 2018

63/5664 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00219/2019/IM ze dne 28. 1. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, se zhotovitelem stavby – společností KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5088 ze dne 26. 2. 2019

63/5665 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/10 na pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, do vlastnictví společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za kupní cenu 15.678 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium,  příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

63/5665 28. 5. 2019
2. souhlasí

s prodejem nepotřebného movitého majetku – dieselagregátu, výrobní číslo 4625, rok výroby 1987, včetně součástí a příslušenství, umístěného v budově č.p. 1792 občanská vybavenost na pozemku parc. č. st. 1171 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, dle předloženého materiálu

63/5665 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5285 ze dne 26.3.2019

63/5666 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 08362/2018/IM ze dne 22. 11. 2018 na realizaci stavby „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, se zhotovitelem, kterým je ZK Design a.s., se sídlem Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom, IČO 25864068, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 108/8415 ze dne 6.9.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

63/5667 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010982, ze dne 9. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006404 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010982, ze dne 17. 4. 2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

63/5667 28. 5. 2019
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010864, ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005981 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010864, ze dne 18. 4. 2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5461 ze dne 30. 4. 2019

63/5668 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to:

pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  čp. 89, občanská vybavenost, Petřvald,

pozemek parc. č. 8, zahrada,

pozemek parc. č. 9, zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald,

do vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, IČO 00297593, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa. obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely kultury, školství a sportu, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

ab. obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac.  v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ad.  v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

ae. zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

63/5668 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4538 ze dne 27.11.2018

č. 14/1104 ze dne 30.5.2017

č. 39/3437 ze dne 29.5.2018

č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

63/5669 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít pojistnou smlouvu č. 41826322-64 o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5670 28. 5. 2019
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, o částku 1.400.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

63/5670 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové  výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.400 tis. Kč

Rada kraje

63/5671 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje společností Moody’s Investors Service dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5671 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

63/5672 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 46.500.000 Kč

63/5672 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 46.500.000 Kč dle předloženého materiálu

63/5672 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 58.000.000  Kč

63/5672 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 58.000.000 Kč dle předloženého materiálu

63/5672 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

63/5672 28. 5. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

63/5672 28. 5. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování  projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ z 102.000.000 Kč na 123.000.000 Kč dle předloženého materiálu

63/5672 28. 5. 2019
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3968 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/980 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5673 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016, ve znění usnesení č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016, č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 a č. 9/980 ze dne 13. 9. 2018, výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „37.500.000 Kč“ na „44.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

63/5673 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

63/5673 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

6.500,00 tis. Kč

a zvyšují běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

6.500,00 tis. Kč

Rada kraje

63/5674 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 3088/360 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba,

pozemek parc. č. 3088/366 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Hlučín,

z vlastnictví **********za kupní cenu ve výši 4.000.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

63/5674 28. 5. 2019
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 4.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Nákup řadového domu v Hlučíně“ realizovanou pro organizaci Fontána příspěvková organizace, IČO 71197044

63/5674 28. 5. 2019
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 4.000 tis. Kč

63/5674 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.000.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.754.304 Kč

pol. 6130 -

Pozemky

o

1.245.696 Kč

Celkem

o

4.000.000 Kč

63/5674 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5036 ze dne 26.2.2019

63/5675 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00676/2019/KŘ ze dne 27. 3. 2019 na realizaci stavby „Oprava správní budovy, Náš svět Pržno, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je společnost

POSITOR stavební s.r.o.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 06883184

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5675 28. 5. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Oprava správní budovy“ o částku 711,57 tis. Kč

63/5675 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

711,57 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

711,57 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3550 ze dne 12.6.2018

63/5676 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 06960/2018/IM ze dne 25. 7. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5676 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

190 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

190 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2457 ze dne 12. 12. 2017

č. 61/5458 ze dne 30. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

63/5677 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to:

pozemek parc. č. 715/6 ostatní plocha o výměře 425 m2,

část pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a  nově označenou jako pozemek parc. č. 719/15 ostatní plocha o výměře 683 m2,

část pozemku parc. č. 719/8 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 719/16 ostatní plocha o výměře 682 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

63/5677 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to:

části pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 642/13 ostatní plocha o výměře 1074 m2 a pozemek parc. č. 642/15 ostatní plocha o výměře 73 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

63/5677 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to:

část pozemku parc. č. 623/91 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/153 ostatní plocha o výměře 27 m2,

část pozemku parc. č. 623/92 ostatní plocha označenou jako díl „h“ o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 88 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 527 m2,

část pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/20 ostatní plocha o výměře 34 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

63/5677 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/10 ostatní plocha o výměře 1061 m2,

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/11 ostatní plocha o výměře 38 m2,

část pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 35 m2 a část pozemku parc. č. 670/2 ostatní plocha označenou jako díl „c“ o výměře 64 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 99 m2,

pozemek parc. č. 715/11 ostatní plocha o výměře 302 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

63/5677 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/14 ostatní plocha o výměře 1 m2,

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha označenou jako díl „r“ o výměře 375 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č 642/7 o nové dosud nezapsané výměře 13098 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

63/5677 28. 5. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/156 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/158 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha označenou jako díl „k“ o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha označenou jako díl „l“ o výměře 429 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 486 m2,

