Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4881 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4881 24. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Konference Energetika a životní prostředí 2023“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

66/4881 24. 4. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Konference Energetika a životní prostředí 2023“ v maximální výši 60 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

66/4881 24. 4. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 60 tis. Kč

66/4881 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

60 tis. Kč

66/4881 24. 4. 2023
5. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.