Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4931 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4931 24. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na Národní plán obnovy – prevence digitální propasti ve výši 45.524.000 Kč dle předloženého materiálu

66/4931 24. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na realizaci Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4931 24. 4. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na realizaci Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4931 24. 4. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

45.524.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

35.798.000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.717.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

1.291.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

706.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

802.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

470.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

24.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

4.716.000 Kč

Celkem

45.524.000 Kč

66/4931 24. 4. 2023
5. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení a obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4931 24. 4. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4931 24. 4. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

12.986.014.510 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 3111 -

Mateřské školy

o

2.021.795.842 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

73.930.098 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

o

4.948.895.880 Kč

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

398.097.573 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

428.012.680 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

o

684.626.042 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

555.116.891 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

101.350.163 Kč

 

na § 3126 -

Konzervatoře

o

70.969.742 Kč

 

na § 3127 -

Střední školy

o

1.270.504.182 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

o

191.214.453 Kč

 

na § 3141 -

Školní stravování

o

780.435.876 Kč

 

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

o

561.622.974 Kč

 

na § 3145 -

Internáty

o

8.366.780 Kč

 

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

124.795.885 Kč

 

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

52.094.350 Kč

 

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

37.467.322 Kč

 

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

537.546.233 Kč

 

na § 3233 -

Střediska volného času

o

139.171.544 Kč

 

Celkem

o

12.986.014.510 Kč

 

66/4931 24. 4. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

4.099 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

4.099 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.