Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5063 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/607 ze dne 16.3.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5063 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 3 – 23 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 28 – 48 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
3. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 1.320.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 13.567.300 Kč

68/5063 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

100,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

14.787,3 tis. Kč

Celkem

o

14.887,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

120,0 tis. Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

o

200,0 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

o

200,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

800,0 tis. kč

Celkem

o

1.320,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

13.567,3 tis. Kč

68/5063 22. 5. 2023
5. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 729.000 Kč

b)   snížit akci rozpočtu „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o částku 350.000 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 629.000 Kč

d)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 350.000 Kč

e)    navýšit akci rozpočtu „Podpora kulturně kreativního odvětví, včetně audiovizí“ o částku 100.000 Kč

68/5063 22. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

2.100 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

900 tis. Kč

Celkem

o

3.000 tis. Kč

68/5063 22. 5. 2023
7. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 24 – 27 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle odůvodnění předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
9. bere na vědomí

žádost subjektu m3 Films s.r.o., IČO 08380813, o prodloužení doby realizace projektu „TA DRUHÁ“, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02038/2022/KPP ze dne 9. 6. 2022 se subjektem m3 Films s.r.o., IČO 08380813, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
11. bere na vědomí

žádost subjektu Breathless Films s.r.o., IČO 07420986, o prodloužení doby realizace a změnu hereckého obsazení projektu „MORD“, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02180/2022/KPP ze dne 29. 6. 2022 se subjektem Breathless Films s.r.o., IČO 07420986, dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

68/5063 22. 5. 2023
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1., 7., 9. a 11. a návrhy dle bodu 2., 8., 10. a 12 tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.