Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4979 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4979 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt Pořízení kamery k diagnostice diabetické retinopatie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4979 9. 5. 2023
2. rozhodla

snížit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“ o částku 600 tis. Kč

67/4979 9. 5. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Investiční akce a opravy majetku v Bílovecké nemocnici, a.s.“ ve výši 600 tis. Kč

67/4979 9. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 600.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení kamery k diagnostice diabetické retinopatie“, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 11. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4979 9. 5. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 8. 6. 2023

67/4979 9. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

600 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.