část pozemku parc. č. 623/113 ostatní plocha o výměře 474 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/152 ostatní plocha,  

pozemek parc. č. 623/113 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 2125 m2,

pozemek parc. č. 623/118 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 184 m2,

část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 81 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/154 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 99 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/155 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 654 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/17 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 214 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/18 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 642/4 ostatní plocha,

všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

63/5677 28. 5. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to:

pozemek parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 840 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím

63/5677 28. 5. 2019
8. rozhodla

zřídit věcné břemeno -  služebnost k části pozemku parc. č. 59/1 zahrada v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebných pozemků podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Budišov, OP_1341 vNN obnova DTS/vNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1274-954/2018 ze dne 16. 5. 2019, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

63/5677 28. 5. 2019
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)   darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout pozemek specifikovaný v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

63/5677 28. 5. 2019
10. souhlasí

s uzavřením smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, mezi Střední zahradnickou školou, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 0060202, jako půjčitelem a statutárním města Ostrava, městským obvodem Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451, jako vypůjčitelem, na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce do doby nabytí vlastnického práva vypůjčitelem k předmětu výpůjčky, dle předloženého materiálu

63/5677 28. 5. 2019
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 05620/2016/IM uzavřené mezi krajem jako prodávajícím a společností PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČO 2537635, jako kupujícím, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

63/5677 28. 5. 2019
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 7., bodu 9. a 11. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5097 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 4/275 ze dne 15.6.2017

č. 11/1234 ze dne 13.3.2019

63/5678 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1234 ze dne 13 3. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „71.500 tis. Kč“ na „99.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

63/5678 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5679 28. 5. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Digitalizace rádiové sítě ZZS MSK“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

63/5679 28. 5. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525

jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Karla Plundera, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

Rada kraje

63/5680 28. 5. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

63/5680 28. 5. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

 

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamila Onysko, odbor zdravotnictví (náhradník za MUDr. Martina Gebauera)
Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví (náhradník za Ing. Pavla Rydrycha)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

63/5681 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

materiál s návrhem zrušení stávajícího modelu řízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, formou personální unie, který je zpracován ředitelem dotčených nemocnic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

č. 61/5464 ze dne 30. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5682 28. 5. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 7.882.990 Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

63/5682 28. 5. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 7.882.990 Kč účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OKP/21/1102/2019

63/5682 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7.882,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.882,99 tis. Kč

63/5682 28. 5. 2019
4. bere na vědomí

informaci o stažení žádosti o poskytnutí dotace společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, čj. MSK 33277/2019 ze dne 4. 3. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5682 28. 5. 2019
5. rozhodla

zrušit bod 5. usnesení č. 61/5464 ze dne 30. 4. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5682 28. 5. 2019
6. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o účelový příspěvek na organizaci konference „XXII. Slezský den sester“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5682 28. 5. 2019
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 100 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci odborné konference „XXII. Slezský den sester“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019

63/5682 28. 5. 2019
8. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o podporu gynekologického semináře, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5682 28. 5. 2019
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 15 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci gynekologického semináře, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

63/5682 28. 5. 2019
10. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 115 tis. Kč

63/5682 28. 5. 2019
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

115 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

115 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5683 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ze dne 2. 5. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5683 28. 5. 2019
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 50 tis. Kč

63/5683 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Vzdělávání v oblasti medicíny katastrof“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5683 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

50 tis. Kč

63/5683 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5684 28. 5. 2019
1. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Mediální publicita v odvětví zdravotnictví“ o částku 235.950 Kč

63/5684 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

235,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

235,95 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5335 ze dne 9. 4. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5685 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o řešení neuhrazené ztráty z minulých let společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle předloženého materiálu

63/5685 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5685 28. 5. 2019
3. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí investiční dotace na projekt „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5685 28. 5. 2019
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Investiční akce a opravy majetku v Bílovecké nemocnici, a.s.“

63/5685 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 2.100.000 Kč na realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5685 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.100 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6316 -

Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem

o

2.100 tis. Kč

63/5685 28. 5. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 5. k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/720 ze dne 28. 3. 2017

63/5686 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce, ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ke dni 30. 6. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5686 28. 5. 2019
2. stanoví

s účinností od 1. 7. 2019 včetně

plat Ing. et Ing., Bc. Jiřímu Matějovi, MBAce, řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

63/5686 28. 5. 2019
3. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

63/5686 28. 5. 2019
4. jmenuje

členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve složení:

předseda komise:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

členové komise:

Ing. Jakub Unucka, MBA, člen rady kraje

Jiří Navrátil, MBA, člen rady kraje

Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

náhradník:

Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

63/5686 28. 5. 2019
5. pověřuje

funkcí tajemníka výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví

náhradník:

Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA

Rada kraje

63/5687 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020-2022

63/5687 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7897 ze dne 7.6 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016

63/5688 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V‑A Slovenská republika-Česká republika

63/5688 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 19. usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“

63/5688 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5689 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

63/5689 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1325 ze dne 13. 3. 2019

63/5690 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

63/5690 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmocnit radu kraje k rozhodování o uzavírání Smluv o partnerství s finančním příspěvkem včetně dodatků, k poskytování finančních prostředků partnerům zapojeným do projektů financovaných z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci zaměřených na bezplatné stravování dětí ohrožených chudobou v Moravskoslezském kraji

