Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5037 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5037 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Sedlnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5037 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Sedlnice, IČO 00298352, ve výši 170 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s opravou závady na převodovce dopravního automobilu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Sedlnice, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, dle předloženého materiálu

68/5037 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít s obcí Sedlnice, IČO 00298352, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

68/5037 22. 5. 2023
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

68/5037 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

170 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

170 tis. Kč

68/5037 22. 5. 2023
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.