Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4721 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4721 6. 3. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2.558.393 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

24.368.794 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

26.927.187 Kč

63/4721 6. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

12.580,79 tis. Kč

a

snižují

nedaňové příjmy

pol. 2420 -

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob

o

10.000,00 tis. Kč

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

2.580,79 tis. Kč

Celkem

o

12.580,79 tis. Kč

63/4721 6. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

582.056,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2199 -

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené

o

100,0 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

4.300,0 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

21.000,0 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

5.000,0 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

o

2.000,0 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

15.000,0 tis. Kč

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

1.000,0 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

4.300,0 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

600,0 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

3.719,0 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

4.000,0 tis. Kč

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

4.000,0 tis. Kč

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

3.401,0 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

10.000,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

180.000,0 tis. Kč

Celkem

o

258.420,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

15.000,0 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

600,0 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

35.950,0 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

2.420,0 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

100.000,0 tis. Kč

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

100.000,0 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

854,0 tis. Kč

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

1.000,0 tis. Kč

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

6.600,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

61.212,8 tis. Kč

Celkem

o

323.636,8 tis. Kč

63/4721 6. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

63/4721 6. 3. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

63/4721 6. 3. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.