63/5690 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5691 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II.“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 10.500.000 Kč, dle předloženého materiálu

63/5691 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5692 28. 5. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

14,29 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

14,29 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

0,01 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

0,01 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

4.895,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.895,26 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

20,00 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

382,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

382,10 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

69,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

 o

69,00 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

3,00 tis. Kč

63/5692 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5123 -

Podlimitní technické zhodnocení

o

0,76 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

0,76 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1111 ze dne 13.12.2018

63/5693 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Na jedné vlně“ připravovaného k předložení do Operačního programu Zaměstnanost

63/5693 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2023 ve výši 29.200.000 Kč dle předloženého materiálu

63/5693 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2977 ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

63/5694 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, dle předloženého materiálu

63/5694 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit změnu obsahu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předkládaného do operačního programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, dle předloženého materiálu

63/5694 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, a obcí Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČ 00321648, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

63/5694 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020

b)   zabezpečit realizaci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 268.221,57 EUR

63/5694 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2022 ve výši 2.682.215,74 EUR dle předloženého materiálu

63/5694 28. 5. 2019
6. ukládá

náměstkovi kraje

předložit návrhy bodů 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5695 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor pro projekt „Podpora komunitní práce v MSK II“ mezi Moravskoslezským krajem a  Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 28. 2. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

63/5696 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 rozhodnutí uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 s obcí Brušperk, IČ 00296538, a obcí Krmelín, IČ 00296848

63/5696 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 výši celkového obecního příspěvku na 3. výzvu u těchto obcí:

a)    Budišovice, IČ 00635413, maximální částka 50.000 Kč

b)   Kunčice pod Ondřejníkem, IČ 00296856, maximální částka 150.000 Kč

c)    Nový Jičín, IČ 00298212, maximální částka 800.000 Kč

d)   Příbor, IČ 00298328, maximální částka 150.000 Kč

63/5696 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

č. 33/2992 ze dne 12.3.2018

č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

č. 35/3074 ze dne 27.3.2018

č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

č. 54/4837 ze dne 8.1.2019

č. 36/3132 ze dne 10.4.2018

č. 39/3473 ze dne 29.5.2018

č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

č. 42/3764 ze dne 17.7.2018

č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

č. 51/4605 ze dne 27.11.2018

č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

č. 49/4348 ze dne 23.10.2018

č. 47/4183 ze dne 25.9.2018

č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

č. 44/3883 ze dne 7.8.2018

č. 41/3686 ze dne 26.6.2018

č. 60/5383 ze dne 9.4.2019

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

č. 6/608 ze dne 14.12.2017

63/5697 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 2 až 38 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
2. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace nebo smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
3. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů dle příloh č. 40 až 42 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
4. rozhodla

uzavřít s žadateli dle bodu 3. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
5. bere na vědomí

informaci o odstoupení žadatelů od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
6. bere na vědomí

informaci o nezaslání návrhu smluv o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadateli dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
7. rozhodla

zrušit své rozhodnutí poskytnout dotaci a uzavřít smlouvu u žadatelů s odůvodněním dle přílohy č. 47 tohoto materiálu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017

63/5697 28. 5. 2019
8. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 48 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
9. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatelům dle bodu 8. tohoto usnesení

63/5697 28. 5. 2019
10. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 novým příjemcům uvedeným v příloze č. 48 předloženého materiálu a uzavřít s nimi dohodu o narovnání dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

63/5697 28. 5. 2019
11. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle důvodové zprávy

63/5697 28. 5. 2019
12. rozhodla

poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotaci na výměnu zdroje vytápění žadateli **********,**********nar.**********bytem********** a uzavřít s  žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5698 28. 5. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

272,56 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

272,56 tis. Kč

63/5698 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5175 -

Pohoštění

o

100 tis. Kč

63/5698 28. 5. 2019
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 1.300.000 Kč

63/5698 28. 5. 2019
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 1.300.000 Kč

63/5698 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

175,2 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,0 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

924,8 tis. Kč

Celkem

o

1.300,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.300,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613    ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1331 ze dne 13. 3. 2019

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5699 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5699 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. bodu 13 a 14 a podle čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5699 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 neúspěšnému žadateli v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5699 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019

63/5700 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5700 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč

63/5700 28. 5. 2019
3. rozhodla

snížit finanční prostředky alokované na dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ v rozpočtu kraje na rok 2019 o 1.806.600 Kč

63/5700 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.806,6 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

240,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

240,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.806,6 tis. Kč

63/5700 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

63/5701 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba půdy stájí na klubovnu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5701 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00674/2019/RRC se subjektem REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5701 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/313 ze dne 15. 6. 2017

č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

63/5702 28. 5. 2019
1. schvaluje

Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5703 28. 5. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5703 28. 5. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019-2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

63/5704 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádost obce Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    žádost obce Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   žádost obce Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

e)    žádost obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

f)     žádost města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

g)   žádost města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

63/5704 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

63/5704 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

63/5704 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5705 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „IP LIFE for Coal Minining Landscape Adaptation“ financovatelného z komunitárního programu LIFE s předpokládanými náklady 17.000.000 EUR

63/5705 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „IP LIFE for Coal Minining Landscape Adaptation“ předkládaný do komunitárního programu LIFE, v letech 2020 - 2031 ve výši 17.000.000 EUR dle předloženého materiálu

