Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5067 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

68/5067 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Město ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Pilotní projekt zajištění dopravní obslužnosti žáků a studentů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

68/5067 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Město, IČO 00296015, ve výši 220.000 Kč, maximálně však ve výši 90,16 % uznatelných nákladů projektu, na realizaci projektu „Pilotní projekt zajištění dopravní obslužnosti žáků a studentů“, s dobou realizace od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5067 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková

o

220 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

220 tis. Kč

68/5067 22. 5. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.