Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4730 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4319 ze dne 12.12.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4730 6. 3. 2023
1. rozhodla

předat organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČO 14450909, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 429.931,15 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

63/4730 6. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

318.089 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

318.089 Kč

63/4730 6. 3. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

63/4730 6. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

82.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

  o

72.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

10.000 Kč

Celkem

82.000 Kč

63/4730 6. 3. 2023
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na dotace dle Výzvy č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci národního plánu obnovy (dále jen NPO) – iniciativa Status umělce a umělkyně ve výši 228.400 Kč dle předloženého materiálu

63/4730 6. 3. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, v rámci výzvy Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci národního plánu obnovy (dále jen NPO) – iniciativa Status umělce a umělkyně na projekt „Škola zahradou“ o částku 228.400 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/4730 6. 3. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

228.400 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

228.400 Kč

63/4730 6. 3. 2023
8. rozhodla

realizovat v roce 2023 „Program podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

63/4730 6. 3. 2023
9. pověřuje

organizací a zajištěním „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

Zodp.: Ing. Petr Nehasil

Termín: 30. 11. 2023

63/4730 6. 3. 2023
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 2 000 000 Kč s časovým použitím od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

63/4730 6. 3. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

2 000 000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

o

2 000 000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.