63/5705 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5706 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.300.000 Kč

63/5706 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa ve výši 10.300.000 Kč v letech 2020 – 2022 dle předloženého materiálu

63/5706 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1202 ze dne 13.3.2019

63/5707 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

63/5707 28. 5. 2019
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1535 ze dne 23.3.2011

63/5708 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

63/5708 28. 5. 2019
2. zmocňuje

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

63/5709 28. 5. 2019
1. souhlasí

s nahrazením aktualizovaného podrobného Popisu činností (služeb) společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2019, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5709 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 1 usnesení č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019 a uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5709 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5710 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2019“

63/5710 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5710 28. 5. 2019
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o finanční prostředky ve výši 200.000 Kč a o tyto prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

63/5710 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

 Ostatní záležitosti kultury

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

200 tis. Kč

63/5710 28. 5. 2019
5. bere na vědomí

žádost subjektu PP FILM s.r.o., IČO 24309087, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 1.000.000 Kč na projekt „Přes prsty (celovečerní film)“

63/5710 28. 5. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 1.000.000 Kč subjektu PP FILM s.r.o., IČO 24309087, na projekt „Přes prsty (celovečerní film)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

63/5710 28. 5. 2019
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč a o tyto prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

63/5710 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

 Investiční transfery obcím

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery  nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.000 tis. Kč

63/5710 28. 5. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/387 ze dne 24.1.2017

č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5711 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout úvěr v max. výši 130 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5711 28. 5. 2019
2. bere na vědomí

informaci o provedení mimořádné splátky společnosti Urban Development Fund MS s.r.o. ve výši 191.985.924,05 Kč ke dni 5. 6. 2019

63/5711 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob

o

174.381 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

174.381 tis. Kč

63/5711 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5711 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s čl. 4.3 upraveného Statutu Fondu návratných zdrojů JESSICA zapojit prostředky Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 200.000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019 jako zdroj Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

63/5711 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní výdaje jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

 200.000 tis. Kč

63/5711 28. 5. 2019
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 200.000 tis. Kč

63/5711 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní výdaje jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200.000 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200.000 tis. Kč

63/5711 28. 5. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1., 4., 5. a 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3229 ze dne 24. 4. 2018

63/5712 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

hodnocení plnění závazků vyplývajících z dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi a Moravskoslezským krajem a BorsodChem MCHZ, s.r.o., za kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4353 ze dne 23. 10. 2018

63/5713 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5713 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

63/5713 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 40/3605 ze dne 12. 6. 2018

č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5714 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Eufour PR, s.r.o., ze dne 6. 5. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5714 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Eufour PR, s.r.o., IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5714 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

800 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

 

o

 

800 tis. Kč

63/5714 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5715 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Rudná pod Pradědem ze dne 23. 4. 2019 ve věci poskytnutí dotace na pořízení traktoru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5715 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Rudná pod Pradědem, IČO 00575984, ve výši 1.500.000 Kč na pořízení traktoru s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5715 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5153 ze dne 26. 2. 2019

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019

63/5716 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5716 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5717 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5717 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.644,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.644,80 tis. Kč

63/5717 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5718 28. 5. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 458.207 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

63/5718 28. 5. 2019
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 458.207 Kč

63/5718 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

458.207 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

458.207 Kč

63/5718 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

 o

41,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

 o

41,20 tis. Kč

Rada kraje

63/5719 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ze dne 25. 3. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Zahrádkářská činnost – mezinárodní soutěž dětí, pomologický seminář, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5719 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, na projekt Zahrádkářská činnost – mezinárodní soutěž dětí, pomologický seminář ve výši 105.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5719 28. 5. 2019
3. bere na vědomí

žádost spolku MAS Regionu Poodří, z.s. ze dne 9. 4. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Zemědělství v Poodří 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5719 28. 5. 2019
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku MAS Regionu Poodří, z.s., IČO 26661578, na projekt Zemědělství v Poodří 2019 ve výši 52.500 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5720 28. 5. 2019
1. souhlasí

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5720 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5720 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

63/5720 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit náměstkyni hejtmana kraje Jarmilu Uvírovou, podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje

63/5720 28. 5. 2019
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5721 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

petici občanů „STOP drcení odpadů v Hrabové“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5721 28. 5. 2019
2. schvaluje

odpověď na petici občanů „STOP drcení odpadů v Hrabové“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018

63/5722 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 6. 2. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5722 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky vyplývající z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 (ŽPZ/01/2018) a uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5722 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5723 28. 5. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 6. 2019

plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

63/5724 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2.A druhého ročníku oboru
79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 4. E čtvrtého ročníku oboru
79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

63/5724 28. 5. 2019
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2019

a)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.A ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

b)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého a třetího žáka pro třídu označenou jako 5. E ve školním roce 2019/2020 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

63/5725 28. 5. 2019
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o., uvedenou v příloze předloženého materiálu

Rada kraje

63/5726 28. 5. 2019
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, budovy č. p. 910, část obce Bílovec, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 762/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bílovec-město, obec Bílovec, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, Bílovec, IČO 00601667, mezi touto organizací a organizací Klub inspirace, z. s., se sídlem Tkalcovská 1091/47, 743 01 Bílovec, IČO 06208754, na dobu určitou (5 let), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8084 ze dne 19.7.2016

