Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4958 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4958 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na dofinancování pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

67/4958 9. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    investiční účelovou dotaci ve výši 24.100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, dle předloženého materiálu

b)   investiční účelovou dotaci ve výši 2.029 tis. Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.971 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, dle předloženého materiálu

c)    investiční dotaci ve výši 13.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s dofinancováním pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, dle předloženého materiálu

67/4958 9. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

67/4958 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

2.029 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

2.029 tis. Kč

67/4958 9. 5. 2023
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.