Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4788 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1073 ze dne 14.5.2013

č. 77/6180 ze dne 10.9.2015

č. 58/4314 ze dne 12.12.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4788 20. 3. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty operačních programů:

a)    Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 13.129.889 Kč

b)   Integrovaný regionální operační program ve výši 12.899.409,76 Kč

c)    INTERREG V-A Česká republika – Polsko, projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ ve výši 34.223,04 Kč (1.419,16 EUR)

dle předloženého materiálu

64/4788 20. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

64/4788 20. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

13.129.893 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

746.904 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

1.567.632 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

9.122.881 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.692.476 Kč

Celkem

13.129.893 Kč

64/4788 20. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím:

a)    Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben v Polském Gymnáziu, Český Těšín“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0 016170), o částku 3.364.236,39 Kč

b)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639,

s účelovým určením na financování projektu „Gymnázium Český Těšín – Specializovaná učebna fyziky a dalších přírodovědných předmětů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016168), o částku 2.584.306,62 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

64/4788 20. 3. 2023
5. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím:

a)    Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben v Polském Gymnáziu, Český Těšín“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0 016170), ve výši 1.174.366,87 Kč

b)   Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, s účelovým určením na financování projektu „Výstavba a modernizace elektro laboratoří za účelem zvyšování odborných kompetencí“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016446), ve výši 5.219.370 Kč

c)    Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639,

s účelovým určením na financování projektu „Gymnázium Český Těšín – Specializovaná učebna fyziky a dalších přírodovědných předmětů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016168), ve výši 557.129,88 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

64/4788 20. 3. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.948.546 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.950.869 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

5.948.546 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

1.731.499 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

5.219.370 Kč

Celkem

o

6.950.869 Kč

64/4788 20. 3. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, o částku 34.223,04 Kč (1.419,16 EUR) s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko na projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ (reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

64/4788 20. 3. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

34.224 Kč

 

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

34.224 Kč

64/4788 20. 3. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce „Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

64/4788 20. 3. 2023
10. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

64/4788 20. 3. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

800.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 3121 -

Gymnázia

o

480.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

 

na § 3121 -

Gymnázia

o

320.000 Kč

64/4788 20. 3. 2023
12. rozhodla

přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč od společnosti MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706

64/4788 20. 3. 2023
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru vzdělání Cukrář v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

64/4788 20. 3. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3127 -

Střední školy

pol. 2321 -

Přijaté neinvestiční peněžité dary

o

100.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

100.000 Kč

64/4788 20. 3. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují 

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

162.000 Kč 

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

162.000 Kč 

64/4788 20. 3. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

 

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

127.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

127.000 Kč

64/4788 20. 3. 2023
17. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“ o částku 127.000 Kč

64/4788 20. 3. 2023
18. souhlasí

jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, realizovala další kurzy zaměřené na výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny, dle předloženého materiálu

64/4788 20. 3. 2023
19. souhlasí

s použitím části rezevního fondu k posílení fondu investic organizace Dětský domov a školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, ve výši 400 tis. Kč na financování akce Pořízení 9místného automobilu, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.