63/5727 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, doc. Ing. Jana Žídka, CSc., který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2016

b)     informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČO 47813211, Mgr. Soni Lichovníkové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2016

c)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 9. 2016

d)     informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, Ing. Dušana Schreiera a Ing. Lubomíra Smrčka, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 6. 9. 2016

63/5727 28. 5. 2019
2. jmenuje

a)     dnem 19. 8. 2019 doc. Ing. Jana Žídka, CSc., členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515

b)     dnem 1. 9. 2019 Bc. Kateřinu Gerovou členkou školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČO 47813211

c)     dnem 4. 9. 2019 doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086

d)     dnem 6. 9. 2019 Ing. Dušana Schreiera a Ing. Ivo Židka členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

Rada kraje

63/5728 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

63/5728 28. 5. 2019
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/935 ze dne 25.4.2017

63/5729 28. 5. 2019
1. schvaluje

vzor stipendijního řádu pro vyplácení krajského stipendia v podporovaných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5729 28. 5. 2019
2. ukládá

ředitelům středních škol

předložit stipendijní řád dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení radě kraje

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti školství

Termín: do 31. 8. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5399 ze dne 9.4.2019

č. 57/5161 ze dne 26.2.2019

63/5730 28. 5. 2019
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

a)    Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5731 28. 5. 2019
1. rozhodla

ocenit nejúspěšnější žáky a týmy středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019

63/5731 28. 5. 2019
2. schvaluje

podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

63/5731 28. 5. 2019
3. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5168 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5732 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5732 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5732 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5732 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

880,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

 

 

  243,4 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

 

   83,1 tis. Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

  553,5 tis. Kč

Celkem

o

  880,0 tis. Kč

63/5732 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5733 28. 5. 2019
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4845 ze dne 8.1.2019

č. 51/4630 ze dne 27.11.2018

63/5734 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5734 28. 5. 2019
2. jmenuje

dnem 1. 8. 2019

a)    PhDr. Mgr. Hanu Čížovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582

b)   Mgr. Pavla Cieslara na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235

c)    Mgr. Marcela Hábu na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466

63/5734 28. 5. 2019
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2019

a)    plat PhDr. Mgr. Haně Čížové, ředitelce organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582

b)   plat Mgr. Pavlu Cieslarovi, řediteli organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235

c)    plat Mgr. Marcelu Hábovi, řediteli organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5735 28. 5. 2019
1. souhlasí

a)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO 68899092, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČO 60043661, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 16 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 68334222, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, IČO 48004774, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČO 61989339, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov‑Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

j)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813474, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu

k)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček,
Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu

l)      s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava‑Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu

m)   s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava‑Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČO 64628141, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu

n)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu

o)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Ostrava ‑ Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČO 61989177, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu

p)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČO 64628221, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu

q)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČO 63731983, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu

r)      s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace, IČO 61955574, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu

s)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu

t)      s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu

u)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov mládeže a Školní
jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu

v)     s dodatkem č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu

w)    s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Wichterlovo gymnázium,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu

x)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, uvedeným v příloze č. 24 předloženého materiálu

63/5735 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5736 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5736 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, ve výši 307.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

63/5736 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

63/5736 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5171 ze dne 26.2.2019

č. 59/5323 ze dne 26.3.2019

63/5737 28. 5. 2019
1. rozhodla

přesunout finanční prostředky v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“

a)    snížit dotační titul „Významné akce ve volném čase pro děti a mládež“ o částku 209.800 Kč

b)   snížit dotační titul „Informační centra pro mládež“ o částku 19.400 Kč

c)    zvýšit dotační titul „Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase“ o částku 229.200 Kč

63/5737 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5737 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle č. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5737 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5737 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

863,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům
a obecně prospěšným společnostem

o

198,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

665,6 tis. Kč

Celkem

o

863,6 tis. Kč

63/5737 28. 5. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3. a 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5738 28. 5. 2019
1. určuje

odloučené pracoviště organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2019 ke vzdělávání dětí zaměstnanců těchto zaměstnavatelů:

a)     Moravskoslezský kraj

IČO: 70890692

sídlo: 28. října 117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava

b)     Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

IČO: 47673168

sídlo: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

c)     Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

IČO: 75082616

sídlo: Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

63/5738 28. 5. 2019
2. stanoví

s účinností od 1. 9. 2019

jednotná kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do odloučeného pracoviště mateřské školy určeného ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatelů stanovených radou kraje:

1.     prokázání trvání sjednaného pracovního poměru mezi zaměstnavatelem určeným radou kraje a zákonným zástupcem dítěte

2.     přednost při přijímání dětí budou mít děti zaměstnanců zřizovatele, pro účely těchto kritérií se za zaměstnance zřizovatele považuje také uvolněný člen zastupitelstva kraje

3.     v případě nenaplnění stanoveného počtu dětí v rámci přijímacího řízení mohou být přijaty děti zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů určených radou kraje

4.     v případě naplnění počtu přijímaných dětí do určeného odloučeného pracoviště mateřské školy je rozhodným kritériem dřívější datum narození dítěte

