Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5054 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/3820 ze dne 10.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/889 ze dne 15.9.2022

č. 10/971 ze dne 15.12.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5054 22. 5. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 1.050.000 Kč, s účelovým určením na kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5054 22. 5. 2023
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 1.050.000 Kč, s účelovým určením na kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5054 22. 5. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu v odvětví regionálního rozvoje „Prostředky na přípravu projektů“ o částku 2.100.000 Kč

68/5054 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

2.100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.100 tis. Kč

68/5054 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

10.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

10.000 tis. Kč

68/5054 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022, týkajícího se profinancování a kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále“ ve výši 6.050.000 Kč

68/5054 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022, týkajícího se poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech 2023 - 2024 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále“

68/5054 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 6. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022, týkajícího se profinancování a kofinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska“ ve výši 6.050.000 Kč

68/5054 22. 5. 2023
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 7. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/971 ze dne 15. 12. 2022, týkajícího se poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech 2023 - 2024 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00095354, pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska“

68/5054 22. 5. 2023
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 6. až 9. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.