Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4773 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

64/4773 20. 3. 2023
1. souhlasí

s provedením oprav velkého rozsahu a rekonstrukce majetku ve vlastnictví kraje v roce 2023 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

64/4773 20. 3. 2023
2. souhlasí

se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2023 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

64/4773 20. 3. 2023
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje“ o částku 7.400 tis. Kč

64/4773 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 2251 -

Letiště

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

7.400 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2251 -

Letiště

o

7.400 tis. Kč

64/4773 20. 3. 2023
5. souhlasí

se změnou splatnosti splátek nájemného za rok 2023 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, a to na 30. 11. 2023, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.