5.     bez ohledu na datum narození budou mít přednostní právo přijetí děti těch zaměstnanců zřizovatele, resp. po aplikaci kritéria č. 2 a 3 děti těch zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů určených radou kraje, u nichž z důvodu provozní potřeby přednost pořadí stanoví ředitel krajského úřadu v případě zaměstnanců zřizovatele a statutární orgán v případě zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů určených radou kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/777 ze dne 14.3.2018

č. 7/765 ze dne 14.3.2018

63/5739 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 59.280 Kč ze stanoveného odvodu 74.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

63/5739 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

63/5739 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20.906 Kč ze stanoveného odvodu 50.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01 Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

63/5739 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01 Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

63/5739 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1322 ze dne 13.3.2019

63/5740 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Slezského fotbalového clubu Opava a. s., IČO 25835912, se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5740 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1322 ze dne 13. 3. 2019 u příjemce Slezský fotbalový club Opava a. s., IČO 25835912, se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava, účel poskytnuté dotace na nový projekt s názvem „Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

63/5740 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5741 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

a)    informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2018 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2018 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle předloženého materiálu

63/5741 28. 5. 2019
2. schvaluje

a)    výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   použití výsledku hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, za rok 2018 ve výši 18.264,67 Kč k úhradě ztráty za předchozí období prostřednictvím rezervního fondu dle předloženého materiálu

c)    příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5741 28. 5. 2019
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele vyrovnaný případně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, na částku 1.200 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti maximálně 100 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5741 28. 5. 2019
4. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

63/5741 28. 5. 2019
5. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví školství za rok 2018 dle seznamu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3169 ze dne 24.4.2018

č. 40/3553 ze dne 12.6.2018

63/5742 28. 5. 2019
1. rozhodla

a)   předat organizaci Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č 2 předloženého materiálu

c)   předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)   předat organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

63/5742 28. 5. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Modernizace výuky svařování“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4225 ze dne 9.10.2018

č. 44/3810 ze dne 7.8.2018

č. 46/4066 ze dne 11.9.2018

č. 50/4396 ze dne 6.11.2018

č. 40/3553 ze dne 12.6.2018

č. 41/3630 ze dne 26.6.2018

63/5743 28. 5. 2019
1. rozhodla

a)   předat organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)   předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)   předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)   předat organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

63/5743 28. 5. 2019
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4266 ze dne 9. 10. 2018

63/5744 28. 5. 2019
1. schvaluje

účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2020

Rada kraje

63/5745 28. 5. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „Pojďme na inkluzi společně“ u organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

63/5745 28. 5. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Pojďme na inkluzi společně“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, jako partnerem projektu a Základní školou Odry, Komenského 6, příspěvkovou organizací, IČO 00848191, jako předkladatelem projektu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5746 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7

63/5746 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Nadační fond GAUDEAMUS, IČO 25228633, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5746 28. 5. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Nadační fond GAUDEAMUS, IČO 25228633, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5746 28. 5. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Celostátní soustředění řešitelů matematické olympiády“ s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019

b)   Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 5.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Talenty regionu“ s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019

c)    Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek - Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí na „Světovém šampionátu ve zpracování textů na počítači“ s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019

d)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 182.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Chemický kemp 2019“ s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019

63/5746 28. 5. 2019
5. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú., IČO 04402103, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora a rozvoj talentované mládeže v Moravskoslezském kraji „Hillcross challenge 2019“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5746 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se  

snižují

běžné výdaje

na § 3299-

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5221 - 

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

10 tis. Kč

Rada kraje

63/5747 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v max. výši 40.954 tis. Kč k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a projektů v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022, za podmínky doporučení Žádostí o podporu projektů k financování, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací na uvedené projekty

63/5747 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

40.954 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.970 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.603 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.988 tis. Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.236 tis. Kč

Celkem

18.797 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

330 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.682 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.139 tis. Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.006 tis. Kč

Celkem

22.157 tis. Kč

63/5747 28. 5. 2019
3. bere na vědomí

žádost České republiky – Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5747 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice – Úřadu práce České republiky, IČO 72496991, peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“ dle předloženého materiálu

63/5747 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5747 28. 5. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1., 3., 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

63/5747 28. 5. 2019
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ o částku 500 tis. Kč a navýšit akci „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o částku 500 tis. Kč

63/5747 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5498 ze dne 30.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5748 28. 5. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 11.466.850 Kč

b)   na individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 18.071.099,78 Kč

c)    dotace v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 58.000 Kč

dle předloženého materiálu

63/5748 28. 5. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

63/5748 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

11.466.851 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.000.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.450.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.016.851 Kč

Celkem

11.466.851 Kč

63/5748 28. 5. 2019
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

63/5748 28. 5. 2019
5. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

63/5748 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.923.245 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

13.147.859 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.923.245 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.147.859 Kč

63/5748 28. 5. 2019
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 58.000 Kč s účelovým určením na financování projektu „Pro Bohemia Ostrava, mezinárodní interpretační soutěž“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/5748 28. 5. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

58.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

58.000 Kč

63/5748 28. 5. 2019
9. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/5748 28. 5. 2019
10. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/5748 28. 5. 2019
11. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/5748 28. 5. 2019
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

68.519 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

30.453 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

175.105 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

3.895.275 Kč

Celkem

4.169.352 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.034.863 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

319.828 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.323.143 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

