Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5081 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

68/5081 22. 5. 2023
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO 00841641, spočívajících v realizaci akce „Vzduchotechnika a FVE v budovách J, C v areálu nemocnice Krnov“, dle předloženého materiálu

68/5081 22. 5. 2023
2. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na akci „Vzduchotechnika v budově J areálu nemocnice Krnov - stravovací provoz“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, dle předloženého materiálu

68/5081 22. 5. 2023
3. doporučuje

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
Ing, Natálii Kadlečíkovou, odbor zdravotnictví
Ing. Simonu Novotnou, odbor zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

68/5081 22. 5. 2023
4. ukládá

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví a odboru investičnímu a majetkovému zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle bodu 2. tohoto usnesení, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

68/5081 22. 5. 2023
5. bere na vědomí

žádost organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o poskytnutí finančních prostředků na dofinancování projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5081 22. 5. 2023
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 14.160 tis. Kč na kofinancování projektu „Vzduchotechnika a FVE v budovách J, C v areálu nemocnice Krnov“ v rámci výzvy č. 146 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

68/5081 22. 5. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

14.160 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

14.160 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.