Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 66/4932 ze dne 24. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

66/4932 24. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 19.880.311 Kč

b)   projekt Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 1.505.780 Kč

c)    individuální projekt „Vzdělávanie pre budúcnosť“ Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 26.054,81 Kč (1.080,44 EUR)

dle předloženého materiálu

66/4932 24. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

66/4932 24. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.880.319 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

2.311.157 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

2.778.246 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

3.266.141 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

9.155.552 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

2.369.223 Kč

Celkem

19.880.319 Kč

66/4932 24. 4. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, o částku 1.505.780 Kč s účelovým určením na realizaci projektu Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4932 24. 4. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.505.780 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

  o

1.505.780 Kč

66/4932 24. 4. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644289, s účelovým určením na realizaci individuálního projektu „Vzdělávanie pre budúcnosť“, operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, o částku 26.054,81 Kč (1.080,44 EUR), s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

66/4932 24. 4. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

26.055 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

26.055 Kč

66/4932 24. 4. 2023
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

66/4932 24. 4. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

6.448.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

o

512.000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

960.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

1.103.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

3.225.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

648.000 Kč

Celkem

6.448.000 Kč

66/4932 24. 4. 2023
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

66/4932 24. 4. 2023
11. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

66/4932 24. 4. 2023
12. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Obnova movitého majetku škol a školských zařízení“ o částku 701.500 Kč

66/4932 24. 4. 2023
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

na pol. 1361 -

Příjem ze správních poplatků

o

14.350 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

1.384.150 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

244.000 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

701.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

244.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

250.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

  o

1.400.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

450.000 Kč

Celkem

2.100.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.