336.181 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

155.337 Kč

Celkem

 4.169.352 Kč

63/5748 28. 5. 2019
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na úhradu cestovních nákladů žáků spojených s jejich výjezdem na studijně pracovní pobyt v Bretani dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

63/5748 28. 5. 2019
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60.000 Kč

63/5748 28. 5. 2019
15. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje a je předaná k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova 1258, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, u akcí:

a)  „Výměna dlažby v suterénu budovy Gymnázia a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm“ na nemovité věci, a to v budově č. p. 1258, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 1498/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm

b)  „Oprava střechy na budově č. p. 1374 – blok B“, Gymnázia a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm“ na nemovité věci, a to v budově č. p. 1374, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 1499, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm,

dle předloženého materiálu

63/5748 28. 5. 2019
16. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce ploché střechy“ na nemovité věci, a to na budově č. p. 826, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1116/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, který je ve vlastnictví kraje a předaný k hospodaření organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČO 62330403, dle předloženého materiálu.

63/5748 28. 5. 2019
17. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 40.000 Kč na akci „Obnova zadní části školní zahrady“

Rada kraje

63/5749 28. 5. 2019
1. souhlasí

s návrhem dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, na příspěvkovou organizaci města Karviná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5749 28. 5. 2019
2. souhlasí

s návrhem ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925

63/5749 28. 5. 2019
3. souhlasí

s návrhem zrušení organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dnem 31. 1. 2020

63/5749 28. 5. 2019
4. ukládá

řediteli organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, zabezpečit administrativně technické, ekonomické a odvětvovým odborem blíže specifikované činnosti související s ukončením činnosti organizace

Zodp.: Bronislav Drobny

Termín: 31. 1. 2020

63/5749 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 3. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5750 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2019 do 28. 5. 2019 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1., 2. a 3. předloženého materiálu

63/5750 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5751 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 a 19 předloženého materiálu

63/5751 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže v házené v Moravskoslezském kraji 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p.R.; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj v Třinci 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „7. ročník ZÁVOD MÍRU/Course de la Paix U23 2019, Světový pohár v silniční cyklistice – Pohár Národů, Nationś Cup – Grand Prix Priessnitz spa 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

f)     TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „11. ročník Czech Cycling Tour 2019, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23,Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5751 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 2. část dotace“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, ve výši 812.902 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

63/5751 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

63/5751 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Školní sportovní klub Bílovec, z.s., IČ 26626161, ve výši 320.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sociální zařízení sportovního areálu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Obec Vysoká, IČ 00296465, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní turnaj v kopané obcí s názvem Vysoká“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5751 28. 5. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 350/2019/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Česká unie sportu, z.s., IČ 00469548, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

63/5751 28. 5. 2019
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3., 4., 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

63/5751 28. 5. 2019
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 1.962,91 tis. Kč

63/5751 28. 5. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.962,91 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám

o

350,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

800,00 tis. Kč

Celkem

o

1.150,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

812,91 tis. Kč

Rada kraje

63/5752 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

63/5752 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825, ve výši 100.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BAMBIFEST 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

b)   Skalka family park s.r.o., IČO 28629337, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mini B7“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

63/5752 28. 5. 2019
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 s příjemci:

a)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Skalka family park s.r.o., IČO 28629337, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5752 28. 5. 2019
4. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „YOUMATCH.CZ & nejsme jen generace za počítačem“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5752 28. 5. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 200.000 Kč

63/5752 28. 5. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5753 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5753 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 345 tis. Kč na realizaci projektu „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

63/5753 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Ostravská univerzita, IČO 61988987, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

63/5753 28. 5. 2019
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ o 345.000 Kč

63/5753 28. 5. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde zařazené

pol. 5901 - 

Nespecifikované rezervy

o

345 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5332 - 

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

345 tis. Kč

63/5753 28. 5. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1156 ze dne 13. 12. 2018

63/5754 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba, IČO 00845451, o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5754 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06093/2018/SOC se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5754 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2743 ze dne 6.2.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/511 ze dne 14.9.2017

63/5755 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ing. Jiřího Muladiho, Obránců míru 10/24a, 703 00 Ostrava, IČ 60312947, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ (č. smlouvy 01876/2018/SOC)

63/5755 28. 5. 2019
2. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 110.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Ing. Jiří Muladi, Obránců míru 10/24a, 703 00 Ostrava, IČ 60312947, na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“, tj. prominutí v celkové výši 104.975 Kč

63/5755 28. 5. 2019
3. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Ing. Jiří Muladi, Obránců míru 10/24a, 703 00 Ostrava, IČ 60312947, na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ (č. smlouvy 01876/2018/SOC)

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1169 ze dne 13. 12. 2018

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5756 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5756 28. 5. 2019
2. rozhodla

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu sociálních služeb ve výši 1.714,98 tis. Kč

63/5756 28. 5. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1.714,98 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  

o

  

1.714,98 tis. Kč

63/5756 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2420 -

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

o

400 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5621 -

Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

400 tis. Kč

63/5756 28. 5. 2019
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

63/5757 28. 5. 2019
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)    s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

63/5757 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1354 ze dne 13.3.2019

63/5758 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, o povolení splátkového kalendáře odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.358.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5758 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.358.000 Kč subjektu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, u dotace poskytnuté v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5758 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5510 ze dne 30.4.2019

