Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4785 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4785 20. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Nadační fond VRBA, IČO 05057281, na projekt „Setkání pod Vrbou – pobytové setkání ovdovělých rodin s nezaopatřenými dětmi“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

64/4785 20. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Nadační fond VRBA, IČO 05057281, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Setkání pod Vrbou – pobytové setkání ovdovělých rodin s nezaopatřenými dětmi“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 24. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

64/4785 20. 3. 2023
3. rozhodla

a)    vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci rozpočtu „Podpora spolufinancování investičních projektů“ ve výši 3.000 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o 2.500 tis. Kč

c)    navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní účelový příspěvek na provoz – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“ o 500 tis. Kč

d)   navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o 300 tis. Kč

e)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ o 400 tis. Kč

f)     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o 140 tis. Kč

g)   navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ ve výši 300 tis. Kč

h)   navýšit akci rozpočtu kraje „Zpracování odborných posudků – psychologická vyšetření, včetně dalších aktivit v odvětví sociálních věcí“ o 500 tis. Kč

64/4785 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

5,44 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

5,00 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

56,4 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

7.381,16 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

192,00 tis. Kč

Celkem

o

7.640,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

500,00 tis. Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

300,00 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

640,00 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

300,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

400,00 tis. Kč

Celkem

o

2.140,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

500,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

1.000,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

1.000,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

3.000,00 tis. Kč

Celkem

o

5.500,00 tis. Kč

64/4785 20. 3. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 500.000 Kč s účelovým určením na posuzování zdravotního stavu žadatelů o pěstounskou péči a osvojení, s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.