Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4724 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4724 6. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059, na projekt „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb“, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s., IČO 08948933, na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s., IČO 08948933, ve výši 160.000 Kč na realizaci projektu „Rekordy handicapovaných hrdinů“, z toho dotaci ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a dotaci ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů na koordinaci projektu stanovených paušálně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, na projekt „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2023“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2023“, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Moravskoslezský kruh, z. s., IČO 26618761, na projekt „Mimořádná podpora celostátních poraden“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
8. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Moravskoslezský kruh, z. s., IČO 26618761 na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Mimořádná podpora celostátních poraden“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

63/4724 6. 3. 2023
9. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ ve výši 100.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 200.000 Kč

63/4724 6. 3. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

200 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

100 tis. Kč 

Celkem

o

300 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.