Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5062 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4250 ze dne 12.12.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

68/5062 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

68/5062 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 17.159.000 Kč

68/5062 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

17.159 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6  

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

17.159 tis. Kč

68/5062 22. 5. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.