č. 8/630 ze dne 28.2.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

63/5759 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
6. rozhodla

neschválit vstup sociálních služeb pečovatelská služba, registrační číslo 3183436, a osobní asistence, registrační číslo 7382079, poskytované organizací VČELKA senior care o.p.s., IČO 24732915, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
7. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 32 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
8. rozhodla

neschválit žádost o změny parametrů v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

63/5759 28. 5. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. - 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

63/5760 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 4 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5760 28. 5. 2019
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4667 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5761 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

63/5761 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

35.000,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

181,5 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

121,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

25,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

700,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

175,5 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

59,0 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

193,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.193,1 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

626,9 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

278,6 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

266,1 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

24,7 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

346,3 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

559,5 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

48,5 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

2,0 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

112,9 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

195,4 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

62,7 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

257,9 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

1.288,8 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

538,8 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

252,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

281,6 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

100,0 tis. Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

287,3 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

19,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

18,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

100,6 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3,8 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

109,0 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

75,0 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

838,5 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

279,4 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

53,6 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

104,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

9,6 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

42,0 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

7,6 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

100,0 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

50,2 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

94,2 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

49,2 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

23,4 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

6,0 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

56,8 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

11,8 tis. Kč

Celkem

o

10.529,8 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

10,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

300,0 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

443,0 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

987,1 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.437,3 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

5.262,6 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

513,6 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

53,0 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

80,0 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

795,0 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

111,0 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

500,0 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.250,0 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.125,9 tis. Kč

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

300,0 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

736,0 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.121,0 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

400,0 tis. Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

600,0 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

600,0 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

227,2 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

472,0 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

278,3 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

460,0 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

113,6 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

600,0 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

2.256,0 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

906,2 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

285,0 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

227,2 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200,0 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

483,2 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

136,0 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 6321 -

Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200,0 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.000,0 tis. Kč

Celkem

o

24.470,2 tis. Kč

63/5761 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/4770 ze dne 11. 12. 2018

č. 59/5325 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5762 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o konání akce „Spolu ruku v ruce“

63/5762 28. 5. 2019
2. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 42 tis. Kč organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČO 00499811, a uzavřít s ní darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5762 28. 5. 2019
3. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 41 tis. Kč spolku Jonášův spolek, z.s., IČO 05476186, a uzavřít s ním darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5762 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

42 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

41 tis. Kč

Celkem

o

83 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

63/5763 28. 5. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5763 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5763 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ z 30. 6. 2019 na 20. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/5763 28. 5. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy doporučení dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

63/5764 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku ITY z.s., IČO 01821351, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 199.600 Kč

63/5764 28. 5. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ITY z.s., IČO 01821351, ve výši 199.600 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zahrada Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

199,6 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

199,6 tis. Kč

63/5764 28. 5. 2019
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, na projekt „Pořízení individuální úpravy motorového vozidla pro potřeby klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením - Vesalius spol. s. r. o. v Opavě“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s. r. o., IČO 03498808, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
8. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s. r. o., IČO 03498808, na projekt „Dluhové poradenství ve Vazební věznici Ostrava“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5764 28. 5. 2019
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 1. a 5. a návrhy dle bodů 3. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 6. 2019

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5765 28. 5. 2019
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje na rok 2019 finanční prostředky ve výši 1.015,17 tis. Kč na financování výkonu sociální práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5765 28. 5. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.015,17 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

755,23 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

188,80 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

67,97 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,17 tis. Kč

Celkem

o

1.015,17 tis. Kč

63/5765 28. 5. 2019
3. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky do rozpočtu kraje na rok 2019 finanční prostředky ve výši 415 tis. Kč na zabezpečení pozice a činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/5765 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

415,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

 293,86 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

73,46 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

26,45 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,23 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

8,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

12,00 tis. Kč

Celkem

o

415,00 tis. Kč

63/5765 28. 5. 2019
5. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 1.049,09 tis. Kč z 342.750,75 tis. Kč na 343.799,84 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

63/5766 28. 5. 2019
1. bere na vědomí

informaci o propagaci v oblasti náhradní rodinné péče prostřednictvím aktivit kraje,
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5766 28. 5. 2019
2. souhlasí

s realizací III. ročníku „Dne pěstounství v MSK“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/5766 28. 5. 2019
3. souhlasí

ocenit tři vybrané náhradní rodiče – pěstouny v celkové maximální výši 30 tis. Kč, a to postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

63/5766 28. 5. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 

90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

90 tis. Kč

Rada kraje

63/5767 28. 5. 2019
1. schvaluje

záměr zřídit příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje pro sociální oblast v Ostravě

63/5767 28. 5. 2019
2. schvaluje

záměr zřídit příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje pro sociální oblast v Havířově

63/5767 28. 5. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

připravit podklady na zasedání zastupitelstva kraje pro realizaci bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 12. 9. 2019

Rada kraje

63/5768 28. 5. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5768 28. 5. 2019
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

63/5769 28. 5. 2019
1. rozhodla

uzavřít se subjekty dle přílohy č. 3 předloženého materiálu smlouvu o vypořádání závazků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5769 28. 5. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu smlouvu o vypořádání závazků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/5769 28. 5. 2019
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 6. 2019

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.